Hyppää sisältöön
Media

Uusi laki täsmentäisi poliisin mahdollisuutta pyytää virka-apua Puolustusvoimilta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 11.55
Tiedote 81/2021

Valtioneuvosto on antanut 23.6. eduskunnalle hallituksen esityksen uudeksi laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille. Esityksen keskeiset ehdotukset liittyvät viranomaisten varautumiseen ja hyvin poikkeuksellisia tilanteita sekä aseellista virka-apua koskevaan sääntelyyn. Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle poliisille annettavaa virka-apua koskeva lainsäädäntö.

Uusi laki sisältäisi nykyistä täsmällisemmät säännökset virka-avun antamisen edellytyksistä ja virka-apua koskevasta päätöksenteosta poikkeuksellisissa tilanteissa. Laissa säädetään myös virka-apupäätöksen toimeenpanosta sekä poliisin ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamisesta virka-aputilanteessa. 

Myös rajavartiolain säännöksiin Rajavartiolaitoksen poliisille antamasta vaativasta virka-avusta tehtäisiin vastaavat muutokset. 

Tarkoituksena parantaa poliisin varautumista ja kykyä estää useiden ihmisten henkeä ja terveyttä uhkaavia rikoksia

Uuden lain yhtenä tavoitteena on parantaa poliisin kykyä varautua ja estää sekä puuttua välittömästi esimerkiksi terrori-iskuun. 

– Lakimuutoksen tarkoituksena on kehittää viranomaisten virka-apuun liittyvää prosessia, jotta poliisilla olisi paremmat mahdollisuudet estää esimerkiksi suureen ihmisjoukkoon kohdistuvia vakavia rikoksia ennalta, kertoo erityisasiantuntija Heidi Aliranta sisäministeriöstä.

Uusi laki sisältää nykyistä täsmällisemmät säännökset virka-avun antamisen edellytyksistä ja virka-apua koskevasta päätöksenteosta. Tavoitteena on, että päätös vaativasta virka-avusta voitaisiin tehdä varteenotettavaan tietoon pohjautuen tilanteeseen nähden riittävän nopeasti ja ajoissa.

Laissa ei esitetä muutoksia viranomaisten väliseen arkipäiväiseen, niin sanottuun tavanomaiseen virka-apuun, vaan ehdotetuissa muutoksissa on kyse erittäin poikkeuksellisista tilanteista, joissa poliisin henkilöstö tai kalusto eivät riitä. Uudessa laissa ei myöskään anneta Puolustusvoimille tai Rajavartiolaitokselle uusia toimivaltuuksia. Lain tarkoittamissa virka-aputilanteissa on kyse poliisille kuuluvien tehtävien hoitamisesta poliisin johdolla ja ohjauksessa.

– Vaativa virka-apu on tarkoitettu viimeiseksi keinoksi hyvin poikkeuksellisiin ja harvinaisiin tilanteisiin, jotka pyritään estämään ennalta ensisijaisesti muilla keinoin. Toiveena tietysti on, että poliisi ei joutuisi koskaan käyttämään vaativaa virka-apua. On kuitenkin otettava huomioon, että toimintaympäristö on muuttunut vuosien saatossa ja myös Suomessa on pystyttävä varautumaan maailmalla nähtyihin vakavien tapausten kaltaisiin tilanteisiin, Aliranta painottaa.

Lainsäädännön uudistaminen aloitettiin keväällä 2018, kun sisäministeriö käynnisti lainsäädäntöhankkeen ja perusti sen valmistelua varten työryhmän.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Heidi Aliranta, p. 0295 488 367, [email protected]