Sisäministeriön blogi

Sisäministeriössä osaamisen kehittäminen keskiössä

Marja-Riitta Salokannel Julkaisupäivä 23.10.2019 9.00 Blogit SM

Marja-Riitta SalokannelSisäasiainhallinnon uuden konsernistrategian mukaan hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö mahdollistaa strategianmukaisten tavoitteiden saavuttamisen. Tämä johtoajatus kirkkaana mielessä lähdimme maaliskuussa 2019 määrittämään sisäministeriön strategisia osaamisia sekä niitä suoraan tukevia osaamisia. Tavoitteena on päivittää osaamisen johtamisen prosessia sekä innostaa esimiehet osaamisen johtajiksi.

Osaamisen merkitys ja hallinta työuran aikana lisääntyy ja se on myös valtionhallinnon konsernitasolla keskeinen painopistealue.

Osaaminen on myös työhyvinvoinnin perusta ja osaamisen kehittämistä on tehty aina vaikka sitä ei ole aina sellaiseksi mielletty. Työssä oppimista tapahtuu joka päivä ja uusien menetelmien, työvälineiden ja työtapojen käyttöönoton myötä osaaminen kehittyy. Tavoitteenamme keväällä käynnistyneessä määrittelytyössä on löytää työkaluja, joilla voimme systemaattisemmin ohjata osaamisen kehittymistä ja luoda uusia osaamisen kehittämisen prosesseja sekä seurantamekanismeja.

Osaamisen hallinnasta puhutaan myös paljon, ja välillä se koetaan vaikeastikin lähestyttävänä aiheena. Projektin myötä halusimme tehdä läpinäkyväksi konsernistrategian edellyttämät kriittiset osaamisalueet sekä luoda prosessit ja mekanismit osaamisten hallintaan.

Osallistava osaamisen kehittäminen

Pidimme kevään ja kesän aikana osaamisen hallinnan työpajoja esimiehille ja asiantuntijoille. Näiden työpajojen myötä meille on kirkastunut käsitys sisäministeriön keskeisistä strategisista, yleisistä ja johtamisosaamisista. Ministeriön johto nosti omassa työssään tärkeiksi aiheiksi etenkin substanssiin liittyvät strategiset osaamisalueet poliisin, pelastuksen, maahanmuuton ja kansallisen turvallisuuden osalta.

Kevään aikana myös henkilöstöltä kysyttiin heidän mielipiteitään sisäministeriön tulevaisuuden osaamisista. Kyselyn pohjalta identifioimme strategisista osaamisalueista muutaman kaikkia läpileikkaavan teeman kuten strateginen osaaminen ja kyky ennakoida, ilmiölähtöisyys ja suurten kokonaisuuksien hallinta. Tämän lisäksi jokaiselle toimialalle (poliisi, pelastus, maahanmuutto ja kansallinen turvallisuus) identifioitiin keskeiset toimialaan liittyvät strategiset osaamiset. Määrittelimme myös kaikille yhteiset yleiset osaamiset kuten esimerkiksi ICT-osaaminen, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä coaching-taidot. Johtamisosaamiset määriteltiin erikseen.

Virkamies vastaa omalta osaltaan osaamisen kehittämisestä

Tällä hetkellä suunnittelemme ja kartoitamme prosessiin liittyviä mahdollisia muutoksia. Kehitämme muun muassa osaamiskeskustelukonseptia, jonka mukaan jokaisen virkamiehen kanssa käydään erillinen osaamiskeskustelu. Näissä keskusteluissa varmistetaan strategian toteuttamisen kannalta keskeinen osaaminen. Tulos- ja kehityskeskustelujen ja niissä asetettujen tavoitteiden seurannan lisäksi olemme esimerkiksi miettineet, että ottaisimme käyttöön osaamispassin. Osaamispassiin saisi merkinnän, kun on suorittanut suunnitellun toimenpiteen.

Vaikka työnantaja luo osaamisen hallinnan prosessit ja kehikon, suurin vastuu osaamisen kehittämisestä on virkamiehellä itsellään. Tulemme tähän liittyen järjestämään koko henkilöstölle muutaman oman osaamisen kehittämisen työpajan vielä kuluvan syksyn aikana.

Osaamisen kehittämisen prosessi on meillä vielä kesken, mutta jo tähän mennessä on ollut mielenkiintoista havaita, että pääsääntöisesti virkamiehillä on ollut varsin samansuuntaisia käsityksiä keskeisistä osaamisalueista. Yhteisten pohdintojen myötä myös osaaminen aiheena on tullut lähemmäksi jokaista virkamiestä.

Marja-Riitta Salokannel
henkilöstö- ja hallintojohtaja

Sisäministeriö ja hallinnonala pähkinänkuoressa

Sisäasiainhallinnossa työskentelee lähes 15 000 virkamiestä, joista noin 240 on sisäministeriön virkamiehiä. Sisäministeriöllä on kolme päätehtävää: 1) valmistella poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö, 2) tulosohjata sisäministeriön alaisia virastoja ja laitoksia ja 3) käsitellä ministeriön toimialaan kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat.

Sisäministeriön alaisuudessa toimivat Poliisihallitus ja Maahanmuuttovirasto, jotka ohjaavat oman toimialansa operatiivista toimintaa. Rajavartiolaitos vastaa koko Suomen rajavalvonnasta ja Hätäkeskuslaitos hätäkeskustoiminnasta Manner-Suomessa. Muita sisäministeriön alaisuudessa toimivia laitoksia ovat Pelastusopisto ja Kriisinhallintakeskus. Suojelupoliisi on sisäministeriön alainen poliisiyksikkö.

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.