Usein kysytyt kysymykset

 • Miten uudistuksen vaikutuksia seurataan?

  Sisäministeriö asettaa uudistuksen toimeenpanon edistämistä ja muutosten vaikutusten seurantaa varten seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on tuottaa ja arvioida tietoa muutosten toteutumisesta ja vaikutuksista sekä tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja esille tulleisiin ongelmiin.

 • Mikä nuohoussääntelyssä muuttui?

  Pelastuslaitoksilla ei enää ole velvoitetta huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä muutos tarkoittaa elinkeinonharjoittamista rajoittavan piirinuohousjärjestelmän ja nuohouspalvelujen hintasääntelyn loppumista. Koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen. Alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019.

  Uudistuksen odotetaan lisäävän nuohousyritysten lukumäärää, kun yritystoiminnan aloittaminen ja markkinoille pääsy on mahdollista ilman nuohouspiirin kilpailutuksen voittamista.

  Kuluttajien valinnanvapaus hankkia nuohouspalvelut haluamaltaan nuohousyritykseltä on jatkossa mahdollista kaikkialla. Nuohouksen ajankohdasta sopiminen tulee joustavaksi ja palvelun hinnat määrittyvät markkinaehtoisesti.

 • Mitkä asiat nuohoussääntelyssä säilyivät ennallaan?

  Nuohouspalvelujen järjestämistä lukuun ottamatta nuohoussääntely on säilynyt entisellään. Kiinteistöjen velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä tikkaiden ja katon turvavarusteiden kunnosta säilyvät entisinä. Jatkossakin asuinrakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein, muissa rakennuksissa tarpeen mukaan.

  Nuohoojalla säilytetään nykyinen ammattitutkintovaatimus. Kaikki entiset nuohoojat voivat jatkaa ammatinharjoittamista. Nuohoustyön sisältö säilyy nykyisenä.

  Pelastuslaitoksen tehtävät neuvoa ja ohjata kiinteistöjä sekä valvoa paloturvallisuutta säilyvät ennallaan.

 • Miten uudistus vaikuttaa paloturvallisuuteen?

  Paloturvallisuuden kannalta tärkeintä on nuohouspalvelujen säännöllinen käyttäminen. Nuohouspalvelujen tarjonnan vapautuessa kotitaloudet hyötyvät mahdollisesti parantuvasta palvelujen saatavuudesta ja nuohoojien joustavammista aikatauluista. Nuohouspalvelujen markkinoinnin lisääntyessä on mahdollista, että myös palvelujen käyttö lisääntyy.

  Nuohouspalvelut on järjestetty ilman piirinuohousta osissa Etelä-Karjalaa jo 15 vuoden ajan. Nuohouspalvelujen järjestämistavalla ei ole havaittu olleen vaikutusta nokipalojen tai tulisijoista ja savuhormeista alkaneiden tulipalojen lukumääriin.

  Nuohoojalla säilyy velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tulipalon vaaraa aiheuttavista vakavista puutteista ja vioista kiinteistön lisäksi myös pelastusviranomaiselle. Kiinteistöjen nuohousvelvoitetta täsmennettiin erillisellä tulisijojen ja savuhormien kunnossapitovaatimuksella.

 • Mitä hintasääntelyn loppuminen tarkoittaa?

  Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos on päättänyt nuohoustaksan, joka on ollut sama kaikille alueen kiinteistöille etäisyyksistä riippumatta. Jatkossa nuohousyritykset määrittävät itse palvelunsa hinnan. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle hintatieto selkeästi ja ymmärrettävästi.

  Nuohouksen hinta tulee todennäköisesti vaihtelemaan. Hinnat voivat olla esimerkiksi kokonaishintoja tai kiinteitä tulisijatyypin perusteella määrittyviä hintoja. Hinnoittelu voi myös riippua ajankohdasta, esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin tai sesonkiaikoina nuohouksen hinta voi olla eri kuin perushinta.

  Säätämällä nuohoustyön sisällöstä pyritään vaikuttamaan nuohouksen hinnan määräytymiseen ja palvelun laatuun.

 • Miksi pitää nuohota?

  Nuohous on tarpeen, jotta tulisija ja hormi toimisivat kunnolla. Nuohous on myös osa nokipalojen ehkäisyä. Samalla nuohoojalla on mahdollisuus havaita tulipalon vaaraa aiheuttavat viat.

 • Kuka saa tehdä nuohoustöitä?

  Nuohoojalla eli nuohoustöitä tekevällä tulee olla nuohoojan ammattitutkinto kuten aikaisemminkin. Kaikki entiset nuohoojat ovat jatkossakin päteviä nuohoamaan. Nuohousyritykselle ei säädetä jatkossakaan muita vaatimuksia.

 • Kuinka usein tulee nuohota?

  Tulisijan ja hormin nuohoustarpeeseen vaikuttaa tulisijan rakenteen ja käytetyn polttoaineen lisäksi kuinka paljon tulisijaa käytetään. Hormin nokeentumiseen on suuri merkitys myös käyttötottumuksilla kuten poltetaanko paljon roskia tai märkää puuta.

  Asuinrakennusten tulisijojen nuohoukselle on säädetty määrävälit. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous on tehtävä vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein. Jako vakituisen ja vapaa-ajan asumisen välillä ei tässä tarkoita rakentamisen sääntelyyn liittyvää rakennuksen käyttötarkoitusta, vaan asumisen määrää. Nuohous tulee tehdä asuinrakennuksissa säädettyä useammin, jos sille on tarve.

 • Miten valitaan nuohooja?

  Uudistus lisää kuluttajien valinnanvapautta hankkia nuohous haluamaltaan ammattitaitoiselta nuohoojalta. Nuohoojan valinta voidaan tehdä monilla eri perusteilla: joku valitsee halvimman, toinen lähimmän, kolmas parhaan, neljäs mukavimman ja viides sellaisen, jolta saa samalla muitakin kiinteistönhuoltopalveluja.

  Nuohousyrittäjät ovat sijoittuneet eri puolille maata eli ovat siellä missä nuohottavat kiinteistötkin. Vanhoilla piirinuohoojilla on erityisesti haja-asutusalueilla jo vakiintunut asiakaskunta, joten välttämättä säädösmuutokset eivät aiheuta suuria muutoksia. Nuohooja voi jatkossakin tarjota ja markkinoida palveluaan esimerkiksi postilaatikkoon jaettavalla ilmoituksella kuten ennen.

  Erityisesti taajamissa nuohousyritysten kilpailu voi näkyä lisääntyvänä markkinointina. Kaikkialle ei välttämättä kuitenkaan synny todellista usean nuohousyrityksen välistä kilpailua.

 • Miten valmistautua nuohoojan tuloon?

  Nuohouksen hintasääntely loppuminen tarkoittaa sitä, että jokainen nuohousyrittäjä hinnoittelee itse palvelunsa. Nuohouspalvelun hintaperusteet on hyvä kysyä tai pyytää hinta-arvio jo nuohousta tilatessa.

  Tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet tulee pitää sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Tällä pyritään osaltaan turvaamaan nuohoojien työturvallisuutta. Jos turvallista pääsyä savupiipulle ei ole, nuohoustyö jää suorittamatta. Siksi nuohooja voi tiedustella tikkaiden kunnosta nuohouksen ajankohdasta sovittaessa.

 • Mitä nuohouksessa tehdään?

  Nuohoustyön sisältöön kuuluu tulisijan ja savuhormin puhdistustyön lisäksi tulisijan ja hormin kunnon tarkastaminen paloturvallisuuden näkökulmasta. Tarkastamisella tässä yhteydessä tarkoitetaan tulisijan ja hormin kunnon havainnointia, joka ei edellytä nuohoojalta erikoistyövälineiden käyttämistä.

  Käyttämättömän tulisijan tai savuhormin ottaminen takaisin käyttöön edellyttää nuohousta. Tällöin nuohoustyön painopisteenä on tulisijan ja hormin kunnon tarkastaminen, jotta tulisijan ja hormin käyttöönotto ei vaaranna rakennuksen paloturvallisuutta.

 • Miksi nuohoustodistus kannattaa säilyttää?

  Nuohoojalla on velvollisuus antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Nuohoustodistuksen tietojen avulla asiakas tietää, mistä toimenpiteistä nuohoustyön hinta koostuu. Nuohoustodistuksen perusteessa voidaan myös arvioida, että nuohoustyön sisältö vastaa vaatimuksia.

  Lisäksi nuohooja kirjaa nuohoustodistukseen kaikki tulisijoihin, savuhormeihin ja tikkaisiin liittyivät havaitsemansa viat ja puutteet. Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin selkeästi, että tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä.

  Nuohoustodistuksella voi tarvittaessa osoittaa valvontaa tekevälle pelastusviranomaiselle, että nuohouksesta on huolehdittu asianmukaisesti. Nuohoustodistus on hyvä säilyttää seuraavaa nuohouskertaa varten, jotta nuohoojalla olisi mahdollisuus arvioida tulisijan ja hormin kunnon kehittymistä.

 • Miten toimia, jos on tyytymätön saatuun nuohouspalveluun?

  Nuohoustyössä nuohoojan on noudatettava hyvää nuohoustapaa. Nuohousalan Keskusliiton laatimien nuohoustyöohjeiden mukaan nuohoustyön tulee vastata asiakkaan tarpeita ja täyttää säädetyt nuohoustyön sisällön vähimmäisvaatimukset.

  Jos rakennuksen omistaja tai haltija on tyytymätön saamaansa nuohouspalveluun, valituksen tekemiseksi tulee ensimmäisenä ottaa yhteyttä nuohousyritykseen, joka on ensisijaisesti vastuussa palvelun virheestä. Jos valitus yritykselle ei tuota toivottua tulosta, voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

  Kuluttajaneuvonta