Hyppää sisältöön
Media

Lakiluonnos Puolustusvoimien virka-avusta poliisille lausuntokierrokselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2020 12.45
Tiedote 139/2020

Sisäministeriö on 6.11. lähettänyt lausunnoille lakiluonnoksen Puolustusvoimien virka-avusta poliisille. Keskeiset ehdotukset liittyvät varautumista, hyvin poikkeuksellisia tilanteita sekä aseellista virka-apua koskevaan sääntelyyn. Tarkoituksena on tuoda lähes 40 vuotta vanha laki ajan tasalle ja vastaamaan muuttunutta turvallisuusympäristöä.

Ehdotettu laki sisältäisi nykyistä täsmällisemmät säännökset virka-avun antamisen edellytyksistä ja virka-apua koskevasta päätöksenteosta. Laissa säädettäisiin myös virka-apupäätöksen toimeenpanosta sekä poliisin ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamisesta virka-aputilanteessa. Lisäksi päivitettäisiin rajavartiolain säännökset Rajavartiolaitoksen antamasta vaativasta virka-avusta. 

Uusi laki parantaisi varautumista ja kykyä estää lukuisten ihmisten henkeä ja terveyttä uhkaavia rikoksia

Uuden lain yhtenä tavoitteena on parantaa poliisin kykyä varautua ja estää sekä välittömästi puuttua esimerkiksi terrori-iskuun. Nykyisen lain mukaan vaativaa virka-apua voidaan antaa vain välittömästi uhkaavan terrorismirikoksen estämiseksi tai keskeyttämiseksi. Virka-avun antamisesta päätettäessä ei kuitenkaan välttämättä tiedetä, onko rikoksella terroristinen motiivi vai ei. Todennäköisesti teon motiivi selviää vasta rikosprosessissa.

Työryhmä esittää, että vaativaa virka-apua voitaisiin antaa myös eräiden muiden terrorismirikoksiin vaikutuksiltaan rinnastuvien rikosten estämiseksi. Kyseessä olisivat rikokset, jotka vakavasti uhkaavat lukuisten ihmisten henkeä tai terveyttä. Myös päätöksentekomenettelyä ehdotetaan joiltain osin muutettavaksi.

Viranomaisten välinen apu on arkipäivää

Turvallisuusviranomaisten keskinäinen virka-apu on osa normaalia arkea. Virka-avun peruslähtökohtiin ei esitetä muutoksia. Muutokset koskisivat erittäin poikkeuksellisia tilanteita, joissa poliisin henkilöstö, osaaminen tai kalusto ei riitä.

Lailla ei annettaisi Puolustusvoimille tai Rajavartiolaitokselle uusia toimivaltuuksia. Lain tarkoittamissa virka-aputilanteissa olisi kyse poliisille kuuluvien tehtävien hoitamisesta poliisin johdolla ja ohjauksessa.

Poliittiset linjaukset vuorossa lausuntokierroksen jälkeen

Kyseessä on virkamiestyöryhmän mietintö. Työryhmässä ovat sisäministeriön lisäksi edustettuina, poliisin, Suojelupoliisin, Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sekä puolustusministeriön, oikeusministeriön ja valtioneuvoston kanslian edustajat. Poliittiset linjaukset asiasta tehdään lausuntokierroksen jälkeen.

Työ sai alkunsa turvallisuusviranomaisten varautumiseen ja valmiuteen liittyvän yhteistyön puitteissa ennen Suomen EU-puheenjohtajuuskautta. Tällöin todettiin, että voimassa oleva virka-apulainsäädäntö ei kaikilta osin vastaa muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksiin.  Sisäministeriö käynnisti lainsäädäntöhankkeen ja perusti sen valmistelua varten laajapohjaisen työryhmän keväällä 2018.

Lausuntokierros päättyy 8.1.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2021.

Lisätietoja
lainsäädäntöjohtaja, työryhmän puheenjohtaja Katriina Laitinen, p. 0295 488 559, [email protected] 
erityisasiantuntija Heidi Aliranta, p. 0295 488 367, [email protected]