Päästökompensaatiot ja rahankeräyslaki

Hankkeen tavoitteena on arvioida päästökompensaatiotoiminnan suhdetta rahankeräyslakiin. Arvion perusteella tehdään tarvittavat muutokset rahankeräyslakiin, jotta vapaaehtoinen päästökompensaatiotoiminta olisi mahdollista.

Hankkeessa laaditaan taustaselvitys, johon sisällytetään kuvaus nykytilasta ja sen arviointi, ehdotukset rahankeräyslain muutoksiksi sekä arvio lainsäädäntömuutosten vaikutuksista. Vaikutusarvioinnissa tulee erityisesti ottaa huomioon, mitä vaikutuksia lainsäädäntömuutoksilla on kansalaisyhteiskunnan varainhankintaan ja rahankeräyslain tavoitteeseen keräyksiin mahdollisesti liittyvien väärinkäytösten estämisestä. Lisäksi hankkeessa laaditaan hallituksen esitys rahankeräyslain muuttamiseksi.

Hankkeen organisointi

Hankkeeseen nimetty ulkopuolinen asiantuntija vastaa selvityksen laatimisesta. Selvitystyötä ohjaa sisäministeriön edustajista koostuva ohjausryhmä. Lisäksi hankkeessa toimii asiantuntijaverkosto, jossa ovat edustettuina hankkeen tavoitteen ja tehtävän kannalta keskeiset ministeriöiden, viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja yritystoiminnan edustajat. 

Verkoston ohella asiantuntija voi selvityksen aikana kuulla eri sidosryhmiä ja hankkeen tavoitteen ja tehtävän kannalta keskeisten tahojen edustajia. Hankkeessa voidaan myös järjestää keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia eri sidosryhmille. 

Valmistelun taustaa

Poliisihallitus vastaa rahankeräyslain noudattamisen valvonnasta ja rahankeräysten järjestämisen ohjauksesta. Poliisihallitus on saanut useilta yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä kysymyksiä muun muassa rahankeräyslain soveltumisesta ilmastonmuutoksen torjumisen rahoittamiseksi tehtäviin varainhankintakampanjoihin.

Poliisihallitukselle on esitetty kysymyksiä myös varainhankintamalleista, joissa yleisölle tarjotaan mahdollisuutta kompensoida ilmastopäästönsä vapaaehtoisella rahasuorituksella esimerkiksi kulutushyödykkeen oston yhteydessä. Kysymyksistä on selvästi käynyt ilmi, että myös ilmastonsuojelutyön rahoittamisessa voidaan hyödyntää monenlaisia toisistaan poikkeavia varainhankintamalleja. 

Uusi rahankeräyslaki tuli voimaan 1.3.2020. Rahankeräyslain kokonaisuudistuksen tavoitteena oli rahankeräysmenettelyn sujuvoittaminen, kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksien ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistäminen sekä rahankeräykseen mahdollisesti liittyvän rikollisen toiminnan estäminen.

Eteneminen

Hanke asetettiin 15.4.2020. Hankkeen toimikausi päättyy 31.12.2020.

Lisätietoja

Anna Kivimäki, erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488331  


Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488586