Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Sisäisen turvallisuuden viranomaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä vahvistetaan

Heidi Lempiö Julkaisupäivä 29.10.2021 10.12 Blogit SM

 

Oikeusministeriön julkaisema Kohti sateenkaariystävällisempää Suomea -raportti sisältää katsauksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa vuonna 2021. Raportissa käsitellään laajasti elämän eri osa-alueita itsemääräämisoikeudesta koulutukseen ja mukana on myös paljon sisäministeriön hallinnonalan asiaa, muun muassa sateenkaariväen kokemia turvallisuusuhkia, turvallisuusviranomaisten toimintaa sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden tilannetta. Lisäksi raportti pitää sisällään suosituksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioimisesta paremmin siviilikriisinhallinnassa.

Ns. sateenkaareviin ihmisiin kohdistuvat viharikokset ja vihapuhe ovat yhä merkittävä ongelma, vaikka viranomaisten toimet niihin puuttumiseksi ovat vahvistuneet. Viharikoksiin ja vihapuheeseen puuttumista vaikeuttaa kuitenkin se, että huomattava osa tapauksista jää ilmoittamatta viranomaisille. Kuten raportissa todetaan, seksuaalivähemmistöjen osalta on tapahtunut jonkin verran myönteistä muutosta, joskin voimistuva antigender-liikehdintä on toisessa ääripäässä huolestuttavaa kehityssuunta. Sen sijaan sukupuolivähemmistöjen, kuten esimerkiksi transihmisten tilanne on edelleen heikompi. Sisäministeriön oman haavoittuviin ryhmien turvallisuutta koskevan selvityksen tulokset ovat samansuuntaiset. Sukupuolivähemmistöjen kokemukset olivat karuimmat ja heidän luottamuksensa turvallisuusviranomaisiin heikompi. Usea kertoi kokeneensa syrjivää tai epäasiallista käytöstä myös viranomaisten taholta ilmoittaessaan itseensä kohdistuneesta rikoksesta tai osana esimerkiksi liikennevalvontaa tai onnettomuuden selvittelyä.

Oikeusministeriön raportissa korostetaan, että turvallisuuteen liittyvässä työssä tulisi entisestään kehittää sateenkaarierityisiä toimenpiteitä. Erityisen tärkeää on puuttua viharikosten ja vihapuheen aliraportoinnin taustalla oleviin syihin ja kasvattaa turvallisuusviranomaisten pitkäjänteistä sitoutumista työhön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen. Tämä työ edellyttää turvallisuusviranomaisissa tiedolla johtamista, eli sisäisen analyysin tekemistä aliraportoinnin syistä ja tutkitun tiedon, kuten nyt puheena olevan selvityksen käyttämistä omien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden suunnitteluun. 

Turvallisuus kuuluu kaikille

Sisäministeriön hallinnonalan viranomaiset edistävät jokaisen Suomessa asuvan arjen turvallisuutta.  Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua eri vähemmistöryhmien kanssa, jotta viranomaiset voidaan kokea luotettaviksi. Sukupuolivähemmistöjen osalta olisi hyvä vahvistaa tätä vuoropuhelua ruohonjuuritasolla. Sateenkaariväkeä edustava kattojärjestön lisäksi vuoropuhelua tulisi laajentaa juuri sukupuolivähemmistöjä edustaviin järjestöihin.

Muun muassa poliisin ennalta estävän työn strategia vuosille 2019–2023 huomioi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmia ja linjaa vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten tarpeiden tunnistamisesta ja huomioon ottamisesta. Lisäksi poliisissa on käynnissä parhaillaan viharikosten parempaan tunnistamiseen liittyvää koulutusta EU-rahoitteisen Osaavat-hankkeen puitteissa. 
Maahanmuuttovirasto on lisännyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää koulutusta henkilöstölleen ja virastoon on nimetty erillinen sateenkaarikysymyksiin keskittyvä asiantuntija.

Tänä vuonna on myös valmistunut tai valmistumassa sisäministeriön, poliisin, Rajavartiolaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Maahanmuuttoviraston ja Suojelupoliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä pelastustoimen toimintaohjelma. Kyseessä on usean sisäministeriön hallinnonalan viranomaisen ensimmäinen toiminnallinen suunnitelma, joten valikoidut edistämistoimenpiteet keskittyvät vielä paljon yleiselle tasolle, kuten esimerkiksi osaamisen lisäämiseen ja vaikutusten arvioinnin kehittämiseen. Näiden toimien kautta on kuitenkin helpompi huomioida myös eri vähemmistöryhmiä koskevat erityiskysymykset ja jatkossa pyrkiä huomioimaan ne järjestelmällisemmin. 

Raportti on luettavissa täällä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163566

Heidi Lempiö
erityisasiantuntija

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.