Strategin för den inre säkerheten

Statsrådet godkände ett principbeslut om strategin för den inre säkerheten den 5 oktober 2017. Strategin för den inre säkerheten är en färdplan med hjälp av vilken Finland i enlighet med regeringsprogrammets vision blir världens tryggaste land.

Ett bra liv – en trygg vardag - Statsrådets principbeslut om strategin för den inre säkerheten

Bakgrund

Beredningen av en strategi för den inre säkerheten inleddes i augusti 2016. Strategin, som innehåller konkreta åtgärder, är en färdplan med hjälp av vilken Finland i enlighet med regeringsprogrammet blir världens tryggaste land.

Strategin grundar sig på redogörelsen för den inre säkerheten som överlämnades till riksdagen i maj 2016. Redogörelsen som fokuserar på lägesbilden och verksamheten hos de myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten utarbetades inom inrikesministeriets förvaltningsområde.
Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Säkerhet skapas dock inte enbart genom säkerhetsmyndigheternas verksamhet, utan alla måste bidra till den. Därför bereds strategin och dess åtgärder i samarbete mellan experter från kommuner, landskap, organisationer, näringslivet och olika förvaltningsområden.

Avsikten är att strategin styr verksamheten i hela det finländska samhället så att den blir säkrare. Kärnan i beredningen och genomförandet av strategin för den inre säkerheten och dess åtgärdsprogram är att arbeta tillsammans. Dessutom ersätter strategin och dess åtgärder inrikesförvaltningens koncernstrategi och det tidigare förvaltningsövergripande programmet för den inre säkerheten.

Beredningens tidsplan

Strategin behandlades i ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten och rättsvården den 29 augusti 2017. Statsrådet godkände ett principbeslut om strategin för den inre säkerheten den 5 oktober 2017. Därefter inleds åtgärdsprogrammet.

Hösten 2016 ordnade inrikesministeriet tillsammans med regionförvaltningsverken regionala workshoppar där beredningen av strategin behandlades ur regionförvaltningens, kommunernas och organisationernas perspektiv. Material från workshopparna

Mer information