Sisäministeriön blogi

Sisäministeriöllä hyvä maine - tietoa ja vuorovaikutusta kaivataan lisää

Eriikka Koistinen Julkaisupäivä 29.8.2019 10.16 Blogit SM

Eriikka KoistinenMitä odotat sisäministeriön toiminnalta? Teimme keväällä mainekyselyn yhteiskunnan eri toimijoille, jotka ovat tavalla tai toisella tekemisissä kanssamme. Saimme sidosryhmiltämme kokonaisuutena erinomaisen tuloksen, sillä 90 prosenttia vastaajista pitää ministeriön mainetta hyvänä. Henkilöstön ammattitaitoa kiiteltiin erityisesti.

Näkemyksiä pyydettiin niin omalta hallinnonalalta, muilta ministeriöiltä ja virastoilta kuin poliittisilta päättäjiltä, järjestöiltä ja kunnilta. Näistä 66 % on tyytyväisiä vuorovaikutuksen hyödyllisyyteen ministeriön kanssa. Ministeriön avoimuutta ja ketteryyttä voisi kuitenkin vielä parantaa. Sisäministeriötä pidetään jossain määrin byrokraattisena ja hierarkkisena. Meiltä toivottiin lisää keskustelevuutta, aktiivisempaa yhteydenpitoa konsernin ulkopuolelle ja verkostomaisempia tapoja toimia.

Sidosryhmillä erilaiset odotukset ministeriön toiminnasta

Oma hallinnonala odottaa ministeriöltä kolmea asiaa: lainsäädäntöä ja suorituskykyjä, sisäisen turvallisuuden yhteistyön johtamista laajasti sekä resursseista huolehtimista. Sen sijaan omalla hallinnonalalla ei haluta niinkään ohjausta tai valvontaa.

Muiden ministeriöiden mielestä tärkeintä on sisäisen turvallisuuden yhteistyön johtaminen laajasti, hallinnonalan ohjaus ja lainsäädännön valmistelu. Poliittisille vaikuttajille ykkösenä on turvallisuusyhteistyön johtaminen ja toiminnan laillisuuden valvonta. Heille on tärkeämpää kuin muille myös tiedon tuottaminen turvallisuudesta sekä eri väestöryhmien palveluista huolehtiminen. Järjestöt taas pitivät yhteistyön ja lainsäädännön lisäksi tärkeänä tiedon tuottamista turvallisuudesta.

Hyvää työtä turvallisuustoimijana, maahanmuuttoasiat haasteena

Sidosryhmiltä kysyttiin myös näkemystä, kuinka hyvin ministeriö on tähän mennessä onnistunut uuden konsernistrategian neljän tavoitteen edistämisessä. Puolet vastaajista katsoi, että ministeriö on onnistunut hyvin ihmisten turvallisuudentunteen lisäämisessä. Lähes puolet katsoi ministeriön onnistuneen myös kansallisen turvallisuuden uhkien estämisessä sekä rikosten ja onnettomuuksien vähentämisessä. Kaksi kolmasosaa katsoi, että ministeriöllä on kuitenkin parannettavaa hallitun maahanmuuton mahdollistamisessa.

Miten sidosryhmien odotuksiin vastataan

Mainekyselyn tuloksia on pohdittu niin johtoryhmässä kuin sisäisessä työpajassa. Meille oli tärkeää huomata, että vaikka viestimme paljon, valmisteluun toivotaan vieläkin enemmän vuorovaikutteisuutta. Syksyllä arvioimmekin säädösvalmistelun kehittämisryhmässä, miten lainvalmisteluprosessin eri vaiheissa voi ja pitää viestiä. Tuloksia hyödynnetään tulevan hallituskauden viestintätoimia suunniteltaessa.

Ministeriön osastot vastaavat kukin oman toimialansa asioiden viestimisestä. On hyvä tiedostaa, että ministeriöltä odotetaan sektoritiedon lisäksi myös kokonaiskuvan luomista turvallisuuskysymyksistä. Ministeriön odotetaan johtavan sisäisen turvallisuuden yhteistyötä laajasti ja poikkihallinnollisesti. Uusi konsernistrategiamme on tässä tukena.

Sisäministeriön arvot päivitettiin alkukesästä henkilöstön työpajoissa. Henkilöstömme pitää tärkeänä, että olemme avoimia, konstailemattomia, luotettavia ja haemme toiminnan vaikuttavuutta tiiviillä turvallisuustoimijoiden yhteistyöllä. Tätä sidosryhmät voivat odottaa meiltä.

Eriikka Koistinen
viestintäjohtaja

@eriikkaK

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.