Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen työhön saatiin evästystä sidosryhmiltä

Anna Rundgren Mariana Salgado Jutta Gras Julkaisupäivä 21.6.2021 14.00 Blogit SM

Vuosille 2021–2024 päivitetty laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma hyväksyttiin toukokuun alussa. Kutsuwebinaarissa 1.6.2021 saatiin sidosryhmiltä evästystä ohjelman toimeenpanoon. 

Millaisia ohjenuoria sidosryhmät meille webinaarissa antoivat? 

Vuoropuhelusta hyötyvät kaikki

Toimintaohjelma on itsessään laajan yhteistyön tulos. Sen valmistelua edelsi mittava sidosryhmäyhteistyö, joka toteutettiin sisäministeriön johdolla osana sisäisen turvallisuuden kansallisen yhteistoimintamallin toimeenpanoa. Saadun palautteen perusteella sidosryhmät arvostavat heidän kanssaan käytyä vuoropuhelua.

Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman päivittämisen aikana kuultiin monia eri tahoja. Kesäkuussa 2020 ilmiöhankkeeseen osallistui 21 eri tahoa. Maahanmuutto-osaston järjestämään keskustelutilaisuuteen 15.10.2020 osallistui 13 tahoa. Lisäksi 16 eri tahoa vastasi hankkeen kuulemiskyselyyn lokakuun 2020 aikana ja yhdeksää tahoa kuultiin hankkeen aikana järjestetyissä kuulemisissa loka-marraskuun aikana 2020.

Kun asiat ovat monipolvisia ja hankalia, tarvitaan paljon työtä ja tasapainon hakemista, jotta eri näkökulmat tulevat riittävästi huomioiduiksi. Asiat eivät ole mustavalkoisia, ja vuoropuhelun tarve juuri näissä kysymyksissä on suuri. 

Käytetyillä termeillä on merkitystä 

Toimintaohjelmassa on haluttu ajantasaistaa viranomaiskieltä. Puhuttaessa ihmisistä käytetään ilmausta ilman oleskeluoikeutta maassa olevat henkilöt. On tärkeää, että viranomaiskieli on mahdollisimman neutraalia ja että viranomaiset ja sidosryhmät voivat keskustella asioista samoilla termeillä. 

Webinaarissa muistutettiin kielen merkityksestä mielikuvien luomisessa. Esiin tuotiin ajatuksia liittyen esimerkiksi paluita ja laillisia väyliä koskeviin termivalintoihin. 

Tehokkaita mutta inhimillisiä toimia

Suomessa elää ilman oleskeluoikeutta ihmisiä, jotka eivät ole poistuneet maasta vapaaehtoisesti ja joita viranomaiset eivät ole kyenneet poistamaan. Viranomaisten näkökulmasta on tärkeä tietää, keitä maassa oleskelee. Tilannekuvassa on parannettavaa.

Viranomaiset tekevät aktiivista työtä paluiden ja palautusten edistämiseksi. Jatkuvasta yhteistyöstä huolimatta paluut eivät kaikkiin maihin toimi toivotusti. Erityisesti järjestöt nostavat esiin ilman oleskeluoikeutta olevia henkilöitä koskevan ilmiön inhimillisen puolen ja peräänkuuluttavat oleskelun laillistamista. 

Webinaarissa muistutettiin, että viranomaisten tekemät päätökset vaikuttavat yksittäisten ihmisten elämään ja määrittävät heidän tulevaisuuttaan. Esiin tuotiin esimerkiksi ilman oleskeluoikeutta olevien henkilöiden lisääntyneet mielenterveydelliset ongelmat. 

Nyt työ vasta alkaa – ja vuoropuhelu jatkuu 

Seuraavaksi siirrytään toimintaohjelman toimeenpanoon. Ohjelma on kokonaisvaltainen, ja siinä on sekä strategisia että operatiivisia toimenpiteitä. Niiden toimeenpano on vastuutettu eri viranomaisille.

Uutta ohjelmassa ovat läpileikkaavat periaatteet: perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaaminen sekä ihmiskaupan ilmitulon edistäminen ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistaminen. Nämä periaatteet koskevat ohjelman kaikkien toimenpiteiden toimeenpanoa.

Kun toimeenpanoa ja sen seurantaa suunnitellaan, kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, millä tavalla voitaisiin parhaiten konkretisoida läpileikkaavia periaatteita. Tätä peräänkuulutettiin webinaarissa, ja juuri tässä asiakokonaisuudessa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa tarvitaan.

Lämmin kiitos kaikille ohjelman valmistelussa eri tavoin mukana olleille ja webinaariin osallistuneille. 

Vuoropuhelu jatkuu ohjelman toimeenpanon merkeissä! 

Jutta Gras
lainsäädäntöneuvos
@JuttaGras

Anna Rundgren
erityisasiantuntija
@AnnaRundgren

Mariana Salgado
palvelumuotoilija
@Salgado

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.