Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet tähtäävät parantamaan sisäistä turvallisuuttamme 

Janne Koivukoski Julkaisupäivä 10.5.2022 10.00 Blogit SM

Pelastustoimen ohjaus muuttuu oleellisesti ensi vuoden alusta lähtien, kun vastuu pelastustoimen palveluista siirtyy hyvinvointialueille. Hyvinvointialueilla on itsehallinto, jonka puitteissa ne järjestävät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteet pelastustoimen uudistamiselle osana hyvinvointialueuudistusta.

Pelastustoimen järjestämislain mukaan pelastustoimen uudistamisessa tulee huomioida seuraavat asiat ja ne on kirjattava pelastustoimen valtakunnallisiin strategisiin tavoitteisiin. 

•    Tavoitteet pelastustoimen palvelujen yhdenvertaisen toteutumisen ja palvelujen vaikuttavuuden turvaamiseksi sekä yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.
•    Tavoitteet turvallisuuden edistämiselle ja hyvinvointialueiden ja kuntien ja muiden toimijoiden väliselle tätä koskevalle yhteistyölle pelastustoimessa.
•    Pelastustoimen kehittämisen valtakunnalliset strategiset tavoitteet.
•    Pelastustoimen tiedonhallinnan kehittämisen valtakunnalliset strategiset tavoitteet.
•    Tavoitteet hyvinvointialueiden väliselle yhteistyölle pelastustoimessa.
•    Tavoitteet hyvinvointialueiden pelastustoimen tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiselle.
•    Yleiset linjaukset pelastustoimen laajakantoisista investoinneista.
•    Tavoitteet pelastustoimen alueellisen ja valtakunnallisen valmiuden ja varautumisen toteuttamiseksi.
•    Muut tavoitteet pelastustoimen kehittämiseksi.

Pelastustoimelle esitetään yhdeksää valtakunnallista strategista tavoitetta vuosille 2023-2026

Strategisten tavoitteiden virkamiesvalmistelu aloitettiin sisäministeriössä vuoden 2021 kesällä ja se jatkui syksyllä siten, että valmisteluun kytkettiin mahdollisimman laajasti alan muutkin toimijat. Heillä on ollut muun muassa mahdollista kommentoida luonnosversioita sekä osallistua työpajatyöskentelyyn. 

Yhteistyö on tuottanut hyvää tulosta ja esitysluonnos tavoitteista lähti juuri lausuntokierrokselle, jonka aikana on mahdollista esittää sekä tavoitteiden että perusteluiden osalta näkemyksiä sisäministeriölle. 

Luonnoksessa pelastustoimelle esitetään yhdeksää valtakunnallista tavoitetta vuosille 2023-2026:

1.    Hyvinvointialueen pelastustoimi on organisoitu itsehallinnon tarpeet huomioiden siten, että pelastustoimen palvelutaso on turvattu yhdenvertaisesti ja laadukkaasti alueellisesti sekä valtakunnallisesti.
2.    Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty riskiperusteisesti, yhdenmukaisesti ja vaikuttavasti.
3.    Pelastustoimella on välitön kyky toimia suunnitellusti kaikissa turvallisuustilanteissa, ja se säilyy turvallisuuden lähipalveluna.    
4.    Pelastustoimen alueellinen ja valtakunnallinen valmius sekä varautuminen mahdollistaa väestön suojaamisen kaikissa olosuhteissa.
5.    Pelastustoimella on kyky antaa ja vastaanottaa kansainvälistä apua.
6.    Pelastustoimen kansallinen kehittäminen perustuu tiedolla johtamiseen ja kansallisesti yhtenäiseen tiedonhallintaan.
7.    Pelastustoimen investoinnit tukevat palvelutuotannon vaikuttavuutta.
8.    Pelastustoimen henkilöstöresurssien riittävyys, osaaminen ja hyvinvointi on varmistettu.
9.    Pelastustoimen hallinto- ja ohjausjärjestelmä on selkeä.

Strategiset tavoitteet on tarkoitus viedä syksyllä valtioneuvoston vahvistettavaksi ja ne tulisivat voimaan vuoden 2023 alussa. Strategiset tavoitteet vahvistetaan valtioneuvostossa neljäksi vuodeksi kerrallaan, mutta niitä on mahdollista muuttaa niiden voimassa ollessa muulloinkin tai asettaa uusia tavoitteita, mikäli tarvetta ilmenee. Sisäministeriön valmistelemassa toimeenpanosuunnitelmassa esitetään tarkemmat osatavoitteet, vastuutahot ja aikataulutus. Tavoitteiden toteutusta seurataan vuosittaisissa hyvinvointialueiden kanssa käytävissä neuvotteluissa. 

Valtakunnallisten strategisten tavoitteiden kautta parannamme yhteistä sisäistä turvallisuuttamme niin kansallisesti, alueellisesti kuin paikallisesti.

FT Janne Koivukoski
Pelastusneuvos

Esitys pelastustoimen valtakunnallisista strategisista tavoitteista lausunnoille

Anna lausunto | lausuntopalvelu.fi

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.