Hallituksen esitys SM/2019/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.9.2019 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 18/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Tuuli Tuunanen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488658
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa. Lakia sovellettaisiin henkilötietojen käsittelyyn maahanmuuton hallinnonalalla. Laki korvaisi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain, joka ehdotetaan kumottavaksi. Ehdotettavaan lakiin keskitettäisiin henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely maahanmuuton hallinnonalan muista laeista. Esitykseen liittyvät ehdotukset laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain, säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain, kansalaisuuslain, ulkomaalaislain, Maahanmuuttovirastosta annetun lain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, turvallisuusselvityslain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta. Lisäksi esitykseen liittyy seitsemän lakiehdotusta, joihin on tehty vähäisiä teknisiä muutoksia. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksellä toteutettaisiin henkilötietojen käsittelyä maahanmuuttohallinnossa koskevan sääntelyn keskittäminen nykyaikaisen henkilötietolain vaatimukset täyttävään lakiin, joka täydentää Euroopan unionin tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen