Klimatkompensation och lagen om penninginsamlingar

Syftet med projektet har varit att bedöma hur utsläppskompensationsverksamheten förhåller sig till lagen om penninginsamlingar. I projektet har man bedömt vilka ändringar som behöver göras i lagen om penninginsamlingar för att frivillig utsläppskompensationsverksamhet ska vara möjlig.

Syftet med den frivilliga utsläppskompensationsverksamheten är att göra det möjligt att man genom en avgift kan kompensera växthusgasutsläpp som orsakas av till exempel resor eller tillverkning av en produkt som köps. Verksamheten har ökat i Finland under de senaste åren. Detta har väckt frågor om verksamhetens förhållande till lagen om penninginsamlingar, som i huvudsak reglerar penninginsamlingar som finansierar allmännyttig verksamhet.

Bakgrund till beredningen

I april 2020 inledde inrikesministeriet en bakgrundsutredning där ett stort antal berörda grupper hördes och eventuella lagändringar och deras konsekvenser utreddes. De berörda grupperna fick uttala sig under workshoppar och intervjuer. Utifrån utredningen föreslås det att den frivilliga utsläppskompensationen ska lämnas utanför lagen om penninginsamlingar.

Framskridande

Den 6 november sände inrikesministeriet ett utkast till regeringens proposition på remiss. Propositionen innehåller ett förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar. De så kallade frivilliga kompensationstjänsterna för utsläpp ska lämnas utanför tillämpningsområdet för lagen om penninginsamlingar. I fortsättningen förutsätter frivillig utsläppskompensation inte något tillstånd till penninginsamling.

Remisstiden går ut den 18 december 2020.