Hallituksen esitys SM/2024/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 29/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Berit Kiuru, p. +358 295 488 283

Asia

Esityksen tarkoituksena on tehdä ulkomaalaislakiin hallitusohjelman mukaisesti EU:n niin sanotun määritelmädirektiivin, joka koskee vaatimuksia kansainvälisen suojelun määrittämiseksi sekä myönnetyn suojelun sisältöä, mahdollistamat tiukennukset. Esityksen mukaan poissulkemislausekkeiden soveltaminen ulotettaisiin kansainvälisen suojeluaseman saamisen jälkeen tapahtuviin tekoihin sekä toissijaisen suojeluaseman osalta myös turvallisuuteen liittyviin seikkoihin ja tilanteisiin, joissa henkilö on jättänyt alkuperämaansa rikosseuraamukset välttääkseen. Pakolaisaseman lakkauttamista koskevaan sääntelyyn lisättäisiin direktiivissä sallitut kansallisen turvallisuuden vaarantamiseen ja erityisen törkeään rikokseen syyllistymiseen liittyvät perusteet. Pakolaisasema voitaisiin myös jättää myöntämättä näillä perusteilla. Kansainvälisen suojelun perusteella myönnettävien oleskelulupien pituus lyhennettäisiin direktiivin mukaiseen vähimmäispituuteen. Lisäksi pakolaisen karkottamista koskeviin säännöksiin tehtäisiin Euroopan komission Suomelle osoittamasta huomautuksesta johtuvat muutokset.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.