Arpajaislain uudistaminen

SM051:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on ollut hallitusohjelman mukaisesti selvittää arpajaislain uudistamistarpeita erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostamiseksi. Lisäksi on selvitetty lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voitaisiin tukea Veikkaus Oy:n toimintaedellytyksiä yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM051:00/2019

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 31.1.2020 – 30.11.2020

Asettamispäivä 31.1.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

Lainvalmistelu

HE arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 1.6.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  36/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Lainsäädäntöhankkeessa valmistellaan arpajaislain ja siihen mahdollisesti liittyvien lakien muutokset arpajaislain uudistamista koskeneessa hankkeessa (SM051:00/2019) valmisteltujen lainsäädännön kehittämistä koskevien muutosehdotusten ja niihin annettujen lausuntojen perusteella. Esityksen tavoitteena on rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostaminen sekä Veikkaus Oy:n toimintaedellytysten tukeminen yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että eduskunta voisi käsitellä esityksen syysistuntokaudella kiireellisenä siten, että säädösmuutokset saataisiin pääosin voimaan 1.1.2022.

VastuuministeriSisäministeri Ohisalo

YhteyshenkilöElina Rydman, sisäministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 488 586
[email protected]

Yhteyshenkilö
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 488 573
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tehtävänä oli edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti valmistella mietintö arpajaislain ja tarvittavan muun lainsäädännön kehittämiseksi seuraavien asiakokonaisuuksien osalta:
- pakollisen tunnistautuneen pelaamisen laajentaminen hajasijoitetusta raha-automaattipelaamisesta muuhun rahapelaamiseen muun ohella pelaajan itselleen asettaman pelikiellon mahdollistamiseksi;
- raha-automaattien sijoittelua ja rahapelien myyntipisteiden sijoittumista koskeva sääntely;
- rahapelien markkinointia ja arpajaislain vastaista markkinointia koskeva sääntely;
- peli- ja pelaajadatan kerääminen ja hyödyntäminen rahapelihaittojen seurannassa, ehkäisyssä ja tutkimuksessa sekä Veikkaus Oy:n vastuullisen asiakkuuden mallin mahdollistamiseksi;
- pelikasinon määräaikaisen pelikiellon laajentaminen toistaiseksi voimassa olevaksi;
- maksuliikenteelle asetettavien estojen käyttöönottamisen selvittäminen yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle suuntautuvan pelaamisen rajoittamiseksi;
- Veikkaus Oy:n liiketoiminnan mahdollinen kehittäminen yritysten väliseen liiketoimintaan;
- peliserverin sijaintiin liittyvät kysymykset;
- kansainvälisten yhteispoolipelien edellyttämät muutokset totopelaamisessa ja
- vedonlyöntipelien uudistukseen liittyvät muutostarpeet.

Hankkeessa on asettamispäätöksen mukaisesti hyödynnetty sisäministeriössä tehtyä esiselvitystä rahapelilainsäädännön kehittämistarpeista (Sisäministeriön julkaisuja 2019:25).

Hankkeen lähtökohtana oli, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu jatkossakin hallitusohjelman mukaisesti yksinoikeusjärjestelmään. Asettamispäätöksen mukaisesti säädösmuutostarpeita arvioitaessa on erityisesti otettu huomioon ne yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämistä koskevat erityiset reunaehdot, jotka ilmenevät Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Hankkeessa on lisäksi kiinnitetty erityisesti huomiota Ahvenanmaan asemaan maksuliikenteen estoihin liittyvissä kysymyksissä.

Hankkeen työryhmässä on valmisteltu ehdotus arpajaislain ja eräiden siihen liittyen lakien muuttamisesta. Sisäministeriö on lähettänyt ehdotuksen lausunnoille 7.1.2021. Lausuntoaika päättyy 5.2.2021. Lyhyempi lausuntoaika johtuu hallituksen linjauksesta antaa hallituksen esitys eduskunnalle kevätistuntokauden 2021 lopussa. Lyhyempi lausuntoaika voidaan katsoa olevan perusteltu myös siksi, että hankkeen valmistelussa on ollut laaja-alainen työryhmä ja lisäksi keskeisistä ehdotuksista on kuultu eri sidosryhmiä hankkeen aikana.

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle kesäkuussa 2021.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut hallitusohjelman mukaisesti selvittää arpajaislain uudistamistarpeita erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostamiseksi. Lisäksi on selvitetty lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voitaisiin tukea Veikkaus Oy:n toimintaedellytyksiä yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan rahapelihaittojen hillitsemiseksi rahapelipolitiikalla turvataan Veikkaus Oy:n kanavointikykyinen yksinoikeus ja Veikkaus Oy:n toimintaedellytykset nopeasti muuttuneessa toimintaympäristössä. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että rahapelihaittoja torjutaan tehokkaasti ja että rahapelipelaamista ohjataan lailliseen, vastuulliseen ja valvottuun pelitarjontaan. Hallitusohjelman mukaan rahapelipolitiikan tavoitteiden varmistamiseksi hallitus toteuttaa hallituskauden alussa arpajaislain uudistuksen toisen vaiheen. Hallitusohjelmassa todetaan myös, että arpajaislain vastaiseen markkinointiin puututaan tehokkaasti ja että selvitetään keinoja rajoittaa pelaamista yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten toimijoiden sivustoille.

Hallitus on lisäksi syyskuun 2020 budjettiriihen yhteydessä tehnyt hankkeen sisältöä ja aikataulua koskevia linjauksia.

Lisätietoja

Lisää aiheesta