Ajankohtaista Suorituskykyhankkeessa

Hankkeen loppuraportit julkaistu

Loppuraportit julkaistiin 9.2.2022.

Yhdenmukaisuutta pelastustoimeen - Suorituskykyhankkeen ja alueellisten kehittämishankkeiden loppuwebinaari

14.12.2021 

Heikentyneestä koronatilanteesta johtuen Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen sekä pelastustoimen alueellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden loppuseminaari järjestettiin etäyhteyksin joulukuussa 2021.

Lisätietoa loppuwebinaarista: esitysmateriaalit ja tilaisuuden tallenteet

Pelastustoimen suorituskyvyn puutteet ja onnettomuuksien ennustemallit

3.12.2021 klo 10-11

Vuoden viimeisessä suorituskykyhankkeen webinaarissa käydään läpi hankkeen keskeisiä tuloksia. Pääpaino on pelastustoimen suorituskyvyssä tunnistetuissa puutteissa sekä onnettomuuksien ennustemalleissa. Suorituskyvyn puutteita tarkastellaan valtakunnan tasolla onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun osalta. Onnettomuuksien ennustemallista käydään läpi riskitason määrittelyyn tehdyt päivitykset ja eri onnettomuustyyppien ennustemallit.

Webinaari järjestetään sisäministeriön ja Suomen Palopäällystöliiton yhteistyönä ja alustajana toimivat erityisasiantuntijat Niki Haake ja Esa Kokki sisäministeriöstä. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan!

Ilmoittaudu viimeistään 1.12. | Suomen Palopäällystöliiton verkkosivut

Katso tallenteet menneistä webinaareista

Mihin pelastustoimen mittareita ja tunnuslukuja jatkossa tarvitaan?

12. marraskuuta järjestetyssä webinaarissa käsiteltiin suorituskyvyn arvioimiseen ja pelastustoimen ohjaukseen & tiedolla johtamiseen liittyviä tunnuslukuja ja mittareita. Lisäksi taustoitettiin minkälaisia tietopohjan kehittämistarpeita on havaittu. Käytännön esimerkkeinä toimivat kuvaukset talous- ja henkilöstömittareiden kehittämisestä sekä talous- ja henkilöstötietojen raportoinnin yhdenmukaistamisesta.

Sisäministeriön ja Suomen Palopäällystöliiton webinaarissa toimivat alustajina erityisasiantuntijat Tiina Etelälahti ja Jaana Määttälä sisäministeriöstä sekä Esko Hätinen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta.

Linkki webinaaritallenteeseen lisätään myöhemmin.

 

Toimintaympäristö, riskit ja asiakastarpeet pelastustoimen palvelujen perustana -webinaari

8.10. järjestetyssä webinaarissa käsiteltiin määrittelymallia, jonka avulla voidaan arvioida pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskykyä ja palveluita sekä niiden vastaavuutta toimintaympäristöön, riskeihin ja asiakastarpeisiin. Lisäksi esiteltiin mallin avulla tunnistettuja pelastustoimessa tarvittavia kyvykkyyksiä, mitä kyvykkyyksillä tarkoitetaan sekä miten niitä voidaan hyödyntää jatkossa palvelujen mitoituksessa.

Sisäministeriön ja Suomen Palopäällystöliiton yhteistyönä järjestetyssä webinaarissa toimi alustajana erityisasiantuntija Niki Haake sisäministeriöstä. 

Katso webinaaritallenne | Suomen Palopäällystöliiton YouTube-kanava

Väestösegmentit asiakasymmärryksen perustana

10.9. järjestetyssä webinaarissa käytiin läpi suorituskykyhankkeen asiakasymmärryskyselyn tuloksena syntyneet väestösegmentit ja keskusteltiin segmenttiajattelun tulevaisuuden mahdollisuuksista pelastustoimessa. 

Alustajina webinaarissa toimivat erityisasiantuntijat Sini Erholtz (Onnettomuuksien ehkäisyn suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin -työpaketti) ja Pauliina Kopra (Selvitys pelastustoimen asiakastarpeista ja pelastustoimen asiakasymmärryksen rakentaminen -työpaketti).

Katso webinaaritallenne | Suomen Palopäällystöliiton YouTube-kanava

Pelastustoimen tietoperustan päivittäminen sekä riskimallien ja onnettomuusennusteiden uudistaminen

Sisäministeriön ja Suomen Palopäällystöliiton webinaarissa 28.5. keskusteltiin riskimallien ja onnettomuusennusteiden päivittämisestä ja niiden hyödynnettävyydestä. 

Webinaarissa olivat puhumassa erityisasiantuntijat Esa Kokki (Riskimallien ja onnettomuusennusteiden uudistaminen -työpaketti) ja Tiina Etelälahti (Tietoperustan päivittäminen ja uudistaminen -työpaketti). 

Katso webinaaritallenne | Suomen Palopäällystöliiton YouTube-kanava

Onnettomuuksien ehkäisyn ja väestönsuojelun suorituskykyvaatimukset

Suorituskykyhankkeessa määritellään suorituskykyvaatimukset pelastustoiminnalle, onnettomuuksien ehkäisytyölle ja väestönsuojelulle. Sisäministeriön ja Suomen Palopäällystöliiton webinaarissa 26.4. keskusteltiin onnettomuuksien ehkäisytyön ja väestönsuojelun suorituskykyvaatimusten määrittelystä. 

Aiheena oli myös, miten Suorituskykyhankkeessa kartoitetaan pelastuslaitosten roolia ja palveluita alueellisen varautumisen yhteistyössä sekä kuntien valmiussuunnittelun tukemisessa.

Webinaarissa olivat puhumassa erityisasiantuntija Sini Erholtz ja erityisasiantuntija Tanja Mannila (Onnettomuuksien ehkäisyn suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin -työpaketti) sekä erityisasiantuntija Milla Tuominen (Varautuminen ja väestönsuojelu -työpaketti).

Katso webinaaritallenne | Suomen Palopäällystöliiton YouTube-kanava

Pelastustoimen asiakastarpeet sekä harvaan asuttujen alueiden ratkaisut  

Suorituskykyhankkeen ja Suomen Palopäällystöliiton webinaarissa 23.4. keskusteltiin kahdesta teemasta. Webinaari alkoi esityksellä siitä, kuka on pelastustoimen asiakas ja millaista tietoa asiakkaista ja sidosryhmistä tarvitaan johtamisen, ohjaamisen ja suunnittelun tueksi. Toisena aiheena käsiteltiin maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden ja pelastustoimen ongelmia ja ratkaisuja sekä ilmiöitä.

Puhumassa olivat erityisasiantuntija Pauliina Kopra (Selvitys pelastustoimen asiakastarpeista ja pelastustoimen asiakasymmärryksen rakentaminen -työpaketti) sekä erityisasiantuntija Joel Kauppinen (Pelastustoimen harvaan asuttujen alueiden palvelutuotannon uudet ratkaisut -työpaketti).

Katso webinaaritallenne | Suomen Palopäällystöliiton YouTube-kanava

Pelastustoiminnan valtakunnallinen suorituskyky

Suorituskykyhankkeen työpaketissa 6 tuotetaan malli pelastustoiminnan suorituskyvyn yhtenäisten suunnitteluperusteiden määrittelyyn kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Webinaarissa 26.3. esiteltiin työpaketissa työstettyjä valtakunnallisia suorituskykyvaatimuksia ja keskusteltiin nykyisten suorituskykyjen ja suorituskykyvaatimusten välisistä eroista sekä pohdittiin tulevaisuuden kehittämiskohteita.

Suorituskykyhankkeen ja Suomen Palopäällystöliiton webinaarissa olivat puhumassa Pelastustoiminnan suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin -työpaketin (työpaketti 6) tekijät erityisasiantuntija Stig Granström ja erityisasiantuntija Olli Pietikäinen. Kommenttipuheenvuoron esitti pelastusjohtaja Seppo Lokka (Etelä-Savon pelastuslaitos).

Katso webinaaritallenne | Suomen Palopäällystöliiton YouTube-kanava

Media osana pelastustoimen toimintaympäristöä

Viestinnällistyvä ja medioituva yhteiskunta haastaa pelastustointa monin tavoin, mutta tarjoaa sille myös useita mahdollisuuksia. Pelastustoimi on kokonaisuudessaan hyvin medioitunut, eli media on monin tavoin läsnä sen toiminnassa. Media on pelastustoimen strateginen kumppani, jonka vaikutus ulottuu johdosta kenttäoperaatioihin ja yksittäisen pelastajan työhön. Vaikka median ja viestinnän merkitys tunnustetaan laajalti koko toimialalla, se nähdään organisaatioissa usein osaksi toiminnan tukiprosesseja. Tulisiko media siis ottaa selkeämmäksi osaksi pelastustoimen riskien kartoitusta, strategioiden laadintaa ja ydinprosesseja? Tai miten media tulisi huomioida alan koulutuksessa?

Käytännönläheisessä webinaarissa 23.2. keskusteltiin siitä, miksi media on strategisesti tärkeä osa pelastustoimen toimintaympäristöä. Webinaarissa avattiin pelastusalan ja viestinnän suhteita myös laajemmin sekä pohdittiin muun muassa tunnemielikuvien merkitystä viestinnässä. Puhujana oli Media osana pelastustoimen toimintaympäristöä -raportin tekijä professori Janne Seppänen (Tampereen yliopisto).

Webinaarin järjestivät yhteistyössä Pelastusopiston Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen -hanke, sisäministeriö ja Suomen Palopäällystöliitto. Media osana pelastustoimen toimintaympäristöä -raportti toteutettiin osana Suorituskykyhanketta.

Katso webinaaritallenne | Suomen Palopäällystöliiton Youtube-kanava

Tutustu Media osana pelastustoimen toimintaympäristöä -raporttiin

Pelastustoimen talous- ja henkilöstöresurssit eilen, tänään ja huomenna

Millainen oli pelastustoimen talous- ja henkilöstötilanne kymmenen vuotta sitten? Entä tänään? Miten ja miksi nykypäivän tilannetta kartoitetaan? Miten talous- ja henkilöstöresurssitietoja voidaan käyttää ohjauksen ja suunnittelun perustana tulevaisuudessa?

Sisäministeriön pelastusosaston ja Suomen Palopäällystöliiton yhteisessä webinaarissa 16.2.2021 keskusteltiin pelastustoimen talous- ja henkilöstöresursseista. Puhumassa olivat Suorituskykyhankkeen Talous, henkilöstö ja kustannuslaskenta -työpaketin tekijät erityisasiantuntija Jaana Määttälä (sisäministeriö) ja pelastuspäällikkö Esko Hätinen (Pohjois-Karjalan pelastuslaitos). Webinaarissa käytiin läpi työpaketin lähtökohtia ja tavoitteita.

Katso webinaaritallenne | Suomen Palopäällystöliiton YouTube-kanava

Webinaarin diaesitys

Pelastustoimen tietoperusta ja tiedolla johtamisen työvälineet

Miten Suorituskykyhankkeessa päivitetään pelastustoimen tietoperusta? Millaisia työvälineitä sisäministeriön tiedolla johtamisen projektissa ollaan kehittämässä?

Sisäministeriön pelastusosaston ja Suomen Palopäällystöliiton yhteisessä webinaarissa keskusteltiin tiedolla johtamisesta pelastustoimessa perjantaina 29.1. Puhumassa olivat erityisasiantuntija Tiina Etelälahti (Suorituskykyhanke), erityisasiantuntija Matti-Juhani Savolainen (Pelastustoimen tiedolla johtamisen työvälineiden ja tiedonhallinnan edistämisen -projekti) sekä pelastusylitarkastaja Johannes Ketola (Itä-Suomen Aluehallintovirasto).

Katso webinaaritallenne | Suomen Palopäällystöliiton YouTube-kanava

Millainen on pelastustoimen toimintaympäristö?

Millainen pelastustoimen toimintaympäristö on tällä hetkellä? Miten kansallisen ja alueellisen tason toimintaympäristössä havaitut ilmiöt, trendit, riskit, uhat ja muut muutokset vaikuttavat pelastustoimen toimintaan lähitulevaisuudessa? Miksi media on strategisesti tärkeä osa pelastustoimen toimintaympäristöä?

Suorituskykyhankkeen ensimmäinen työpaketti julkaistiin 30.11. Työpaketin keskeisistä teemoista ja havainnoista kertoivat webinaarissa 30.11. työpaketin tekijät Tuula Kekki ja Alisa Puustinen sekä pelastustoimen mediaympäristön analyysin tuottanut Janne Seppänen.

Katso webinaaritallenne | YouTube

Miten Suorituskykyhankkeen avulla voidaan kehittää pelastustoimea? 

Miten Suorituskykyhanke liittyy pelastustoimen uudistukseen ja alueelliseen kehittämiseen? Millä tavalla edellinen pelastustoimen uudistushanke (Sipilän hallituksen hanke) vaikuttaa Suorituskykyhankkeeseen ja työpaketteihin?

Webinaarissa 17.11. olivat keskustelemassa kansainvälisten asioiden johtaja Veera Parko, projektipäällikkö Markus Viitaniemi, pelastuspäällikkö Jussi Rahikainen ja pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki. Webinaarin juonsi Suorituskykyhankkeen projektipäällikkö, erityisasiantuntija Teija Mankkinen.

Katso webinaaritallenne | YouTube

Suomen Palopäällystöliiton ja sisäministeriön webinaarissa keskusteltiin suorituskykyvaatimuksista

Mistä tehtävistä pelastustoimen tulisi selvitä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja millaisella suorituskyvyllä? Miten suorituskykyä voidaan arvioida yhdenmukaisesti ja luotettavasti? Mitä tietoa palveluiden suunnitteluun tulevaisuudessa tarvitaan?

Sisäministeriön pelastusosaston ja Suomen Palopäällystöliiton yhteistyössä järjestämässä webinaarissa keskusteltiin Suorituskykyhankkesta ja erityisesti Pelastustoiminnan suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin -työpaketista.

Katso webinaaritallenne | Suomen Palopäällystöliitto