Revidering av lotterilagen

Propositionen med förslag till lag om ändring av lotterilagen, som beretts i projektet, var på remiss den 7 januari–5 februari 2021.

Regeringspropositionen överlämnades till riksdagen den 23 september 2021.

Riksdagen godkände den 14 december 2021 innehållet i lagförslagen som ingår i regeringspropositionen i enlighet med förvaltningsutskottets (FvUB 18/2021 rd) betänkande.

Förvaltningsutskottet föreslog i enlighet med grundlagsutskottets utlåtande att man i fråga om spärrar för betalningsrörelse stryker bestämmelsen om förhindrande av penningspelsbolagets betalning av vinster till spelarna.

Förvaltningsutskottet föreslog också att bestämmelserna om Veikkaus Ab:s förbjudna marknadsföringsmetoder preciseras på det sätt som grundlagsutskottet förutsatte i sitt utlåtande.

Förvaltningsutskottet föreslog dessutom att bestämmelserna om de uppgifter som ska lämnas vid marknadsföring preciseras.

Frågor och svar