Hoppa till innehåll
Media

Lagutkast om Försvarsmaktens handräckning till polisen på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2020 12.45
Pressmeddelande 139/2020

Inrikesministeriet har sänt lagutkastet om Försvarsmaktens handräckning till polisen på remiss. De viktigaste förslagen gäller bestämmelserna om förberedelse, mycket exceptionella situationer och väpnad handräckning. Avsikten är att den nästan 40 år gamla lagen ska uppdateras så att den motsvarar den förändrade säkerhetsmiljön.

Den föreslagna lagen innehåller mer exakta bestämmelser än för närvarande om förutsättningarna för att ge handräckning och om beslutsfattandet i fråga om handräckning. I lagen föreskrivs också om verkställigheten av beslut om handräckning samt om samordningen av polisens och Försvarsmaktens funktioner i handräckningssituationer. Dessutom ska gränsbevakningslagens bestämmelser om krävande handräckning som lämnas av Gränsbevakningsväsendet uppdateras.

Den nya lagen ska förbättra förberedelsen och förmågan att förhindra brott som hotar ett stort antal människors liv och hälsa

Ett av syftena med den nya lagen är att förbättra polisens förmåga att förbereda sig för och förhindra samt omedelbart ingripa i till exempel terrorangrepp. Enligt den gällande lagen kan krävande handräckning ges endast för att förhindra eller avbryta ett överhängande terroristbrott. När beslut om lämnande av handräckning fattas är det dock inte nödvändigtvis känt om brottet har ett terroristiskt motiv eller inte. Det är sannolikt att motivet för gärningen klarnar först under straffprocessen.

En arbetsgrupp som tillsatts med tanke på beredningen föreslår att krävande handräckning ska kunna ges också för att förhindra vissa andra brott som till sina verkningar kan jämställas med terroristbrott. Det är fråga om brott som allvarligt hotar ett stort antal människors liv eller hälsa. Det föreslås också att beslutsförfarandet ändras till vissa delar.

Handräckningen mellan myndigheterna hör till vardagen

Handräckningen mellan säkerhetsmyndigheterna är en del av den normala vardagen. Det föreslås inga ändringar i de grundläggande utgångspunkterna för handräckning. Ändringarna gäller ytterst exceptionella situationer där polisens personal, kompetens eller materiel inte räcker till.

Genom lagen ges Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet inga nya befogenheter. I sådana handräckningssituationer som avses i lagen är det fråga om skötsel av polisens uppgifter under ledning och uppsikt av polisen.

Politiska riktlinjer står i tur efter remissbehandlingen

Det är fråga om ett betänkande av en tjänstemannaarbetsgrupp. Utöver inrikesministeriets företrädare finns i arbetsgruppen företrädare för polisen, Skyddspolisen, Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet samt för försvarsministeriet, justitieministeriet och statsrådets kansli. De politiska riktlinjerna i frågan dras upp efter remissbehandlingen.

Arbetet inleddes inom ramen för samarbetet kring säkerhetsmyndigheternas förberedelse och beredskap före Finlands EU-ordförandeskap. Då konstaterades det att den gällande handräckningslagstiftningen inte till alla delar motsvarar kraven i den förändrade säkerhetsmiljön. Inrikesministeriet inledde ett lagstiftningsprojekt och tillsatte våren 2018 en arbetsgrupp på bred bas för beredningen av projektet.

Remissbehandlingen pågår till den 8 januari 2021. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen våren 2021.

Ytterligare information

Katriina Laitinen, lagstiftningsdirektör, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 488 559, [email protected] 
Heidi Aliranta, specialsakkunnig, tfn 0295 488 367, [email protected]