Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nya riktlinjer för säkerhetsplaneringen

Inrikesministeriet
11.1.2019 14.26 | Publicerad på svenska 14.1.2019 kl. 15.40
Nyhet

Inrikesministeriet har publicerat nationella riktlinjer för lokal och regional säkerhetsplanering. Riktlinjerna utarbetades nu för första gången. Målet med riktlinjerna är att främja och förenhetliga säkerhetsarbetet i vardagen på lokal och regional nivå med respekt för kommunernas och de kommande landskapens självstyrelse. Säkerhetsplanering är inte lagstadgad verksamhet och läget för säkerhetsplaneringen varierar starkt i olika kommuner och områden. Riktlinjerna för säkerhetsplaneringen möjliggör ett mer parallellt stöd på statsrådsnivå till det lokala och regionala planet. Riktlinjerna grundar sig på statsrådets principbeslut om strategin för den inre säkerheten (5.10.2017).

I den allmänna delen beskrivs förfaringssätten, olika aktörers ansvar och god praxis inom säkerhetsplanering. På åtgärdskorten beskrivs sådana konkreta åtgärder och mål inom säkerhetsplanering som gäller nuvarande eller kommande nationella utmaningar, som det finns information om och som kan förbättra säkerheten på lokal nivå. Åtgärdskorten är: att minska ungdomsbrottsligheten, att öka boendetryggheten för äldre människor, att minska våldet i nära relationer, att främja goda befolkningsrelationer, att förebygga säkerhetsproblem till följd av alkohol samt säkerheten på offentliga platser.

Säkerhetsplanering är en långsiktig, systematisk och samordnad process för att lösa olika säkerhetsfrågor på lokal eller regional nivå genom samarbete mellan olika aktörer. Genom säkerhetsplanering förebyggs och bekämpas olyckor och olycksfall, brott och störningar, samtidigt som människors trygghetskänsla förbättras.

Riktlinjerna har beretts i arbetsutskottet för styrgruppen för den inre säkerheten. I arbetsutskottet deltar förutom representanter för strategisekretariatet också inrikesministeriets räddnings- och polisavdelningar, Finlands Kommunförbund, justitieministeriet (rådet för brottsförebyggande) och social- och hälsovårdsministeriet. Dessutom var riktlinjerna på omfattande remiss efter vilken de preciserades utifrån yttrandena. Styrgruppen för den inre säkerheten godkände riktlinjerna den 5 december 2018.

Riktlinjerna förs in i portalen för den inre säkerheten Tuovi där de är tillgängliga för alla aktörer som ansvarar för säkerhetsplanering. Åtgärdskorten ses över regelbundet så att de hålls uppdaterade.


Säkerhet överallt − nationella riktlinjer för lokal och regional säkerhetsplanering

 

Ytterligare information:

Leena Seitovirta, sakkunnig, tfn 0295 488 244, [email protected]