Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Sisäministeriö edelläkävijä hallinnonalan hiilijalanjäljen laskemisessa

Kirsi Pimiä Julkaisupäivä 8.6.2020 8.17 Blogit SM

Kirsi Pimiä.Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa edellytetään, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Sisäministeriö on omassa kestävän kehityksen sitoumuksessaan, joka valmisteltiin jo ennen hallitusohjelman julkaisua, asettanut tavoitteeksi sisäministeriön hallinnonalan hiilijalanjäljen vähentämisen 75 % vuoteen 2035 mennessä ja välitavoitteeksi 50 % vuoteen 2027 mennessä.

Sisäministeriön hallinnonala on yksi valtion laajimmista ja siksi onkin tärkeää, että hallinnonala sitoutuu hiilijalanjälkensä pienentämiseen ja hallinnon tuottavuuden kasvattamiseen esimerkiksi hyödyntämällä digitaalisia toimintamalleja.

Hankinnat, liikematkustus ja vuokratut kiinteistöt päälähteinä

Sisäministeriö on lähtenyt määrätietoisesti kulkemaan kohti itselleen asettamaa päästövähennystavoitetta. Lähtötilanne selvitettiin vuoden alussa toteutetussa hankkeessa, jossa laskettiin hallinnonalan hiilijalanjälki. Hallinnonalan yhteenlaskettu hiilijalanjälki vuoden 2018 tiedoilla oli 142 283 tCO2e. Laskennassa käytettiin tunnettua Greenhouse Gas (GHG) Protocol -standardia, joka jaottelee päästölähteet kolmeen eri ryhmään: suorat kasvihuonekaasupäästöt omista kiinteistöistä ja ajoneuvoista, ostoenergianpäästöt, sekä muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt hankinnoista, matkustuksesta ja vuokratusta omaisuudesta. 

Hankinnat muodostivat 58 % hiilijalanjäljestä. Hankintojen päästölaskennassa oli kuitenkin suurta epävarmuutta liittyen lähtötietojen saatavuuteen, jonka takia ne jätettiin päästövähennystarkastelun ulkopuolelle. Hallinnonalan hiilijalanjälki ilman hankintoja vuoden 2018 tiedoilla oli 57 000 tCO2e. Tulevaisuudessa hankintoihin kiinnitetään enemmän huomiota, jotta myös niiden osalta pystytään pienentämään hiilijalanjälkeä.  
Hiilijalanjäljen laskemisen lisäksi alkuvuoden hankkeessa mallinnettiin tapa, jolla päästöjä voidaan tulevaisuudessa seurata. Hankkeessa määriteltiin hallinnonalan keskeiset päästölähteet ja toimenpiteet niiden vähentämiseksi sekä esitettiin mahdollisuudet kompensaatioon ja hiilinielujen kasvattamiseen. Hankkeessa arvioitiin myös eri toimenpiteiden yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Sisäministeriön hallinnonalan hiilijalanjälki laskettiin nyt ensimmäistä kertaa. Hallinnonalan hiilijalanjälkeä tarkastellaan vuosittain, seuraavan kerran keväällä 2021.

Vähentämiskeinoina hybridiautot, bio-LNG ja etäkokoukset 

Päästölähteiden pohjalta on määritelty toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Vähentämistoimet liittyvät pääsääntöisesti polttoaineisiin, sähköön ja lämpöön sekä matkustamiseen. Toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä ovat muun muassa Rajavartiolaitoksen ja poliisin käytössä olevan siviiliajoneuvokannan osittainen korvaaminen sähkö-/hybridiautoilla, LNG:n korvaaminen bio-LNG:llä sekä päästöttömän sähkön ja kaukolämmön hankinta. Työ onkin jo lähtenyt käyntiin, sillä hallitus esitti neljännessä lisätalousarvioesityksessään poliisille lisämäärärahaa hybridi-autojen latauspisteiden rakentamiseen poliisiasemille sekä valtakunnallisille poliisiyksiköille. Lentomatkustamista pyritään vähentämään etäkokouksia lisäämällä. 

Sisäministeriön hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet eivät ole täysin hiilineutraaleja eli esimerkiksi polttoaineiden vaihtaminen vähäpäästöisempiin ei poista päästöjä täysin, vaan vähentää niitä. Hiilineutraalisuus ei tarkoita sitä, ettei päästöjä saisi syntyä. Tavoitteena on vähentää päästöjä mahdollisimman paljon ja kompensoida loput. Hallinnonala ei omista sellaisia alueita, joilla voisi toteuttaa omia metsitys- tai hiilinieluhankkeita. Tämänhetkiset mahdollisuudet hyödyntää hallituksen hiilineutraalisuustavoitteen mukaisesti kotimaisia kompensaatioyksiköitä ovat myöskin heikot. Suomessa on kehitteillä muutamia kompensaatiostardardeja, joten asiaa tullaan tarkastelemaan tulevaisuudessa uudelleen.

Sisäasiainhallinnossa kestävä kehitys kytkeytyy kysymykseen, miten tuotamme turvallisuutta tulevaisuudessakin taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla ja annamme oman panoksemme ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä kestävämmän Suomen rakentamiseen.

Kirsi Pimiä
kansliapäällikkö

@Kirsipimia

Sisäministeriön hallinnonalan hiilijalanjälki ja toimenpiteet sen vähentämiseksi, Gaia Consulting Oy

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.