Hoppa till innehåll
Media

Ny lag preciserar polisens möjlighet att begära handräckning av Försvarsmakten

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 11.55
Pressmeddelande 81/2021

Den 23 juni överlämnade statsrådet regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen. De viktigaste förslagen i propositionen avser bestämmelser om myndigheternas beredskap och ytterst exceptionella situationer och väpnad handräckning. Avsikten är att se över lagstiftningen om handräckning till polisen.

Den nya lagen innehåller mer exakta bestämmelser än för närvarande om förutsättningarna för att ge handräckning och om beslutsfattandet i fråga om handräckning i exceptionella situationer. I lagen föreskrivs också om verkställigheten av beslut om handräckning samt om samordningen av polisens och Försvarsmaktens funktioner i handräckningssituationer. 

Motsvarande ändringar görs också i gränsbevakningslagens bestämmelser om Gränsbevakningsväsendets krävande handräckning till polisen. 

Avsikten är att förbättra polisens beredskap och förmåga att förhindra brott som äventyrar ett stort antal människors liv och hälsa

Ett av syftena med den nya lagen är att förbättra polisens förmåga att förbereda sig för och förhindra samt omedelbart ingripa i till exempel terrorangrepp. 

– Syftet med lagändringen är att utveckla processen i anslutning till myndigheternas handräckning för att polisen ska ha bättre möjligheter att förhindra till exempel allvarliga brott mot en stor grupp människor, säger Heidi Aliranta, specialsakkunnig från inrikesministeriet.

Den nya lagen innehåller mer exakta bestämmelser än för närvarande om förutsättningarna för att ge handräckning och om beslutsfattandet i fråga om handräckning. Målet är att beslut om krävande handräckning ska kunna fattas utifrån betydelsefull information tillräckligt snabbt och i tillräckligt god tid i förhållande till situationen.

I lagen föreslås inga ändringar i den vardagliga, så kallade sedvanliga handräckningen mellan myndigheterna, utan de föreslagna ändringarna gäller mycket exceptionella situationer där polisens personal eller materiel inte räcker till. Genom den nya lagen ges Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet inte heller några nya befogenheter. De handräckningssituationer som avses i lagen gäller skötsel av polisens uppgifter under ledning och uppsikt av polisen.

– Krävande handräckning betraktas som den sista utvägen i mycket exceptionella och sällsynta situationer som vi i första hand försöker förebygga med hjälp av andra metoder. Vi hoppas förstås att polisen aldrig behöver anlita krävande handräckning. Det måste ändå beaktas att omvärlden har förändrats under årens lopp, och vi måste också här i Finland kunna förbereda oss på sådana allvarliga situationer som vi har sett ute i världen, betonar Aliranta.

Reformen av lagstiftningen inleddes våren 2018 när inrikesministeriet startade lagstiftningsprojektet och tillsatte en arbetsgrupp för beredningen av det.

Ytterligare information:
Heidi Aliranta, specialsakkunnig, tfn 0295 488 367, [email protected]