Hoppa till innehåll
Media

Rätten till familjeliv och barnets bästa utgångspunkt för lagprojektet om familjeåterförening

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2021 15.33
Pressmeddelande 99/2021

Inrikesministeriet har sänt en regeringsproposition med förslag till ändring av utlänningslagen på remiss. Syftet med propositionen är att rätten till familjeliv för dem som åtnjuter internationellt skydd ska tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt. Syftet är också att säkerställa att barnets bästa tillgodoses i familjeåterföreningar för minderåriga som beviljats internationellt skydd.  

Avsikten är att ändra utlänningslagen så att den försörjningsförutsättning som utgör en förutsättning för uppehållstillstånd för familjemedlemmar till en person som åtnjuter internationellt eller tillfälligt skydd slopas helt och hållet i situationer där familjen har bildats innan anknytningspersonen har anlänt till Finland.

Barn som beviljats internationellt skydd ska i större mån än nu kunna bo med sina föräldrar

Syftet med propositionen är att främja tillgodoseendet av barnets bästa i situationer som gäller familjeåterförening för minderåriga som beviljats internationellt skydd så att barn som beviljats internationellt skydd i större mån än nu ska kunna bo med sina föräldrar. När anknytningspersonen är en minderårig som beviljats internationellt skydd, ska uppehållstillstånd på grund av familjeband kunna avslås mera sällan med kringgående av inresebestämmelser som grund.  Man måste också se till att barnet inte utnyttjas som ett redskap för inresa.

Ett ytterligare syfte med propositionen är att precisera tidpunkten för inlämnande av en familjemedlems ansökan om uppehållstillstånd som tidpunkt för definitionen av minderårigt barn i enlighet med aktuell rättspraxis i Europeiska unionens domstol. Det ska säkerställas att barnets rätt till familjeliv tillgodoses på lika villkor både nationellt och mellan EU:s medlemsstater och inte slumpmässigt beroende på när ansökan om uppehållstillstånd avgörs.

Utkastet till proposition baserar sig på en skrivning i regeringsprogrammet enligt vilken man ska utreda problem i samband med familjeåterförening och huruvida inkomstgränserna som tillämpas på anknytningspersoner som åtnjuter internationellt skydd är skäliga. Utredningen ska ske med beaktande av skyddet för familjelivet, tillgodoseendet av barnets bästa och den nivå och praxis för utkomstförutsättningar som tillämpas i de andra nordiska länderna. I regeringsprogrammet konstateras också att man ska slopa tillämpningen av utkomstförutsättningar på minderåriga anknytningspersoner som fått uppehållstillstånd på grund av ett behov av internationellt skydd.

Avlägsnandet av hinder för familjeåterförening främjar en regeringspolitik som beaktar de mänskliga och grundläggande rättigheterna samt en barn- och familjevänlig politik. Rätten till familjeliv tryggas förutom i grundlagen också bland annat i artikel 7 i  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i artikel 8 i Europakonventionen.

Ytterligare information:
Tuuli Tuunanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 658, [email protected]in.fi