Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Korjattu aselakiesitys tänään eduskuntaan

Kai Mykkänen Julkaisupäivä 11.10.2018 14.04 Blogit SM

Kai MykkänenTänään annoimme eduskunnalle hallituksen esityksen ampuma-aselaista. Saimme kesällä paljon lausuntopalautetta ja yhteydenottoja silloisesta luonnoksesta. Lakiesitykseen tehtiin niiden perusteella paljon muutoksia. Pohjana on jo aiemmin hyväksytty Euroopan unionin yhteinen asedirektiivi. Sen suoria määräyksiä emme voi ohittaa, mutta kansallisen lain valmistelussa olemme pitkän työn tuloksena löytäneet suomalaisen aseharrastuksen ja asiallisen aseiden käytön kannalta kohtuulliset ratkaisut lähes joka tilanteeseen. Näin uskaltaisin tämän päivän version myötä väittää.

Suomelle oli jo direktiiviä neuvoteltaessa tärkeää varmistaa eurooppalaisittain harvinaisen laajan ampumaurheilun, metsästyksen sekä reserviläistoiminnan edellytykset. Olen pitänyt näitä myös omina tavoitteinani valmistelun edetessä. Uskon, että nyt muutettu esitys on näiden tavoitteiden mukainen ja siihen voidaan harrastajapiireissä olla tyytyväisiä.

Mikä tänään on toisin kuin kesän versiossa?

Ensinnäkin. Olemme löytäneet tavan muotoilla laki siten, että ennen vuoden 2017 kesäkuuta (direktiivin voimaantulo) hankitut aseluvat ovat myös uuden lain aikana sellaisenaan voimassa ja tämä koskee myös noihin aselupiin laillisesti kuuluvia isoja latauslaitteita. Päähuoli eli pelko pitkien lippaiden kiellosta ratkeaa useimmilla harrastajilla jo tätä kautta.

Toiseksi. Laajensimme pitkällä lippaalla käytettävän puoliautomaattikiväärin saamisen kriteereitä jo lausuntokierrokselle lähetetyssä versiossa. Sanamuodot jättivät lausuntopalautteen perusteella kuitenkin epäselvyyksiä, joten tarkensimme esitystä edelleen näiltä osin. Nyt esityksessä puhutaan yksiselitteisesti sijoituskelpoisista. Samassa yhteydessä esityksen perusteluista poistettiin reserviläispoikkeuksen osalta maininnat yläikärajoista, joilla viitattiin nykyiseen asevelvollisuuslakiin. Puolustusvoimat voi nyt halutessaan puoltaa myös yli 60 vuotiaan hakemusta isolla latauslaitteella varustettuun reserviläiskivääriin. Lisäksi esitystä muutettiin siltä osin, että reserviläispoikkeuksen alaista aktiivisuuden osoittamista voi osittain korvata Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä tapahtuvan harjoittelun ja MPK:n ampumakokeen lisäksi muulla reserviläistoiminnalla, esim. reserviläisjärjestössä tapahtuvalla harjoittelulla. Myös lyhyellä lippaalla tehty harjoittelu riittää pitkän lippaan aseen hakemuksen aktiivisuuden osoituksessa.

Kolmas merkittävä muutos liittyy niin sanottuihin "yksinäisiin" pitkiin lippaisiin. Tänään annetussa esityksessä isokokoisten latauslaitteiden luvanvaraisuus ei koske toimintakelvottomia laitteita, eikä latauslaitteita, jotka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946. Näin suuri osa muisto- ja koriste-esineistä jäisi sääntelyn ulkopuolelle. Esimerkiksi Puolustusvoimien varastostaan myymiä Suomi-konepistoolin rumpu- ja tankolippaita ei jatkossakaan lasketa luvanvaraisiksi lippaiksi, ja niitä voi säilyttää kotonaan vapaasti.

Neljäs iso muutos liittyy yhteisölupiin, joista saimme vielä syyskuussa lisätietoa muiden maiden soveltamiskäytännöistä. Nyt esitykseen on sisällytetty mahdollisuus yhteisöille saada aselupia B-lupien lisäksi myös A-luokan eli pitkän lippaan kanssa käytettäväksi tuleviin aseisiin ampumaurheilukoulutustarkoitukseen, kuten sovellettuun reserviläisammuntaan (SRA). Reserviläispoikkeus on direktiivissä rajattu luonnollisiin henkilöihin, mutta reserviläisjärjestöt voivat siis hakea uusia A-luokan lupia ampumaurheiluperusteella, kuten tähänkin asti.

Myös ampumaurheilijat voivat saada yksilöinä luvan itselataaviin kertatuliaseisiin isoilla latauslaitteilla ja erityisen lyhyisiin puoliautomaattisiin aseisiin.

Muihin erityisen vaarallisiin aseisiin kuten räjähteisiin ja sarjatuliaseesta muutettuihin aseisiin ei lupia näillä harrastusperusteilla myönnettäisi. Jo tällä hetkellä kyseiset aseet ovat olleet pääosin kiellettyjä eikä niitä harrastajien mukaan käytetä ampumaurheilu- ja reserviläistoiminnassa. Nykyiset, poikkeuksellisesti myönnetyt luvat säilyisivät kuitenkin näiltäkin osin voimassa.

Lisäksi teimme suuren joukon muita pienempiä, mutta harrastajien kannalta merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi aseen lainaamisen ilmoitusvelvollisuus koskisi jatkossa vain yli 30 päivän laina-aikoja, ei yli 10 päivän. Harrastuksen osoittaminen 5 vuoden välein koskisi vain uusia lupia ja menettelyn keveys on perusteluissa varmistettu: esimerkiksi metsästäjällä metsästyskortin voimassaolo riittää. Lisäksi sekä harrastuksen osoittaminen että ilmoitusvelvollisuus otettaisiin käyttöön vasta, kun asetietojärjestelmä saadaan käyttöön, jolloin ilmoitus on harrastajille mahdollisimman helposti toteutettava. Keräilyaseisiin ei aseteta automaattista ampumakieltoa vaan säädökset jätetään näiltä osin muuttumattomaksi eli kiellosta päätetään tapauskohtaisesti.

Lausunnolle lähteneessä versiossa oli lisäksi muutoksia, joilla kertatulta ampuville puoliautomaattiaseille pitkällä lippaalla asetettiin vastaavat rajoitukset kuin käsiaseille. Nyt nämä pykälät on muutettu vastaamaan kertatulta ampuvien puoliautomaattiaseiden rajoituksia lyhyellä lippaalla. Näin ollen A-luokan aseeseen reserviläispoikkeusperusteella voi saada luvan 18-vuotiaasta lähtien (ikäraja laskettu 20 vuodesta), aktiivisuutta vaaditaan 12 kk, ei 24 kk ajan ennen luvan myöntämistä ja lupa myönnetään toistaiseksi voimassaolevaksi eikä viideksi vuodeksi määräaikaisena.

Jo lausunnoille lähteneessä versiossa löydettiin myös paljon hyvää ja näiden osalta esitys säilyi entisellään. Reserviläistoiminta mainitaan uutena harrastusperusteena lain perusteissa B-lupia haettaessa, MPK:n sotilaallisten valmiuksien koulutuksessa (ns. sotva-koulutus) voidaan jatkossa antaa myös aseellista koulutusta ja esimerkiksi lyhyiden aseiden määritelmä yhtenäistettiin eurooppalaisten standardien mukaiseksi. Pitkän lippaan luvissa aidosti aktiivinen reserviläisharrastus muodostuu uutena kuviona keskeiseksi väyläksi. Kokonaisuutena uskon, että laki saattaa jopa vahvistaa reserviläisharrastuksen vetovoimaa ja alalla aktiivista isänmaallista työtä tekevien järjestöjen asemaa.

Kiitän erityisesti reserviläis- ja ampumaurheilujärjestöjä rakentavasta dialogista viimeisen puolen vuoden ajan. Nyt viimeistely ja varsinainen lain säätäminen siirtyvät eduskuntaan.

Sisäministeri Kai Mykkänen
@KaiMykkänen

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.
AK
Aaro Kustaanheimo 5 Vuodet sitten
Herra sisäministeri!

Tarkoitus oli oletettavasti, että ei luvanvaraistettaisi vanhojen konepistoolien ja pikakiväärien lippaita, koska hallituksen esityksessä lukee seuraavasti. ”Edellä 2 momentissa tarkoitettuna aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitetta, joka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 ja joka ei sovi asennettavaksi keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen."

Valitettavasti on kuitenkin olemassa itselataava kertatulitoimisia ja lippaallinen kertatulitoimisia ampuma-aseita, joissa käytetään kyseisiä lippaita. Siksi ehdotan poistettavaksi kohdan "ja joka ei sovi asennettavaksi keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen." tai sen muuttamista muotoon "ja joka ei sovi asennettavaksi yleisiin keskisytytteisiin itselataaviin kertatuliaseisiin tai yleisiin lippaallisiin kertatuliaseisiin."

Tietenkin jos laissa määriteltäisiin kaikki sellaiset ampuma-aseet sarjatuliaseiksi joihin sopii ennen vuotta 1946 valmistettujen sarjatuliaseiden lippaat, niin esityksen kyseinen kohta toimisi niin kuin on tarkoitettu.

Ehdotan myös seuraavanlaista saavutettujen etuuksien säilyttämislauseketta "Aseiden osiksi luokiteltavien latauslaitteiden hallussapito ei ole luvanvaraista jos ne on hankittu ennen lain voimaantuloa eikä niiden omistajalla ole keskisytytteisiä ampuma-aseita eikä itselataava kertatulitoimisia tai lippaallinen kertatulitoimisia reunasytytteisiä ampuma-aseita tai itselataava kertatulitoimisia tai lippaallinen kertatulitoimisia haulikoita eikä oikeutta lainata sellaisia." tai seuraavanlaista "Aseiden osiksi luokiteltavien latauslaitteiden hallussapito ei ole luvanvaraista jos ne on hankittu ennen lain voimaantuloa ja jos niiden omistajalla ei ole aselupaa eikä laittomasti hallussa pidettyä ampuma-asetta."

Asedirektiivissä kun lukee lippaiden hallussapidon osalta ainoastaan "Jäsenvaltioiden on varmistettava, että B luokkaan kuuluvan ampuma-aseen hankinta- ja hallussapitolupa peruutetaan, jos havaitaan, että henkilöllä, jolle mainittu lupa on myönnetty, on hallussaan latauslaite, joka sopii asennettavaksi keskisytytteisiin itselataaviin kertatuliaseisiin tai lippaallisiin kertatuliaseisiin ja jonka a) kapasiteetti on yli 20 patruunaa; tai b) kapasiteetti on yli 10 patruunaa, jos kyse on pitkistä ampuma-aseista, paitsi jos kyseiselle henkilölle on myönnetty lupa 6 artiklan mukaisesti tai hänelle on myönnetty lupa, joka on vahvistettu tai uudistettu taikka jota on jatkettu 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti."

Useimmat lippaattomat ampuma-aseet ovat C luokan eivätkä B luokan aseita.

Hallituksen esityksessä ei mainita mahdollisuutta muun lippaita pienikapasiteettisiksi. Siksi ehdotan myös seuraavanlaisia lisäyksiä lakiin. "Aseen osaksi ei katsota latauslaitetta jos se on muunnettu alle 21 patruunan kapasiteettiseksi ja jos se on tarkoitettu lyhyeen ampuma-aseeseen tai jos se on muunnettu alle 11 patruunan kapasiteettiseksi ja jos se on tarkoitettu pitkään ampuma-aseeseen." ”Se joka on ennen tämän lain voimaantuloa hankkinut aseen osaksi luokiteltavan latauslaitteen voi muuntaa sen sellaiseksi, että sitä ei enää katsota aseen osaksi.”

Parhain terveisin,

Aaro Kustaanheimo
T
Toni Ruotsalainen 5 Vuodet sitten
Arvoisa Sisäministeri Mykkänen,

Kansallisen täytäntöönpanon ehdotuksessa on korjattu monta kohtaa, jotka edellisessä versiossa olivat epäloogisia, ja jopa virheellisiä. Tämä on erittäin hyvä asia. Yhtenä suurena epäkohtana on edelleen 12.6.2017 ja uuden lain voimaantulemisen välillä haetut, ja voimassaolevien lakipykälien mukaisesti myönnetyt luvat erityisesti a-luokan aseisiin.

Grandfathering-pykälän tuleekin ehdottomasti koskea myös kaikkia tällä aikavälillä myönnettyjä lupia siten, että nämä luvat jäävät kaikkine lupaehtoineen sellaisenaan voimaan, ilman luvan uudelleenhakemista ja siihen liittyviä lisäarviointeja, kuten täytäntöönpanoehdotuksessa on nyt jostain syystä esitetty. Kyseinen menettely toisi ensinnäkin valtavan byrokraattisen lisätaakan viranomaisille ja sidosryhmille. Toisekseen, voimassaolevan aselain ehdot ovat a-luokan aseiden osalta jo nykyisin varsin tiukat, ja mikäli lupa on näiden ehtojen täyttyessä myönnetty, on sitä mielestäni täysin turhaa ja typerää enää kyseenalaistaa uudella, näennäisellä lupahakemuksella samalle aseelle. Kolmanneksi, taannehtiva lainsäädäntö ei mielestäni ole oikeusvaltion periaatteiden mukaista, kuin erityisen raskain perustein. Internet tietää, että tällainen peruste voi olla esimerkiksi sotasyyllisyys, ja siitä tuomitseminen. Nyt ei ehkä olla ihan samalla asteella. Niin sanottuna siirtymäaikana lain ehtojen mukaisesti myönnetty aselupa tulee siis ehdottomasti jäädä sellaisenaan voimaan, sillä se on jo kaikilta osin täysin lainvoimainen nykymuodossaan.

Wikipedia määrittelee direktiivin seuraavasti:
”Direktiivi on Euroopan unionin jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntöohje. Se ei suoraan muuta jäsenvaltion lainsäädäntöä, vaan antaa kansalliselle lainsäätäjälle (Suomessa eduskunnalle) toimintaohjeita. Lainsäätäjän velvollisuus on toteuttaa direktiivin sisältö maansa lainsäädännössä, mutta kussakin jäsenvaltiossa voidaan valita toteuttamisen muoto ja keinot. Jos valtion lainsäädäntö ennestään täyttää direktiivin vaatimukset, mitään lainsäädäntötoimia ei tarvita”

Alleviivaisin tuosta kuvauksesta erityisesti kohdat; ”...jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntöohje” ja ”...Se ei suoraan muuta jäsenvaltion lainsäädäntöä...” sekä ”...kussakin jäsenvaltiossa voidaan valita toteuttamisen muoto ja keinot...”.

Suomessa on tällä hetkellä toimiva ja riittävän tiukka aselainsäädäntö. Toivon, ja haluan uskoa, että tämäkin yleisen oikeuskäsityksen vastainen ja ristiriitainen kohta vielä korjataan ennen uuden lain voimaantuloa.

Yst.terv.

Toni Ruotsalainen