Hoppa till innehåll
Media

Utvecklingen av polisens ansvarsområde förbättrar polisens framtida verksamhetsförutsättningar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 10.00
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har inlett utvecklingen av polisens ansvarsområde. Syftet är att trygga polisens verksamhetsförutsättningar på kort, medellång och lång sikt. Genom att stabilisera verksamhetsförutsättningarna försöker man finna en balans mellan den inre säkerheten, samhällets förväntningar och hållbara offentliga finanser.

Målet är att trygga polisens förutsättningar att upprätthålla rättsstaten och samhällsfreden också i framtiden. Polisen måste också kunna garantera att straffansvaret realiseras och trygga polistjänsterna på ett likvärdigt och jämlikt sätt i hela landet.

– Fungerande polistjänster är en viktig del av säkerheten i vardagen. Syftet med de pågående åtgärderna är att trygga polisens verksamhetsförutsättningar i hela landet också i framtiden, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Utredning om utveckling av polisens förvaltningsstruktur inleds

Som ett led i stabiliseringsåtgärderna inleder inrikesministeriet en utomstående utredning om konsekvenserna av den tidigare omstruktureringen av polisförvaltningen och om utveckling av den nuvarande förvaltningsstrukturen. Polisförvaltningen har omorganiserats genom flera olika reformprojekt under det senaste decenniet. Konsekvenserna av Pora III-reformprojektet har inte tidigare utvärderats grundligt av en utomstående. Utredningen ska vara klar senast den 31 mars 2023.

Utredaren är vicehäradshövding Juhapekka Ristola. Ristola har mångsidig kompetens och erfarenhet i fråga om genomförande och ledning av reformprojekt som hänför sig till förvaltningsstrukturer och deras styrning. För närvarande arbetar han med främjandet av digitaliseringen vid Sitra.

Syftet med projektet är att finna metoder genom vilka polisen bättre kan sköta sina lagstadgade uppgifter och svara mot förändringarna i omvärlden och mot de krav som samhället ställer på polisen samt att säkerställa att polisens tjänster tillhandahålls på lika villkor med beaktande av tillgängliga resurser.

– Vårt mål är att polisen ska ha ändamålsenliga verksamhetsförutsättningar för sin centrala roll i att trygga rättsstaten. I vårt land måste det finnas en effektiv, modern polis, som vi också måste ha råd med, säger Tomi Vuori, polisavdelningens överdirektör.

Polisförvaltningen har setts över grundligt

Till följd av omstruktureringarna av polisförvaltningen (så kallade Pora I, II och III) har polis-, åklagar- och utsökningsväsendet avskilts från varandra så att de bildar separata helheter. Polisstyrelsen grundades 2010, när polisens högsta ledning lösgjordes från inrikesministeriet och blev ett separat ämbetsverk. Antalet polisenheter har minskat från 245 länsmansdistrikt och städernas polisinrättningar till 11 stora polisinrättningar. Rörliga polisen har lagts ned, Skyddspolisen har skiljts åt från den övriga polisen och Polisens teknikcentral har ersatts med Polisens informationsteknologicentral. Dessutom kräver den kroniska resursbristen inom polisen reformer.

I utredningen tar man fram en utvärdering av konsekvenserna av i synnerhet den senaste omstruktureringen av polisförvaltningen, Pora III. Det utvärderas också hur målen för omstruktureringen har uppnåtts. Målet är att bedöma hur den nuvarande förvaltningsstrukturen fungerar med tanke på polisens resultat och kostnadseffektivitet samt med hänsyn till hur effektivt polisens resurser används. Bedömningen gäller uppgiftsfördelningen mellan Polisstyrelsen, polisens riksomfattande enheter och den lokala polisen samt hur ändamålsenligt verksamheten ordnas.

Även situationen för polisens nät av verksamhetsställen utreds

Inrikesministeriet kommer också att inleda ett projekt för en översyn av polisens nät av verksamhetsställen utgående från verksamheten. Översynen ska omfatta en analys om sådana behov av investeringar som gäller hela nätet av verksamhetsställen. Avsikten är också att ta fram information för fortsatt utveckling. Ett ytterligare syfte med projektet är att få material för utvecklingen av polisens verksamhet för att nätet av verksamhetsställen ska kunna granskas i enlighet med målen i strategin för den offentliga förvaltningen.

Mot polisförvaltningen riktas samtidigt både sparkrav och ett tryck på att utveckla verksamhetens effektivitet. Båda dessa kan påverkas genom att nätet av verksamhetsställen utvecklas så att polisen kan svara på den framtida efterfrågan på ett mer verkningsfullt sätt och med lägre kostnader.

I den första fasen av projektet, som ska vara klar den 31 mars 2023, ska man genom en analys av nuläget utarbeta en lägesbild och fastställa behoven. Avsikten är också att ur inrikesministeriets och polisens synvinkel utarbeta de strategiska målen för utvecklingen av nätet av verksamhetsställen.

Åtgärderna för att stabilisera ansvarsområdet bygger på helheten 

Genom stabiliseringsåtgärderna genomförs också rekommendationerna i den utredning om användningen av polisens anslag som publicerades våren 2022. I utredningen konstaterades det att klyftan mellan den finansiering som beviljats i budgeten och polisens behov växer om inte polisens utgifter anpassas eller anslagen höjs betydligt. Utredningen innehöll många rekommendationer som kan bidra till att förbättra polisens verksamhetsförutsättningar genom förvaltningsområdets egna åtgärder.

Som en del av stabiliseringsåtgärderna inom ansvarsområdet kommer utvecklingen av polisens ansvarsområde att granskas också med tanke på förändringarna i omvärlden, de tillgängliga resurserna och tjänsterna.  

- Under denna regeringsperiod har vi ökat polisens finansiering och höjt antalet poliser till 7 500. Samtidigt måste vi vidta långsiktiga åtgärder för att balansera polisens ekonomi så att vi inte varje år behöver föra samma diskussion om nedskärningslistor. Därför är det viktigt att arbetet med att stabilisera polisens ansvarsområde framskrider. Utredningarna kommer att ge nya förslag till stöd för beslutsfattandet, säger Mikkonen.

Inrikesministeriet informerar om hur stabiliseringsåtgärderna framskrider. 

Ytterligare information:
Tomi Vuori, överdirektör, tfn 0295 488 550, [email protected] 
Akseli Koskela, statssekreterare, tfn 050 418 2274, [email protected]