Hoppa till innehåll
Media

Genomförandet av sotningsreformen har gått bra

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2020 16.06
Nyhet

Sotningstjänsterna reviderades vid ingången av 2019, när distriktssotningssystemet och prisregleringen i anslutning till det upphörde. Under övergångsperioden för sotningsreformen och genast därefter har det inte kommit fram något som skulle tyda på stora problem när det gäller tillgången till sotningstjänster eller prissättningen av dem. Sotningstjänsterna verkar i regel fungera som tidigare.

Finland har övergått till ett fritt utbud av sotningstjänster, vilket innebär att konsumenterna själva får välja av vilket företag de skaffar sotningstjänster. På grund av att prisregleringen har upphört ska man fästa uppmärksamhet vid att sotningspriserna presenteras och att man frågar priset på tjänster innan man beställer sådana.

Författningsändringarna gällde i huvudsak sotningsföretag. Övriga bestämmelser om sotning, t.ex. i fråga om fastigheternas sotningsskyldighet och intervallerna mellan sotningarna, behölls oförändrade.

Uppföljningsgrupp följer upp genomförandet av sotningsreformen

Inrikesministeriet tillsatte i början av 2019 en uppföljningsgrupp för sotningsreformen. Uppföljningsgruppen har till uppgift att följa upp genomförandet av författningsändringarna, stödja den riksomfattande kommunikationen om sotningen och samla in information om genomförandet av sotningsreformen och om dess konsekvenser. Riksdagen förutsatte att gruppen särskilt följer hur sotningsreformen påverkar brandsäkerheten samt tillgången till och priset och kvaliteten på sotningstjänster.

Avsikten är att samla in så mångsidiga uppföljningsuppgifter som möjligt bl.a. med hjälp av myndigheternas övervakningsuppgifter, statistik över bränder och enkäter. Eftersom sotningstjänster anlitas antingen med ett eller tre års mellanrum, fås erfarenhet av sotningstjänsterna småningom, och eventuella förändringar syns långsamt t.ex. i statistiken över soteldar eller i införandet av nya arbetssätt.

Genom Fastighetsförbundets och Finlands Egnahemsförbunds uppföljningsenkäter till medlemmarna hösten 2019 kartlades för första gången kundernas erfarenheter av de sotningar som utförts 2019. Enkätresultaten visar att tillgången till sotningstjänster har förblivit oförändrad, kostnaderna för sotning ligger i huvudsak på samma nivå som tidigare och kunderna är nöjda med den service de fått.

Enligt enkätsvaren hade endast cirka hälften av kunderna försäkrat sig om priset på sotningstjänsten innan de hade beställt tjänsten. Detta kan tolkas så att konsumenterna har stort förtroende för att prisnivån för sotningstjänsten är skälig. Det som konsumenten dock bör göra för att stävja kostnadsökningen är uttryckligen att fråga priset på tjänsten på förhand.

Det är ännu för tidigt att bedöma de verkliga konsekvenserna av sotningsreformen, eftersom det tar tid för både sotningsföretagen och dem som använder sotningstjänster att anpassa sig till de nya verksamhetssätten. Satsningar i kommunikationen om sotning behövs också framöver för att man ska komma ihåg att beställa sotning och för att det även i fortsättningen finns efterfrågan på sotningstjänster.   

Ytterligare information:
Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, [email protected]