Försvarsmaktens handräckning till polisen

Den 23 juni 2021 överlämnade statsrådet regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen. De viktigaste förslagen i propositionen avser bestämmelser om myndigheternas beredskap och ytterst exceptionella situationer och väpnad handräckning.

Propositionen grundar sig på en tjänstemannaarbetsgrupps betänkande som beretts under ledning av inrikesministeriet. Projektet inleddes våren 2018.

Frågor och svar