Klimatkompensation och lagen om penninginsamlingar

Syftet med projektet är att bedöma hur klimatkompensationsverksamheten förhåller sig till lagen om penninginsamlingar. Utifrån bedömningen görs nödvändiga ändringar i lagen om penninginsamlingar för att möjliggöra frivillig klimatkompensation.

I projektet utarbetas en bakgrundsutredning som innehåller en beskrivning och en bedömning av nuläget, förslag till ändringar av lagen om penninginsamlingar och en bedömning av konsekvenserna av lagstiftningsändringarna. I konsekvensbedömningen ska man särskilt beakta de konsekvenser som lagstiftningsändringarna har för det civila samhällets medelanskaffning och för syftet med lagen om penninginsamlingar att förhindra sådant missbruk som insamlingarna eventuellt är förknippade med. I projektet utarbetas dessutom en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar.

Organisering

Den utomstående sakkunniga som utsetts för projektet ansvarar för utarbetandet av utredningen. Utredningsarbetet styrs av en styrgrupp som består av representanter för inrikesministeriet. Inom projektet finns dessutom ett sakkunnignätverk med sådana representanter för ministerierna, myndigheterna, det civila samhället och företagslivet som är centrala med tanke på projektets mål och uppgift. 

Utöver nätverket kan den sakkunniga under utredningens gång höra olika berörda grupper och representanter för de parter som är centrala med tanke på projektets mål och uppgift. I projektet kan det dessutom ordnas diskussionsmöten för olika berörda grupper. 

Bakgrund till beredningen

Polisstyrelsen svarar för tillsynen över efterlevnaden av lagen om penninginsamlingar och för styrningen av anordnandet av penninginsamlingar. Polisstyrelsen har fått frågor av flera privatpersoner och sammanslutningar bland annat om tillämpningen av lagen om penninginsamlingar på medelanskaffningskampanjer för finansiering av kampen mot klimatförändringen.

Det har också ställts frågor till Polisstyrelsen om medelsanskaffningsmodeller där allmänheten erbjuds möjlighet att kompensera sina klimatutsläpp genom frivilliga penningprestationer, exempelvis i samband med köp av konsumtionsnyttigheter. Av frågorna har det tydligt framgått att många olika medelsanskaffningsmodeller kan utnyttjas också vid finansiering av arbetet för klimatet.

Den nya lagen om penninginsamlingar trädde i kraft den 1 mars 2020. Syftet med totalreformen av lagen om penninginsamlingar var att göra penninginsamlingsförfarandet smidigare, främja tredje sektorns verksamhetsmöjligheter och det civila samhällets verksamhet samt att förhindra brottslig verksamhet som eventuellt hänför sig till penninginsamlingar.

Framskridande

Projektet tillsattes den 15 april 2020. Projektets mandatperiod löper ut den 31 december 2020.

Mer information

Anna Kivimäki, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488331  


Elina Rydman, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488586