Revidering av lotterilagen

Propositionen med förslag till lag om ändring av lotterilagen, som beretts i projektet, var på remiss den 7 januari–5 februari 2021.

Regeringspropositionen överlämnades till riksdagen den 23 september 2021.

Riksdagen godkände den 14 december 2021 innehållet i lagförslagen som ingår i regeringspropositionen i enlighet med förvaltningsutskottets (FvUB 18/2021 rd) betänkande.

Förvaltningsutskottet föreslog i enlighet med grundlagsutskottets utlåtande att man i fråga om spärrar för betalningsrörelse stryker bestämmelsen om förhindrande av penningspelsbolagets betalning av vinster till spelarna.

Förvaltningsutskottet föreslog också att bestämmelserna om Veikkaus Ab:s förbjudna marknadsföringsmetoder preciseras på det sätt som grundlagsutskottet förutsatte i sitt utlåtande.

Förvaltningsutskottet föreslog dessutom att bestämmelserna om de uppgifter som ska lämnas vid marknadsföring preciseras.

Frågor och svar om regeringens proposition till riksdagen

Frågorna och svaren nedan baserar sig på den regeringsproposition som lämnats till riksdagen. Lagarnas innehåll har ändrats under riksdagsbehandlingen.

Frågorna och svaren har inte uppdaterats efter riksdagsbehandlingen och stadfästandet av lagarna.
Kontrollera de uppdaterade bestämmelserna i Finlex