Hyppää sisältöön
Media

Poliisin toimialan kehittämisellä parannetaan poliisin toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2022 10.00
Tiedote

Sisäministeriö on käynnistänyt poliisin toimialan kehittämisen, jolla pyritään parantamaan poliisin toimintaedellytyksiä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Toimintaedellytysten vakauttamisella etsitään tasapainoa sisäisen turvallisuuden, yhteiskunnan odotusten ja kestävän julkisen talouden välillä.

Tavoitteena on turvata, että poliisilla on tulevaisuudessakin edellytykset ylläpitää oikeusvaltiota ja yhteiskuntarauhaa. Poliisin on myös pystyttävä takaamaan rikosvastuun toteutuminen sekä turvaamaan poliisipalvelut valtakunnallisesti tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.

– Toimivat poliisipalvelut ovat tärkeä osa arjen turvallisuutta. Käynnissä olevien toimenpiteiden tavoitteena on turvata poliisin toimintaedellytykset koko maassa myös tulevaisuudessa, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Selvitys poliisin hallintorakenteen kehittämisestä käynnistyy

Osana vakauttamistoimia sisäministeriö käynnistää ulkopuolisen selvityksen poliisin aiemman hallintorakenneuudistuksen vaikutuksista ja nykyisen hallintorakenteen kehittämisestä. Poliisin hallintoa on uudistettu usealla eri uudistushankkeella viime vuosikymmenellä. PORA III-uudistushankkeen vaikutuksia ei ole aiemmin perusteellisesti arvioitu ulkopuolisen toimesta. Selvityksen on määrä valmistua 31.3.2023 mennessä.

Selvityshenkilönä toimii varatuomari Juhapekka Ristola. Ristolalla on monipuolista osaamista ja kokemusta hallintorakenteisiin ja niiden ohjaukseen liittyvien uudistushankkeiden toteuttamisesta ja johtamisesta. Tällä hetkellä hän työskentelee digitalisaation edistämisen parissa Sitrassa.

Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja, joilla poliisi voi paremmin huolehtia lakisääteisistä tehtävistään, vastata toimintaympäristön muutoksiin ja yhteiskunnan poliisille osoittamiin vaatimuksiin sekä varmistaa yhdenvertaisten poliisin palvelujen toteutuminen ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat.

– Tavoitteemme on, että poliisilla olisi asianmukaiset toimintaedellytykset oikeusvaltion keskeisenä turvaajana. Maassamme on oltava tehokas, nykyaikainen poliisi, johon meillä on myös oltava varaa, poliisiosaston ylijohtaja Tomi Vuori toteaa.

Poliisin hallintoa uudistettu perusteellisesti

Poliisin hallintorakenneuudistusten (ns. Pora I, II ja III) seurauksena poliisi-, syyttäjä- ja ulosottotoimi on erotettu omiksi kokonaisuuksikseen. Poliisihallitus perustettiin vuonna 2010, kun poliisin ylin johto irrotettiin sisäministeriöstä omaksi virastokseen. Poliisiyksiköiden määrä on vähentynyt 245 nimismiespiiristä ja kaupungin poliisilaitoksesta 11 suureen poliisilaitokseen. Liikkuva poliisi on lakkautettu, Suojelupoliisi on siirretty erilleen muusta poliisista ja poliisin tekniikkakeskuksen tilalle on tullut poliisin informaatioteknologiakeskus. Lisäksi poliisin krooninen resurssipula vaatii uudistuksia.

Selvityksessä tuotetaan myös arvio erityisesti viimeisimmän Pora III -hallintorakennemuutosten vaikutuksista ja tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteena on arvioida nykyisen hallintorakenteen toimivuutta poliisin tuloksellisuuden, kustannustehokkuuden ja resurssienkäytön vaikuttavuuden näkökulmasta. Arvioitavaksi tulee Poliisihallituksen, poliisien valtakunnallisten yksiköiden sekä paikallispoliisin välinen tehtävänjako samoin kuin toiminnan järjestämisen tarkoituksenmukaisuus.

Myös poliisin toimipisteverkoston tilannetta selvitetään

Sisäministeriö tulee myös käynnistämään hankkeen poliisin toimintalähtöiseen verkostotarkasteluun. Siinä tunnistetaan analyysin kautta koko toimipisteverkostoon liittyvät investointien kohdistamistarpeet sekä tuotetaan tietoa jatkokehitystä varten. Hankkeen tavoitteena on myös saada syötteitä poliisin toiminnan kehittämiseen, jotta toimipisteverkostoa voidaan tarkastella julkisen hallinnon strategian tavoitteiden mukaisesti.

Poliisihallintoon kohdistuu samaan aikaan sekä säästöpaineita, että paineita kehittää toiminnan vaikuttavuutta. Näihin molempiin voidaan vaikuttaa kehittämällä toimipisteverkostoa siten, että poliisi pystyy vastaamaan tulevaisuuden kysyntään nykyistä vaikuttavammin ja pienemmillä kustannuksilla.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen, jonka on määrä olla valmis 31.3.2023, tuotoksena selvitetään tilannekuva ja tarvemäärittely nykytila-analyysin kautta sekä saadaan toimipisteverkoston kehittämisen strategiset tavoitteet sisäministeriön ja poliisin kannalta.

Toimialan vakauttamistoimet syntyvät kokonaisuudesta 

Vakauttamistoimilla toimeenpannaan myös keväällä 2022 julkaistun poliisin määrärahojen käyttöä koskevan selvityksen suosituksia. Siinä todettiin, että ilman poliisin menojen sopeutusta tai määrärahojen merkittävää lisäystä kuilu talousarviossa myönnetyn rahoituksen ja poliisin tarpeiden välillä kasvaa. Selvitys sisälsi monia suosituksia, joilla voidaan parantaa poliisin toimintaedellytyksiä hallinnonalan omin toimin.

Osana toimialan vakauttamistoimia tullaan tarkastelemaan poliisin toimialan kehittämistä myös toimintaympäristön muutoksen, käytettävissä olevien resurssien ja palveluiden näkökulmasta.  

- Olemme tällä hallituskaudella lisänneet poliisin rahoitusta ja nostaneet poliisien määrän 7 500:aan poliisiin. Samaan aikaan on tehtävä pitkän aikavälin toimenpiteitä poliisin talouden tasapainottamiseksi, jotta emme vuosittain olisi aina saman leikkauslistoista käytävän keskustelun äärellä. Siksi on tärkeää, että poliisin toimialan vakauttamistyö etenee. Selvityksistä saamme uusia ehdotuksia päätöksenteon tueksi, toteaa Mikkonen.

Sisäministeriö tiedottaa vakauttamistoimien etenemisestä. 

Lisätietoja:
ylijohtaja Tomi Vuori puh. 0295 488 550, [email protected] 
valtiosihteeri Akseli Koskela puh. 050 418 2274, [email protected]