Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

EU:n sisäasioiden rahastot tukevat sisäministeriön strategisten tavoitteiden saavuttamisessa

Artsi Alanne Julkaisupäivä 29.9.2022 10.47 Blogit SM

Suomi on maailman turvallisin maa. Tätä tavoitetta sisäministeriössä edistetään osaksi myös EU-rahoituksen avulla. EU:n sisäasioiden rahastojen eli EUSA-rahastojen ohjelmakauden 2014-2020 viimeiset hankkeet ovat pian tulossa päätökseen ja uuden ohjelmakauden 2021-2027 ensimmäiset hankkeet ovat käynnistymässä.

Niin vanhalla kuin uudella ohjelmakaudella rahastot ja niistä rahoitetut hankkeet osaltaan tukevat sisäministeriön ja sen hallinnonalan strategisten tavoitteiden saavuttamista. EU:n rahastoille asettamat tavoitteet ovat muuttoliikeasioiden tehokkaan hallinnan edistäminen, turvallisuuden korkean tason edistäminen, sisäisen turvallisuuden vahvistaminen sekä yhdennetyn rajaturvallisuuden ja yhteisen viisumipolitiikan tukeminen. 

Nämä yleiset eurooppalaiset tavoitteet ovat sopusoinnussa kahden sisäministeriön strategisen tavoitteen kanssa, joita rahastoilla edistetään: 1) ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa ja 2) maahanmuutolla rakennetaan kestävää Suomea. 

EUSA-rahastoista rahoitetut hankkeet edistävät sekä EU:n että sisäministeriön tavoitteita. Viranomaisten lisäksi hankkeita toimeenpanevat järjestöt, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat ja muut toimijat.

ISF- ja BMVI-rahastot edistävät turvallisuuden korkeaa tasoa sekä rajaturvallisuutta

Ohjelmakauden 2014-2020 sisäisen turvallisuuden rahasto (Internal Security Fund, ISF) on jakautunut ohjelmakaudella 2021-2027 kahteen rahastoon – ISF-rahastoon ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineeseen (Border Management and Visa Instrument, BMVI). 

Rahastot edistävät sitä, että ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa ja erityisesti rajaturvallisuuden osalta tukevat kestävän Suomen rakentamista maahanmuuton avulla. 

ISF- ja BMVI-rahastojen suurimmat avustuksensaajat ovat sisäministeriön hallinnonalalta. Ohjelmakauden 2014-2020 ISF-rahastosta rahoitettiin yhteensä 52 Rajavartiolaitoksen hanketta 47 miljoonalla eurolla ja 41 Poliisihallituksen hanketta 21 miljoonalla eurolla. 

Ohjelmakauden 2021-2027 ISF-rahastosta rahoitetaan hankkeita, jotka keskittyvät mm. tiedonvaihdon parantamiseen, operatiivisen yhteistyön lisäämiseen ja valmiuksien vahvistamiseen. 

ISF-rahaston 37 miljoonasta eurosta suurin osa kohdentunee poliisin ja muiden viranomaisten hankkeisiin, mutta järjestöt voivat olla toteuttajina etenkin rikosten uhrien suojeluun ja ihmiskauppaan liittyvissä hankkeissa. 

BMVI-rahastosta rahoitetaan viranomaishankkeita, jotka keskittyvät yhdennettyyn rajaturvallisuuteen ja unionin yhteiseen viisumipolitiikkaan. Leijonan osa rahaston 78 miljoonasta eurosta tullaan myöntämään Rajavartiolaitoksen hankkeisiin.

AMIF-rahasto edistää maahanmuuttoasioiden tehokasta hallintaa

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) on EUSA-rahastoista monialaisin. Rahastosta rahoitetut hankkeet osaltaan mahdollistavat sen, että maahanmuutolla rakennetaan kestävää Suomea. Maahanmuuttoasioiden tehokas hallinta taas välillisesti vaikuttaa siihen, että ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa.

AMIF-rahaston avustuksensaajat ovat varsin heterogeeninen ryhmä, joka kattaa mm. kunnat, seurakunnat, kansalaisjärjestöt, koulutusorganisaatiot ja yksityisen sektorin toimijat. Hankkeita toteuttaessa kaikki nämä toimijat edistävät rahaston ja sitä myötä myös sisäministeriön tavoitteita. 

Sisäministeriön hallinnonalan virastot ovat tässäkin rahastossa merkittäviä avustuksensaajia. Ohjelmakauden 2014-2020 AMIF-rahastosta rahoitettiin yhteensä 45 Maahanmuuttoviraston hanketta yhteensä 36 miljoonalla eurolla ja neljä Poliisihallituksen hanketta 2,9 miljoonalla eurolla.

Ohjelmakauden 2021-2027 AMIF-rahastosta rahoitetaan 68 miljoonalla eurolla hankkeita, jotka keskittyvät yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistamiseen ja kehittämiseen, laillisen muuttoliikkeen ja kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisen tukemiseen sekä laittoman muuttoliikkeen torjuntaan ja paluuseen. 

Tämän lisäksi jokaisesta vastaanotetusta kiintiöpakolaisesta Suomelle myönnetään rahastoon 10 000 euroa uudelleensijoittamisen määrärahaa. Tämä määräraha kohdennetaan Maahanmuuttovirastolle ja työ- ja elinkeinoministeriölle, jotka vastaavat kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamismenettelystä ja kuntaan sijoittamisesta.

Suomi on maailman turvallisin maa

EUSA-rahastojen tehokas hyödyntäminen ja käyttö tukee sisäistä turvallisuutta ja Suomen maahanmuuttopolitiikan tavoitteita. Ohjelmakaudella 2021-2027 EUSA-rahastoissa on jaossa yhteensä noin 180 miljoonaa euroa, jota tullaan myöntämään hankkeisiin, jotka rahastojen tavoitteita edistäessä myös tekevät työtä sen eteen, että Suomi on maailman turvallisin maa. 

Rahastojen hallintoviranomaisessa eli täällä sisäministeriössä toivommekin ohjelmakauden aikana saavamme sekä viranomaisilta että muilta toimijoilta paljon näitä tavoitteita ajavia hyviä hankehakemuksia!

Artsi Alanne
vastuualueen esimies
sisäministeriö
@ArtsiAlanne

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.