Hyppää sisältöön
Media

Förslag till revidering av lotterilagen ut på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.1.2021 13.51
Pressmeddelande 1/2021

Den 7 januari 2021 sände inrikesministeriet ett förslag till revidering av lotterilagen på remiss. Lotterilagen innehåller bestämmelser om penningspel. De viktigaste förslagen gäller effektiv bekämpning av skadeverkningarna av penningspel, ingripande i marknadsföring som strider mot lotterilagen och tryggande av Veikkaus Ab:s kanaliseringsförmåga. Utgångspunkten för lagreformen är att Finlands penningspelssystem också i fortsättningen ska grunda sig på ett system med ensamrätt i enlighet med regeringsprogrammet. Förslaget baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Marins regering enligt vilket regeringen kommer att genomföra den andra fasen av revideringen av lotterilagen.

– Förslaget innehåller flera olika metoder för att bekämpa skadeverkningarna av penningspel och sådant utbud av penningspel som strider mot lotterilagen. En av metoderna är att placera spelautomater så att vi försöker minska skadeverkningarna i synnerhet hos utsatta personer. Förslaget är ett led i genomförandet av regeringsprogrammets riktlinje om att i Finland trygga systemet med ensamrätt när det gäller penningspel. Det är fråga om en helhet där delarna kompletterar varandra, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Obligatorisk identifiering tas in i lagen

Veikkaus har meddelat att bolaget tar i bruk obligatorisk identifiering i allt penningspelande. Detta skrivs också in i lagen. Den obligatoriska identifieringen vid penningautomatspelande togs i bruk vid ingången av 2021. När det gäller annat spelande inleds identifieringen senast vid ingången av 2023 och i fråga om skraplotter vid ingången av 2024.

Bestämmelser om användningen av spel- och spelardata, som ökar i och med identifieringen, tas in i lagen. Veikkaus ska ha rätt att använda dessa data för sina egna åtgärder för ansvarsfullhet, till exempel för att i enskilda fall ingripa i skadligt spelande. Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ska ha möjlighet att få och analysera dessa data vid bedömningen och uppföljningen av skadeverkningar av penningspel, vilket effektiviserar förebyggandet och minskningen av skadeverkningarna. Revideringen främjar användningen av dessa data också inom annan vetenskaplig forskning.

Förebyggande av skadeverkningar måste beaktas vid placeringen av penningautomater

När det gäller placeringen av penningautomater föreslås det att Veikkaus och de platser där penningautomater är utplacerade ska vara skyldiga att vid placeringen beakta principerna för förebyggande av skadeverkningar och utarbeta planer för detta.

Placeringen och användningen av penningautomater bör planeras så att de skadeverkningar som spelandet orsakar blir så små som möjligt. Vid placeringen av automater ska man särskilt beakta skadeverkningarna av penningspel för minderåriga och utsatta personer. Den som innehar placeringsplatsen ska se till att personalen känner till de lagstadgade och i planen fastställda skyldigheterna i fråga om placering av penningautomater.

Skärpningar av marknadsföring av penningspel

Utgångspunkten för den nuvarande regleringen om tillåten marknadsföring av penningspel är att penningspelandet styrs till Veikkaus verksamhet som regleras i lotterilagen. Det föreslås att denna marknadsföringsprincip kompletteras så att marknadsföringen ska vara måttfull och styra spelandet till sådant spelande som medför mindre skadeverkningar.

Bestämmelserna om marknadsföring preciseras också genom nya begränsningar som gäller innehållet i och metoderna för tillåten marknadsföring. Dessutom förbjuds marknadsföring av vissa särskilt skadliga penningspel, såsom penningautomater, direkt i lagen. För närvarande fastställs förbuden i samband med utfärdandet av förordningar om spelregler. Ett undantag från nuvarande praxis utgör vadhållnings- och totospel, som i fortsättningen ska få marknadsföras för att stödja Veikkaus kanaliseringsförmåga. Den tillåtna informationen om spelobjekt när det gäller särskilt skadliga penningspel slopas på grund av de tolkningssvårigheter som ingår i den.

Dessutom fogas till lagen en skyldighet att i samband med reklam i bildform eller tryckt form lämna uppgifter om åldersgränsen för penningspelande, om möjligheten att belägga sig själv med spelförbud, om de tjänster som erbjuder hjälp vid spelproblem samt om möjligheten att förbjuda direktmarknadsföring om spelaren har hindrat sig själv från att spela.

Också övervakningen av marknadsföring som strider mot lotterilagen effektiviseras. Ett nytt verktyg är att Polisstyrelsen kan föreslå marknadsdomstolen att en administrativ påföljdsavgift påförs för marknadsföring som strider mot lotterilagen. Polisstyrelsen kan i fortsättningen förbjuda även privatpersoner att marknadsföra penningspel i strid med lotterilagen.

Spärrning av betalningsrörelse tas i bruk för spel utanför systemet med ensamrätt

Genom att begränsa tillgången till penningspel är det möjligt att förebygga de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. Därför föreslås det att det införs spärrar mot betalningsrörelse för att förhindra penningspelandet utanför systemet med ensamrätt.

Polisstyrelsen ska upprätthålla en spärrlista över de penningspelsbolag som riktar marknadsföring till Fastlandsfinland och vars betalningsrörelse banker och andra betaltjänstleverantörer ska förhindra.

Veikkaus får möjlighet till affärsverksamhet mellan företag

Utöver övriga åtgärder som hänför sig till förslaget och som stöder kanaliseringen ska det bli möjligt att bilda ett dotterbolag till Veikkaus som är avsett för annan verksamhet än penningspelsverksamhet. Dotterbolaget koncentrerar sig på att erbjuda andra företag spelprodukter och tjänster, och bolaget får inte bedriva penningspelsverksamhet som riktar sig till konsumenter.

Förslaget har beretts i projektets bredbasiga arbetsgrupp. Arbetsgruppen hörde flera sakkunniga och dessutom ordnade inrikesministeriet ett diskussionsmöte på bred bas i november 2020.

Remissbehandlingen pågår till den 5 februari 2021. Avsikten är att en regeringsproposition om detta lämnas till riksdagen i juni 2021.

Ytterligare information:

Olli-Poika Parviainen, statssekreterare, tfn 050 477 8520, [email protected]
Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573, [email protected]
Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected]
Jarkko Mikkola, specialsakkunnig, tfn 0295 488 384, [email protected]