Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Tavoitteet ilman yhteistä ymmärrystä ovat vain sanoja paperilla

Jaakko Joentakanen Julkaisupäivä 6.10.2021 12.10 Blogit SM

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma laadittiin koko pelastusalan ja sidosryhmien yhteisen työn tuloksena vuoden 2019 aikana. Toimintaohjelman tärkein tehtävä on asettaa pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisylle yhteiset tavoitteet ja edistää siten pelastustoimen yhdenmukaisuutta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Toimintaohjelman julkaisun kynnyksellä heräsi kuitenkin vakava kysymys: miten siinä määritellyt vaikuttavuustavoitteet saadaan aidosti näkymään alan organisaatioiden arjen työssä ja tukemaan toimialan yhteisten tavoitteiden muodostumista? On selvää, että toimintaohjelma ei itse herätä itseään henkiin, vaan käytäntöön saattaminen vaatii konkreettista työtä. Toimintaohjelma ei missään nimessä saa jäädä arkistoon pölyttymään.

Työpajakiertue läpi Suomen

Toimintaohjelman sisältö laadittiin yhdessä alan toimijoiden kanssa, joten sen saattaminen käytäntöön tuli toteuttaa samalla periaatteella. Päätimme keskustella perusteellisesti niiden pelastusalan asiantuntijoiden kanssa, joiden arjen työtä toimintaohjelmalla halutaan tukea. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kevään 2021 aikana järjestettiin työpajat kaikkien pelastuslaitosten, Pelastusopiston, Suomen Palopäällystöliiton sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa.

Tavoitteena näissä työpajoissa ja niitä edeltävissä ennakkokyselyissä oli muodostaa kunkin organisaation onnettomuuksien ehkäisyn parissa työskentelevän johdon ja asiantuntijoiden kanssa yhteisymmärrys nykytilanteesta. Halusimme selvittää, millaisena toimintaohjelma nähdään suhteessa organisaatioiden arjen tekemiseen ja kuinka realistisena siinä asetetut vaikuttavuustavoitteet näyttäytyvät suhteessa nykyisiin toimintatapoihin ja valmiuksiin.

Yhteisen tilannekuvan muodostuttua pohdimme yhdessä, millä konkreettisilla teoilla kyseinen organisaatio pääsisi toimintaohjelman tavoitteisiin ja saisi ne siten näkymään arjen työssä. Olennaista oli, ettei työpajojen keskusteluissa ollut olemassa ”oikeita vastauksia”.

Kunkin organisaation henkilöstö määritteli itse, mihin tavoitteisiin oli tärkeintä tarttua ja millä keinoilla niitä tulisi tavoitella. Suomessa on 22 erilaista pelastustoimen aluetta, joten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen oli tärkeää löytää kullekin alueelle sopivat keinot.

Työpajoissa muodostetut konkreettiset toimenpideideat on julkaistu valtakunnallisen katsauksen muodossa koko pelastusalan hyödynnettäväksi. Samassa katsauksessa kuvataan, kuinka hyvin toimintaohjelmassa määritellyt vaikuttavuustavoitteet ovat kierroksen perusteella hallussa: missä ovat suurimmat erot organisaatioiden välillä ja mitä yhteisiä ilmiöitä pelastusalalla on havaittavissa.

Yhdessä myös juhlapuheiden ulkopuolella

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman käytäntöön saattamiseksi toteutetut työpajat ovat konkreettinen esimerkki sisäisen yhteistyön ja avoimen keskustelun tuloksellisuudesta pelastustoimen kehittämiseksi. Sama pätee luultavasti muussakin pelastusalan kehittämistyössä, hallinnon eri tasoilla: uudet ajatukset jalostuvat toiminnaksi vain, jos ajatukset ovat yhteisiä. Strategisen uudistuksen kaataminen organisaatioiden tai henkilöstön niskaan – kysymättä tai perustelematta –ei pitkässä juoksussa motivoi sitoutumaan muutokseen.

Yhteistyö ja osallisuus ovat helppoja sanoja kirjattavaksi juhlapuheisiin ja blogiteksteihin. Tärkeämpiä ovat kuitenkin arjen teot yhteistyön toteuttamiseksi käytännössä: kysytään, kuunnellaan ja haetaan yhteistä ymmärrystä. Saamamme palautteen perusteella on toivottavaa, että yhteinen työ strategisen kehittämisen ja käytännön ratkaisuiden suunnitteluun on tullut jäädäkseen. Tämän tärkeys pelastustoimessa korostuu erityisesti nyt, kun hyvinvointialueuudistuksen myötä hallinnon tasojen väliselle yhteistyölle kohdistuu yhä enemmän odotuksia.

Jo pelkästään edellä mainittujen työpajojen keskusteluja käytiin yhteensä noin 75 tunnin ajan ympäri Suomen. Se voi kuulostaa paljolta, mutta yhteisen pöydän äärellä keskusteluun käytetty aika on usein sijoitus tulevaisuuteen. Tällä sijoituksella haluttiinkin varmistaa, että toimintaohjelmassa määritellyt vaikuttavuustavoitteet eivät jää tyhjiksi sanoiksi PDF-tiedostolla, vaan niistä muodostuisi toimialan yhdenmukaisuutta ja vaikuttavuutta aidosti tukevia suuntaviivoja.

Jaakko Joentakanen
Erikoissuunnittelija
Twitter: @Joentakanenn

Lue lisää:
Asenne ratkaisee – pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyssäkin: Valtakunnallinen yhteenveto nykyisistä onnettomuuksien ehkäisyn valmiuksista sekä toimenpiteistä toimintaohjelman käytäntöön saattamiseksi

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.