Försvarsmaktens handräckning till polisen

Den 6 maj 2022 antog riksdagen lagen om Försvarsmaktens handräckning till polisen och lagen om ändring av gränsbevakningslagen samt vissa andra lagar som har samband med handräckning (RSv 45/2022 rd). Republikens president stadfäste lagarna den 20 maj 2022 så att de träder i kraft den 15 juni 2022.

De viktigaste ändringarna av handräckningslagen gäller bestämmelserna om myndigheternas beredskap, ytterst exceptionella situationer och väpnad handräckning. Den nya handräckningslagstiftningen grundar sig på en tjänstemannaarbetsgrupps betänkande som beretts under ledning av inrikesministeriet. Projektet inleddes våren 2018.

Frågor och svar