Hyppää sisältöön
Media

Oikeus perhe-elämään ja lapsen etu lähtökohtana perheenyhdistämistä koskevassa lakihankkeessa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 13.8.2021 15.33
Tiedote 99/2021

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnoille hallituksen esityksen ulkomaalaislain muutokseksi. Esityksen tavoitteena on, että kansainvälistä suojelua saavien oikeus perhe-elämään toteutuisi mahdollisimman täysimääräisesti. Tavoitteena on myös varmistaa, että lapsen etu toteutuu kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistämistapauksissa.

Ulkomaalaislakia on tarkoitus muuttaa niin, että kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenen oleskeluluvan edellytyksenä oleva toimeentuloedellytys poistetaan kokonaan tilanteissa, joissa perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan saapumista Suomeen.

Kansainvälistä suojelua saanut lapsi voisi nykyistä useammin elää vanhempiensa kanssa

Esityksen tavoitteena on edistää lapsen edun toteutumista kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistämistä koskevissa tilanteissa niin, että kansainvälistä suojelua saanut lapsi voisi nykyistä useammin elää vanhempiensa kanssa. Kun perheenkokoaja on kansainvälistä suojelua saava alaikäinen, voitaisiin oleskelulupa perhesiteen perusteella jättää myöntämättä maahantulosäännösten kiertämisen perusteella nykyistä harvemmin. On myös huolehdittava siitä, ettei lasta käytetä hyväksi maahantulon välineenä.

Esityksen tavoitteena on lisäksi täsmentää lapsen alaikäisyyden määrittämistä koskevaksi ajankohdaksi perheenjäsenen oleskelulupahakemuksen jättämishetki Euroopan unionin tuomioistuimen tuoreen ratkaisukäytännön mukaisesti. On varmistettava, että lapsen oikeus perhe-elämään toteutuu yhdenvertaisesti sekä kansallisesti että EU:n jäsenvaltioiden välillä eikä sattumanvaraisesti oleskelulupahakemuksen ratkaisemisajankohdasta riippuen.

Esitysluonnos perustuu hallitusohjelman kirjaukseen jonka mukaan perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia sekä kansainvälistä suojaa saavien perheenkokoajiin sovellettavien tulorajojen kohtuullisuutta selvitetään ottaen huomioon perhe-elämän suoja, lapsen edun toteutuminen ja muissa Pohjoismaissa sovellettavien toimeentuloedellytysten taso ja käytännöt. Hallitusohjelmassa todetaan myös, että toimeentuloedellytyksen soveltaminen kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan saaneisiin alaikäisiin perheenkokoajiin lopetetaan.

Perheenyhdistämiselle asetettujen esteiden poistaminen edistää hallituksen ihmis- ja perusoi-keusmyönteistä sekä lapsi- ja perhemyönteistä politiikkaa. Oikeus perhe-elämään on perustuslain lisäksi turvattu muun muassa EU:n perusoikeuskirjan 7 artiklassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Tuuli Tuunanen, 0295 488 658, [email protected]