Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att effektivisera åtgärderna mot trakasserikampanjer

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2020 12.48
Pressmeddelande 53/2020
Människor.
Bild: Laura Kotila

Inrikesministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att bereda konkreta förslag för att effektivisera åtgärderna mot trakasserikampanjer. Arbetsgruppen har som mål att skapa en lägesbild om riktade trakasserier och deras omfattning samt granska hur myndigheterna mer effektivt kan bekämpa riktade trakasserier och förbättra offrets rättssäkerhet.

Arbetsgruppen granskar trakasserikampanjer ur ett vitt perspektiv, som ett förvaltningsövergripande fenomen som berör olika delar av samhället.  Målet är att bedöma hur offrets rättigheter tillgodoses och hurdana åtgärder som behövs i polisverksamheten för att man ska kunna stärka tillgodoseendet av offrets rättssäkerhet. 

Trakasserikampanjer är ett tilltagande fenomen som syftar till att undergräva tilliten 

Mängden trakasserikampanjer har ökat under de senaste åren. Trakasserikampanjer riktas mot poliser, åklagare, domare, forskare, journalister, företrädare för etniska minoriteter och personer som försvarar personer i minoritetsställning. Även vanliga människor kan bli måltavlor för trakasserier. 

Trakasserikampanjer riktar sig mot en individ, men har ofta som mål att även i större omfattning påverka tilliten till samhället, institutioner och myndigheter samt rättsstaten och att begränsa den yttrandefrihet som anges i grundlagen. Syftet med riktade trakasserier är att begränsa den allmänna debatten och verksamheten. Enbart hotet om att bli måltavla kan leda till att eventuella offer själva begränsar sin yttrande- och handlingsfrihet.

När det gäller riktade trakasserier kan det till exempel handla om direkta eller indirekta hot eller om att man gräver i och förvränger uppgifter om privatlivet. Målet med en trakasserikampanj mot en tjänsteman kan vara att genom påtryckningar få tjänstemannen att avstå från skötseln av sina tjänsteuppgifter. Att kritisera en myndighet eller en enskild tjänsteåtgärd eller att utnyttja en medborgares normala rättsskyddsmedel är inte riktade trakasserier.

En förordningsändring för att bekämpa trakasserikampanjer håller på att beredas

Vid inrikesministeriet bereds en ändring av förordningen om polisuniform. I fortsättningen kan polisuniformen vara försedd med en namnskylt eller någon annan unik beteckning, såsom ett nummer. Syftet med ändringen är att minska riktade trakasserier och hot mot polisen. Ändringen av förordningen är på remiss från den 25 maj till den 6 juli 2020.

Tillsättandet av arbetsgruppen hänför sig till det mål i regeringsprogrammet enligt vilket det under regeringsperioden ska vidtas sådana förvaltningsövergripande åtgärder med vilka man i högre grad än i dag ingriper i sådana systematiska trakasserier, hot och sådant svartmålande som hotar yttrandefriheten, myndighetsutövning, forskning och kommunikation. Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet fattade i mars beslut om två utredningsprojekt som gäller trakasserikampanjer med målet att ta fram information till stöd för åtgärder som motverkar riktade trakasserier.

I den arbetsgrupp som nu tillsatts finns det företrädare för inrikesministeriet samt för justitieministeriet, Polisstyrelsen, Centralkriminalpolisen och Helsingfors polisinrättning. Arbetsgruppens mandattid är 1.6.2020–31.12.2020.

Mer information:

Tarja Mankkinen, utvecklingschef, tfn 0295 488 370, [email protected]