Projekt för revidering av lotterilagen

Projekt för revidering av lotterilagen

SM051:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Målet för projektet är att i enlighet med regeringsprogrammet utreda behoven av att revidera lotterilagen i synnerhet för att ytterligare effektivisera förebyggandet och minskningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. Ett ytterligare mål är att utreda hur man genom lagstiftning kan stödja Veikkaus Ab:s verksamhetsförutsättningar i syfte att stärka systemet med ensamrätt med tanke på att kanalisera spelandet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM051:00/2019

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 31.1.2020 – 30.11.2020

Datum för tillsättande 31.1.2020

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 28.8.2020
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  25/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I ett lagstiftningsprojekt som tillsätts senare bereds ändringar i lotterilagen och i de lagar som eventuellt har samband med den på basis av de ändringsförslag som ingår i betänkandet om projektet för revidering av lotterilagen (SM051:00/2019) och de utlåtanden som getts om betänkandet. Syftet med propositionen är att ytterligare effektivisera förebyggandet och minskningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till samt att stödja Veikkaus Ab:s verksamhetsförutsättningar för att stärka systemet med ensamrätt.

Ansvarig ministerSisäministeri Ohisalo

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 488 586
[email protected]

Kontaktperson
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 488 573
[email protected]

Mål och resultat

Projektet har i enlighet med dessa mål till uppgift att bereda ett betänkande för att utveckla lotterilagen och annan behövlig lagstiftning i fråga om följande helheter:
- utvidgning av identifieringsskyldigheten så att den utöver spelande på utplacerade
penningautomater också gäller andra penningspel, i syfte att bland annat göra det möjligt för spelaren att belägga sig själv med spelförbud,
- bestämmelser om placeringen av penningautomater och försäljningsställen för penningspel,
- bestämmelser om marknadsföring av penningspel och om marknadsföring som strider mot lotterilagen,
- insamling av information om spel och spelare och utnyttjande av den för att följa upp, förebygga och undersöka skadeverkningar till följd av penningspel samt för att möjliggöra Veikkaus Ab:s modell för ansvarsfull kundrelation,
- utvidgning av tidsbegränsade spelförbud vid kasinon så att de gäller tills vidare,
- utredning av införandet av hinder för betalningsrörelsen i syfte att begränsa spelandet utanför systemet med ensamrätt,
- eventuell utveckling av Veikkaus Ab:s affärsverksamhet så att den också omfattar B2Baffärsverksamhet,
- frågor som gäller spelserverns placering,
- de ändringar i totospel som internationella spel i pooler förutsätter och
- ändringsbehov i anslutning till reformen av vadhållningsspel.

Vid behov kan man i projektet också behandla andra helheter som överensstämmer med
projektets mål. I projektet kan man utnyttja inrikesministeriets förstudie om behoven att utveckla lagstiftningen om penningspel. Betänkandet kan skrivas i form av en regeringsproposition till den del som det handlar om förslag till ändringar i lagstiftningen.

Projektet utgår från att penningspelsystemet i Finland också i fortsättningen ska grunda sig på ett system med ensamrätt i enlighet med regeringsprogrammet. Vid bedömningen av behovet av författningsändringar ska i synnerhet de specialvillkor för upprätthållande av systemet med ensamrätt som framgår av Europeiska unionens domstols rättspraxis beaktas i projektet. I projektet ska särskild uppmärksamhet fästas vid Ålands ställning i frågor som gäller hinder för betalningsrörelsen.

Sammandrag

Målet för projektet är att i enlighet med regeringsprogrammet utreda behoven av att revidera lotterilagen i synnerhet för att ytterligare effektivisera förebyggandet och minskningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. Ett ytterligare mål är att utreda hur man genom lagstiftning kan stödja Veikkaus Ab:s verksamhetsförutsättningar i syfte att stärka systemet med ensamrätt med tanke på att kanalisera spelandet.

Utgångspunkter

I syfte att dämpa penningspelandets skadeverkningar garanteras Veikkaus Ab via
penningspelspolitiken ensamrätt att kanalisera spelandet, står det i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Enligt regeringsprogrammet ska också Veikkaus Ab:s verksamhetsförutsättningar tryggas i en snabbt föränderlig omvärld. Dessutom konstateras det att penningspelandets skadeverkningar bekämpas effektivt och att penningspelandet styrs mot ett lagligt, ansvarsfullt och övervakat spelutbud. Enligt regeringsprogrammet kommer regeringen, i syfte att säkerställa att målen för penningspelspolitiken uppnås, i början av regeringsperioden att
genomföra den andra fasen av revideringen av lotterilagen. I regeringsprogrammet konstateras också att man effektivt ingriper i marknadsföring som sker i strid med lotterilagen och utreder vilka metoder det finns att begränsa spelandet på webbplatser som upprätthålls av aktörer utanför systemet med ensamrätt.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet