Siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntö

Siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntö (sis. asetusmuutokset)

SM047:00/2015 Säädösvalmistelu

Tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi, jolla luotaisiin säädösperusta ulkomaanhenkilötiedustelulle, tietojärjestelmätiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle siviilitiedustelussa. Samassa yhteydessä valmistellaan muut tarvittavat ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM047:00/2015

Asianumerot SMDno-2015-1509

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2015 – 25.1.2018

Asettamispäivä 1.10.2015

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Kivijalkahankkeet

Kärkihankkeet Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Toimenpiteet Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko.

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys HE 202/2017 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus EV 291/2018

Hyväksytty säädös 581/2019
Hyväksytty säädös 582/2019
Hyväksytty säädös 583/2019
Hyväksytty säädös 584/2019
Hyväksytty säädös 585/2019
Hyväksytty säädös 586/2019
Hyväksytty säädös 587/2019
Hyväksytty säädös 588/2019
Hyväksytty säädös 589/2019
Hyväksytty säädös 708/2019
Hyväksytty säädös 709/2018

Lisätietoa

  • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Yhteyshenkilö
Marko Meriniemi, lainsäädäntöneuvos
puh. 0295 488 561
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen.

Tiivistelmä

Tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi, jolla luotaisiin säädösperusta ulkomaanhenkilötiedustelulle, tietojärjestelmätiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle siviilitiedustelussa. Samassa yhteydessä valmistellaan muut tarvittavat ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi.

Lähtökohdat

Sisäministeriö asetti suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja tulosohjausta sekä valvonnan kehittämistä selvittäneen työryhmän. Sen 24.9.20L4 julkaistussa loppuraportissa (Suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja tulosohjausta sekä valvonnan kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti, Sisäministeriön julkaisu2S/2Ol4l todetaan,
että jos suojelupoliisin tehtäviä ja toimivaltuuksia kehitetään merkittävästi tiedustelullisempaan suuntaan, syntyy
tarve ulkoisen laillisuusvalvonnan ja parlamentaarisen valvonnan muotojen uudistamiselle. Kyse voisi olla esimerkiksi uusien tuomioistuinlupien edellyttämisestä ja erityisen parlamentaarisen valvontaelimen perustamisesta. Jos
suojelupoliisin toiminnan ulkomaantiedustelullisten elementtien merkitys edelleen kasvaa, tulisi siviilitiedustelun ja sotilastiedustelun tehtävien ja toimivaltuuksien sääntelyn, ohjauksen ja valvonnan kehittämisen olla toisensa huomioon ottavaa. Edelleen työryhmän loppuraportissa todetaan, että jos suojelupoliisin tiedustelullisia toimivaltuuksia lisätään, tulisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi harkita suojelupoliisin esitutkintatehtävien
ja -toimivaltuuksien rajoittamista. Suojelupoliisi voisi osallistua edelleenkin tarpeen mukaan esitutkintaan asiantuntijaviranomaisen ominaisuudessa.

Lisätietoja

Lisää aiheesta