Revidering av lotterilagen

SM051:00/2019 Lagstiftningsprojekt

I denna proposition föreslås det att lotterilagen ändras. Dessutom görs det ändringar i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om rättegång i marknadsdomstolen och lagen om verkställighet av böter. Propositionen baserar sig på regeringsprogrammet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM051:00/2019

Ärendenummer SMDno-2019-2239 , VN/6213/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 31.1.2020 – 30.11.2020

Datum för tillsättande 31.1.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Demokratin, delaktigheten och förtroendet för samhällsinstitutionerna förstärks

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 226/2021

I ett lagstiftningsprojekt bereds ändringar i lotterilagen och i de lagar som eventuellt har samband med den på basis av de ändringsförslag som ingår i betänkandet om projektet för revidering av lotterilagen (SM051:00/2019) och de utlåtanden som getts om betänkandet. Syftet med propositionen är att ytterligare effektivisera förebyggandet och minskningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till samt att stödja Veikkaus Ab:s verksamhetsförutsättningar för att stärka systemet med ensamrätt.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

KontaktpersonElina Rydman, inrikesministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 488 586
[email protected]

Kontaktperson
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 488 573
[email protected]

Mål och resultat

Målet med propositionen är att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som penningspelande ger upphov till genom att införa nya bestämmelser i lotterilagen till stöd för detta mål. Genom propositionen eftersträvas även ett stärkande av tillsynen över penningspelsverksamheten och spelarnas rättsskydd. Dessutom är syftet med propositionen att stärka ensamrättssystemets förmåga att styra efterfrågan till sådant utbud av penningspel som regleras genom lotterilagen.

Projektet har i enlighet med dessa mål till uppgift att bereda ett betänkande för att utveckla lotterilagen och annan behövlig lagstiftning i fråga om följande helheter:
- utvidgning av identifieringsskyldigheten så att den utöver spelande på utplacerade
penningautomater också gäller andra penningspel, i syfte att bland annat göra det möjligt för spelaren att belägga sig själv med spelförbud,
- bestämmelser om placeringen av penningautomater och försäljningsställen för penningspel,
- bestämmelser om marknadsföring av penningspel och om marknadsföring som strider mot lotterilagen,
- insamling av information om spel och spelare och utnyttjande av den för att följa upp, förebygga och undersöka skadeverkningar till följd av penningspel samt för att möjliggöra Veikkaus Ab:s modell för ansvarsfull kundrelation,
- utvidgning av tidsbegränsade spelförbud vid kasinon så att de gäller tills vidare,
- utredning av införandet av hinder för betalningsrörelsen i syfte att begränsa spelandet utanför systemet med ensamrätt,
- eventuell utveckling av Veikkaus Ab:s affärsverksamhet så att den också omfattar B2Baffärsverksamhet,
- frågor som gäller spelserverns placering,
- de ändringar i totospel som internationella spel i pooler förutsätter och
- ändringsbehov i anslutning till reformen av vadhållningsspel.

Vid behov kan man i projektet också behandla andra helheter som överensstämmer med
projektets mål. I projektet kan man utnyttja inrikesministeriets förstudie om behoven att utveckla lagstiftningen om penningspel. Betänkandet kan skrivas i form av en regeringsproposition till den del som det handlar om förslag till ändringar i lagstiftningen.

Projektet utgår från att penningspelsystemet i Finland också i fortsättningen ska grunda sig på ett system med ensamrätt i enlighet med regeringsprogrammet. Vid bedömningen av behovet av författningsändringar ska i synnerhet de specialvillkor för upprätthållande av systemet med ensamrätt som framgår av Europeiska unionens domstols rättspraxis beaktas i projektet. I projektet ska särskild uppmärksamhet fästas vid Ålands ställning i frågor som gäller hinder för betalningsrörelsen.

Sammandrag

I denna proposition föreslås det att lotterilagen ändras. Dessutom görs det ändringar i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om rättegång i marknadsdomstolen och lagen om verkställighet av böter. Propositionen baserar sig på regeringsprogrammet.

Utgångspunkter

I syfte att dämpa penningspelandets skadeverkningar garanteras Veikkaus Ab via
penningspelspolitiken ensamrätt att kanalisera spelandet, står det i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Enligt regeringsprogrammet ska också Veikkaus Ab:s verksamhetsförutsättningar tryggas i en snabbt föränderlig omvärld. Dessutom konstateras det att penningspelandets skadeverkningar bekämpas effektivt och att penningspelandet styrs mot ett lagligt, ansvarsfullt och övervakat spelutbud. Enligt regeringsprogrammet kommer regeringen, i syfte att säkerställa att målen för penningspelspolitiken uppnås, i början av regeringsperioden att
genomföra den andra fasen av revideringen av lotterilagen. I regeringsprogrammet konstateras också att man effektivt ingriper i marknadsföring som sker i strid med lotterilagen och utreder vilka metoder det finns att begränsa spelandet på webbplatser som upprätthålls av aktörer utanför systemet med ensamrätt.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.