Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta auttaa pelastusalaa sopeutumaan muuttuvaan toimintaympäristöön 

Susanna Sankala Julkaisupäivä 17.2.2022 15.10 Blogit

Globaalit ja kotimaiset muutosvoimat haastavat pelastustoimen toimintaympäristöä ja henkilöstön kykyä pysyä kehityksessä kärryillä. Monimuotoiset ilmiöt vaativat ennakoimaan, miten tehtäväkentän ja työskentelytapojen moninaistuminen vaikuttavat pelastusalan toimintaan. Esimerkiksi sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä. Uudet teknologiat ja menetelmäkehitys tuovat uusia mahdollisuuksia ja haastavat oppimaan uutta ja toimimaan eri tavoilla. Suojavarusteissa, rakentamisessa ja laitteissa käytettävien materiaalien kehitys antaa työhön uusia mahdollisuuksia onnettomuuksien ennaltaehkäisyn, suojautumisen ja työturvallisuuden näkökulmista. Toisaalta uudet materiaalit myös vaativat tutkimusta ja oppia, kuinka näihin liittyvissä onnettomuus- tai häiriötilanteissa tulee toimia. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta auttaa pelastusalaa sopeutumaan tähän muutokseen. 

TKI-toiminta voidaan tuoda lähelle ihmistä ja arkea

Yksilö saa koulutuksen kautta pohjaopinnot uralleen. Heti opintojen alkumetreillä on hyvä juurruttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomyönteinen ajattelu ja asenne opiskelijaan. Työn luonteeseen kuuluvan, vahvan johtamisjärjestelmän ja hierarkkisuuden rinnalla on hyvä antaa tilaa uteliaisuudelle, kriittiselle ajattelulle sekä tiedon analysoinnille ja tulkitsemiselle. 

Vuosi 2021 oli Suomessa Tutkitun tiedon teemavuosi. Vuoden aikana tutkitun tiedon merkitystä on avattu monin tavoin. Erilaisissa tilaisuuksissa ja kampanjoissa on tuotu ihmisten tietoisuuteen tutkitun tiedon lähteitä, kuten tutkimustietoa, tilastoja, selvityksiä ja analyysejä. Lisäksi on korostettu tutkimuksen pitkäjänteisyyttä ja sen vaatimaa pohjatyötä, sekä uuden tiedon rakentumista ja päivittymistä vanhan päälle. Jokaisen ei tarvitse olla tutkija, mutta jokainen voi hahmottaa tutkimuksesta saatavat hyödyt ja osallisuutensa tutkittuun tietoon. 

Hyödyntämällä tutkimustietoa koulutuksessa, ei vain tutkimusmenetelmäkurssin tai opinnäytetyön muodossa, voidaan uutta ajattelua ja ymmärrystä tuoda lähelle jokaisen arkea. Tällöin ymmärrys kasvaa oman työn merkityksestä ja murroksesta alati muuttuvassa toimintaympäristössä, sekä sisäisen turvallisuuden kansallisessa ja kansainvälisessä viitekehyksessä. Myös uusien toimintatapojen, teknologioiden ja menetelmien mahdollisuudet avautuvat uudella tavalla. Esimerkiksi digitalisaation asettamat vaatimukset, haasteet, mahdollisuudet, lainsäädännön kehittämistarpeet sekä eettiset kysymykset tulevat luontevasti pohdintaan. 

TKI-toimintaan osallistuminen tukee urakehitystä

Tutkimus-, kehittäminen ja innovointi ovat satsaus yksilöön ja organisaatioon. Hyödyt voidaan nähdä välittöminä ja välillisinä: yksilön omaa uraa ja kehittymistä tukevina, organisaation toiminnan kehittämistä ja strategisia tavoitteita hyödyttävinä tai yhteiskunnallisesti hyödyttävinä strategisten, taloudellisten sekä turvallisuutta edistävien tavoitteiden näkökulmasta. TKI-toiminta on parhaimmillaan valjastettavissa uraa tukevaksi työkaluksi ylläpitää ja kasvattaa omaa osaamista. Kyky hahmottaa kokonaisuuksia, ymmärtää riippuvuussuhteita, hakeutua ajantasaisen ja luotettavan tiedon äärelle, analysoida ja tulkita tekstiä, ilmiöitä ja ympäristöä sekä yhdistellä ja hyödyntää erilaisia menetelmiä kasvaa. TKI-toiminnassa täytyy olla mahdollisuus tutkia, kokeilla ja ehkä epäonnistuakin. Hyödyttävää uutta tietoa tai odotettua ratkaisua ei aina löydy, mutta osaaminen ja tietotaito karttuu silti. 

TKI-toiminnan kautta kohti kansainvälisyyttä

TKI-hankkeissa hyödynnetään usein kansainvälisiä verkostoja. Verkostoissa pääsee benchmarkkaamaan ja oppimaan muiden kokemuksista. Verkostojen kautta on esimerkiksi mahdollista oppia teknologian nykytilasta ja kilpailevista tuotteista, saada kokemusta uusien tuotteiden käytöstä, päästä vaikuttamaan kehityspolkuihin ja kasvattaa kielitaitoa. Lisäksi projektinhallintataidot, hankintaosaaminen sekä substanssiosaaminen erityisaiheista kasvaa, olipa sitten kyseessä vaikkapa CBRNE, 5G tai satelliittiratkaisut. Parhaimmillaan TKI-toiminta luokin polkuja kansainväliseen asiantuntijuuteen. 

Hanna-Miina Sihvonen
erityisasiantuntija
sisäministeriö
@SihvonenHM

Susanna Sankala
projektipäällikkö
sisäministeriö
@SusannaSankala

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.