Usein kysytyt kysymykset

 • Miksi nuohoussääntelyä uudistetaan?

  Nuohoussääntelyn muutostarve on ollut esille pitkään. Säädösmuutokset ovat luonnollinen jatkumo toimialan kehitykselle, sillä nykyisin jo joka viidennessä kunnassa nuohouspalvelut on järjestetty ilman piirinuohousta.

  Nuohous mielletään yhä viranomaislähtöiseksi toiminnaksi, vaikka nuohouksesta huolehtiminen on säädetty kiinteistön vastuulle ja nuohoustyön tekee yritys. Piirinuohousalueilla kiinteistön omistaja ei ole voinut itse valita nuohoojaa, eikä usein vaikuttaa kiinteistönsä nuohouksen ajankohtaan.

  Vallitseva piirinuohousjärjestelmä rajoittaa uusien nuohousyrittäjien markkinoille pääsyä ja nykyisten yrittäjien mahdollisuutta tarjota palveluitaan tietyn maantieteellisen alueen ulkopuolella.

 • Mikä nuohoussääntelyssä muuttuu?

  Jatkossa pelastuslaitokselta poistetaan nuohouspalvelujen järjestämisvastuu ja koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Tällöin elinkeinonharjoittamista rajoittava piirinuohousjärjestelmä ja nuohouspalvelujen hintasääntely loppuvat. Uudistuksen odotetaan lisäävän nuohousyritysten lukumäärää, kun yritystoiminnan aloittaminen ja markkinoille pääsy on mahdollista ilman nuohouspiirin kilpailutuksen voittamista.

  Kuluttajien valinnanvapaus hankkia nuohouspalvelut haluamaltaan nuohousyritykseltä on jatkossa mahdollista kaikkialla. Nuohouksen ajankohdasta sopiminen tulee joustavaksi ja palvelun hinnat määrittyvät markkinaehtoisesti.

 • Mitkä asiat nuohoussääntelyssä säilyvät ennallaan?

  Nuohouspalvelujen järjestämistä lukuun ottamatta nuohoussääntely säilytetään nykyisenkaltaisena. Kiinteistöjen velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä tikkaiden ja katon turvavarusteiden kunnosta säilyvät entisinä. Jatkossakin asuinrakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein, muissa rakennuksissa tarpeen mukaan.

  Nuohoojalla säilytetään nykyinen ammattitutkintovaatimus. Kaikki nykyiset nuohoojat voivat jatkaa ammatinharjoittamista. Nuohoustyön sisältö säilyy nykyisenä.

  Pelastuslaitoksen tehtävät neuvoa ja ohjata kiinteistöjä sekä valvoa paloturvallisuutta säilyvät ennallaan.

 • Miten uudistus vaikuttaa paloturvallisuuteen?

  Paloturvallisuuden kannalta tärkeintä on nuohouspalvelujen säännöllinen käyttäminen. Nuohouspalvelujen tarjonnan vapautuessa kotitaloudet hyötyvät mahdollisesti parantuvasta palvelujen saatavuudesta ja nuohoojien joustavammista aikatauluista. Nuohouspalvelujen markkinoinnin lisääntyessä on mahdollista, että myös palvelujen käyttö lisääntyy.

  Nuohouspalvelut on järjestetty ilman piirinuohousta osissa Etelä-Karjalaa jo 15 vuoden ajan. Nuohouspalvelujen järjestämistavalla ei ole havaittu olleen vaikutusta nokipalojen tai tulisijoista ja savuhormeista alkaneiden tulipalojen lukumääriin.

  Nuohoojalla säilytetään velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tulipalon vaaraa aiheuttavista puutteista ja vioista kiinteistön lisäksi myös pelastusviranomaiselle. Kiinteistöjen nuohousvelvoitetta täsmennetään erillisellä tulisijojen ja savuhormien kunnossapitovaatimuksella.

 • Mitä hintasääntelyn loppuminen tarkoittaa?

  Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos on päättänyt nuohoustaksan, joka on ollut sama kaikille alueen kiinteistöille etäisyyksistä riippumatta. Jatkossa nuohousyritykset määrittävät itse palvelunsa hinnan. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle hintatieto selkeästi ja ymmärrettävästi.

  Nuohouksen hinta tulee todennäköisesti vaihtelemaan. Hinnat voivat olla esimerkiksi kokonaishintoja tai kiinteitä tulisijatyypin perusteella määrittyviä hintoja. Hinnoittelu voi myös riippua ajankohdasta, esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin tai sesonkiaikoina nuohouksen hinta voi olla eri kuin perushinta.

  Säätämällä nuohoustyön sisällöstä nykyiseen tapaan pyritään vaikuttamaan nuohouksen hinnan määräytymiseen ja palvelun laatuun.

 • Kuka saa tehdä nuohoustöitä?

  Nuohoojalla eli nuohoustöitä tekevällä tulee olla nuohoojan ammattitutkinto nykyiseen tapaan. Kaikki nykyiset nuohoojat ovat jatkossakin päteviä nuohoamaan. Nuohousyritykselle ei säädetä jatkossakaan muita vaatimuksia.

 • Miten valitaan nuohooja?

  Uudistus lisää kuluttajien valinnanvapautta hankkia nuohous haluamaltaan ammattitaitoiselta nuohoojalta. Nuohoojan valinta voidaan tehdä monilla eri perusteilla: joku valitsee halvimman, toinen lähimmän, kolmas parhaan, neljäs mukavimman ja viides sellaisen, jolta saa samalla muitakin kiinteistönhuoltopalveluja.

  Nykyisin nuohousyrittäjät ovat sijoittuneet eri puolille maata eli ovat siellä missä nuohottavat kiinteistötkin. Nykyisillä piirinuohoojilla on erityisesti haja-asutusalueilla jo vakiintunut asiakaskunta, joten välttämättä säädösmuutokset eivät aiheuttaisi suuria muutoksia. Nuohooja voi jatkossakin tarjota ja markkinoida palveluaan esimerkiksi postilaatikkoon jaettavalla ilmoituksella nykyiseen tapaan.

  Erityisesti taajamissa nuohousyritysten kilpailu voi näkyä lisääntyvänä markkinointina. Kaikkialle ei välttämättä kuitenkaan synny todellista usean nuohousyrityksen välistä kilpailua.

 • Miten uudistuksen vaikutuksia seurataan?

  Uudistuksen toimeenpanon edistämistä ja muutosten vaikutusten seurantaa varten sisäministeriö asettaa seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä olisi tuottaa ja arvioida tietoa muutosten toteutumisesta ja vaikutuksista sekä tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja esille tulleisiin ongelmiin.