Författningsprojektet Smart gränsförvaltning

Författningsändringar som följer av in- och utresesystemet och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

SM040:00/2019 Lagstiftningsprojekt

I projektet bereds de författningsändringar som förordningarna om EU:s in- och utresesystem och om EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) förutsätter. Målet är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2021.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM040:00/2019

Ärendenummer RVLDno-2019-1408 , VN/15289/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.11.2019 – 30.6.2022

Datum för tillsättande 1.11.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 18.1.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  37/2021
  41/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  14.10.2021
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 156/2022

Syftet med denna proposition är att göra de ändringar i den nationella lagstiftningen som förutsätts enligt Europaparlamentets och rådets förordningar om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Anne Ihanus, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 421 608
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeessa valmistellaan rajanylitystietojärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä (ETIAS) annettujen asetusten edellyttämät säädösmuutokset. Asetukset edellyttävät muutoksia rajavartiolakiin (578/2005), henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin (639/2019), henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin (616/2019), henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettuun lakiin (650/2019) ja ulkomaalaislakiin (301/2004).

Työryhmä valmistelee esityksensä hallituksen esityksen muotoon.

Sammandrag

I projektet bereds de författningsändringar som förordningarna om EU:s in- och utresesystem och om EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) förutsätter. Målet är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2021.

Utgångspunkter

Rajanylitystietojärjestelmää koskeva asetus (EU) 2017/2226 tuli voimaan 29.12.2017. EES-järjestelmän tarkoituksena on rekisteröidä sähköisesti jäsenvaltioiden alueella lyhytaikaiseen oleskeluun oikeutettujen kolmansien maiden kansalaisten henkilötiedot sekä maahantulo- ja maastalähtöajat ja -paikat ja laskea heidän sallitun oleskelunsa kesto. Järjestelmän käyttö aloitetaan komission myöhemmin päättämänä ajankohtana.

Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän perustamista koskeva asetus (EU) 2018/1240 tuli voimaan 9.10.2018. ETIAS-järjestelmä on viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisille tarkoitettu ennakkorekisteröitymisjärjestelmä, jonka avulla pyritään selvittämään ennakolta Schengenin rajasäännöstössä määriteltyjen maahantuloedellytysten täyttymistä, tehostamaan rajatarkastuksia ja tukemaan Schengenin tietojärjestelmälle asetettuja tavoitteita. Järjestelmän käyttö aloitetaan komission myöhemmin päättämänä ajankohtana.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.