Hyppää sisältöön
Media

Rajavartiolaitoksen toimintakyvyn parantamista ja rikostorjunnan tehostamista valmistellaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2023 14.50
Tiedote

Sisäministeriö on asettanut kolme lakihanketta, joilla on tarkoitus tehdä muutoksia rajavartiolainsäädäntöön. Muutoksilla vahvistettaisiin Rajavartiolaitoksen henkilöstöresursseja ja parannettaisiin teknologian hyödyntämistä rajaturvallisuuden ylläpitämisessä. Lisäksi Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa tehostettaisiin. 

Rajaturvallisuuden ylläpitämisessä hyödynnettäisiin entistä enemmän teknologiaa

Rajavartiolainsäädäntöä muutettaisiin niin, että teknologiaa voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää rajavalvonnassa ja rajaturvallisuuden ylläpitämisessä. Muutostarpeet liittyvät erityisesti Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksiin havaita, paikantaa, tunnistaa, yksilöidä ja seurata radiotaajuisia sähkömagneettisia aaltoja sekä niitä tuottavia ja vastaanottavia laitteita.

Samassa yhteydessä selvitetään miehittämättömien ilma-alusten havainnointiin ja seurantaan liittyvät mahdolliset säädösmuutostarpeet. Lisäksi rajavartiolain teknisen valvonnan sääntelyä tarkistettaisiin vastaamaan toimintaympäristön muutoksia.

Tavoitteena on myös, että lakimuutosten avulla voitaisiin paremmin vastata mahdolliseen Suomeen kohdistuvaan muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen.

Hankkeen toimikausi on 7.3.–31.12.2023.

Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa tehostettaisiin

Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalakia tarkistetaan. Lakihankkeen tavoitteena on rikostutkinnan tehostaminen.

Lupaa televalvonnalle rikoksia estettäessä ei jatkossa rajoitettaisi vain tiettyihin, luvan hakemishetkellä tiedossa oleviin teleosoitteisiin ja telepäätelaitteisiin, vaan lupaa haettaisiin ja se määrättäisiin henkilösidonnaisesti.

Rajavartiolaitos voisi käyttää peiteltyä tiedonhankintaa tietoverkossa ennalta estettäessä rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Peitelty tiedonhankinta tarkoittaa lyhytkestoista tiedonhankintaa, jossa Rajavartiolaitos voi käyttää vääriä, harhauttavia tai peiteltyjä tietoja.

Ylimääräisen tiedon käyttö mahdollistettaisiin tiettyjen kahden vuoden enimmäisrangaistuksella rangaistavissa olevien virkarikosten selvittämisessä. Ylimääräisellä tiedolla tarkoitetaan televalvonnalla, tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua tietoa, joka ei liity rikokseen, vaaran torjumiseen tai joka koskee muuta rikosta kuin sitä, jonka estämistä varten lupa on annettu tai päätös on tehty.

Lakiesitys liittyy hallituksen aiemmin eduskunnalle antamiin esityksiin pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta.

Hankkeen toimikausi on 1.3. –31.12.2023.

Henkilöstöresursseja vahvistamalla turvattaisiin toimintakyky normaaliolojen häiriötilanteissa

Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia ja rajavartiolakia muutettaisiin. Lakihankkeen tavoitteena on Rajavartiolaitoksen henkilöstöresurssien joustava hyödyntäminen ja toimintakyvyn turvaaminen erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi laajamittainen maahantulo, hybridivaikuttaminen tai laajalle levinnyt tartuntatautiepidemia, joiden hoitamiseksi Rajavartiolaitos tarvitsisi lisähenkilöstöä.

Tiettyjä siviilivirkoja täytettäessä voitaisiin huomioida Rajavartiolaitoksen asema valmiusorganisaationa sekä Rajavartiolaitokselle säädetyt sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävät ja sodan ajan vaatimukset. Lisäksi tavoitteena on torjua viranhakuprosessin käyttämistä tiedustelussa. Hanke liittyy Rajavartiolaitoksen tarpeeseen kehittää hybridiuhkien torjuntavalmiutta.

Lakimuutosten myötä Raja- ja merivartiokoululla opiskelevia kadetteja voitaisiin käyttää Rajavartiolaitoksen toiminnan tukena esimerkiksi rajaturvallisuustehtävien hoitamisessa. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus ajantasaistaa Rajavartiolaitoksen päällikön sijaisjärjestelyt.
Hankkeessa arvioidaan myös mahdollisuuksia täyttää sotilaallisen valmiuden ja maanpuolustuksen kannalta keskeisiä siviilivirkoja ilman julkista hakumenettelyä. Käytännössä poikkeus voisi koskea esimerkiksi kyberturvallisuustehtäviä.

Hankkeen toimikausi on 1.3.–31.12.2023.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. 0295 421 608, [email protected] (teknologian hyödyntäminen)
lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen (15.3. alkaen), p. 0295 421 603, [email protected] (rikostorjuntalain tarkistaminen)
rajavartioylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen, p. 0295 421 602, [email protected] (henkilöstöresurssien vahvistaminen ja rikostorjuntalain tarkistaminen)