Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Miehittämättömät ilma-alukset tukevat viranomaisten tiedolla johtamista

Teemu Veneskari Julkaisupäivä 15.3.2022 13.15 Blogit

Tieto tekee johtamisesta perusteltua, ja tiedolla johtamista osataan nykyaikana myös vaatia. Pelastustoimessa tiedolla johtaminen tarkoittaa esimerkiksi onnettomuuksia ennen, niiden aikana ja jälkeen kerätyn tiedon hyödyntämistä pelastustoiminnan johtajan päätöksissä. Tällöin onnettomuuksissa osataan toimia tehokkaammin. 

Miehittämättömien ilma-alusten (UAS) keräämän tiedon hyödyntäminen pelastustoimen tehtävillä on tästä oiva esimerkki. Vuonna 2021 Kalajoen maastopaloissa käytettyjen UAS-laitteiden sensorit havaitsivat maan alla eteneviä palopesäkkeitä. Yhdistämällä perinteisiä sammutusmenetelmiä uuteen teknologiaan kyettiin lisäämään pelastustoiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

UAS-toiminta vaatii systemaattisuutta, koordinointia ja viranomaisyhteistyötä

Vaikuttava UAS-toiminta vaatii paljon muutakin kuin yksittäisen tai useamman UAS-laitteen. Tiedon hallinnan ja analysoinnin tulee olla ensinnäkin systemaattista ja järjestelmällistä. Voidaankin puhua datastrategioista, joissa esimerkiksi tekoälyä (Artificial Intelligence, AI) hyödyntävää robotiikkaa yhdistetään operatiivisten toimintamallien tutkimukseen ja suunnitteluun (Operation Research) sekä päätöksen tekoa tukeviin järjestelmiin (Decision Support Systems, DSS).

Toisekseen tiedon kerääminen UAS-laitteilla vaatii myös selkeää johtamista ja koordinointia. Vuoden 2022 alussa voimaan tuli Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) ilmailumääräys valtion miehittämättömästä ilmailusta (OPS M1-35). Määräys velvoittaa toimintaa johtavan viranomaisen koordinoimaan kaikkia tehtävällä käytettyjä ilma-aluksia. Viranomaisten käyttämiä ilma-aluksia tulee siis johtaa aivan kuten muitakin toiminnassa tarvittavia suorituskykyjä.

Lisäksi UAS-toiminnassa sisäisen turvallisuuden viranomaisten tiiviillä yhteistyöllä on keskeinen merkitys. Yhteistyöllä varmistetaan työturvallisuus ja ilma-alusten hallittu ja yhdenmukainen johtaminen. Sisäministeriö asetti 1.1.2021 -31.1.2021 väliselle ajalle työryhmän valmistelemaan pelastustoimen, Poliisin ja Rajavartiolaitoksen välistä yhteistyötä miehittämättömien ilma-alusten käytössä. Työn tuloksena julkaistussa loppuraportissa annettiin seitsemän suositusta sisäisen turvallisuuden viranomaisille UAS-toimintojen yhdenmukaistamiseksi. 

Teemu Veneskari
erityisasiantuntija
sisäministeriö
@veneskariteemu

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.