Anne Ihanuksen työyhteisössä vallitsee sotilaallinen järjestys

Anne Ihanus

Olen rajavartioylitarkastaja Anne Ihanus ja työskentelen sisäministeriön rajavartio-osastolla.

Mitä tehtäviisi kuuluu?

Päätehtäväni on lainvalmistelu. Toimin vastuuvalmistelijana Rajavartiolaitosta koskevissa lainsäädäntöhankkeissa ja osallistun asiantuntijana muiden hallinnonalojen hankkeisiin. Osallistun myös sisäministeriön säädösvalmistelun ohjaukseen ja kehittämiseen. Tällä hetkellä minua työllistävät muun muassa Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia koskeva lainsäädäntöhanke sekä Rajavartiolaitoksen henkilötietolainsäädännön kokonaisuudistus.

Rajavartio-osasto on myös Rajavartiolaitoksen esikunta, joten työssäni yhdistyvät ministeriötason ja laitostason tehtävät. Osallistun esimerkiksi Rajavartiolaitoksen valmiussuunnitteluun ja annan Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköille oikeudellista neuvontaa. Olen jäsenenä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin oikeudellisten asiantuntijoiden verkostossa ja osallistun muutoinkin Rajavartiolaitoksen toimintaan liittyvien EU- ja kansainvälisten asioiden käsittelyyn. Työhöni kuuluu lisäksi rajavartio-osaston perus- ja ihmisoikeusasioiden koordinointi.

Kuinka päädyit nykyiseen työhösi?

Olen aina ollut kiinnostunut virkamiehen urasta. Koulutukseltani olen lakimies ja lisäksi olen suorittanut humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon ranskan kielen kääntämisestä. Tulin sisäministeriöön EU-avustajaksi Suomen edellisen puheenjohtajuuskauden alla vuonna 2005 ja työskentelin neljä vuotta poliisiosastolla EU-asioiden parissa. Rajavartio-osastolle siirryin vuonna 2009 saatuani vakituisen viran. Halusin paneutua syvällisemmin kansalliseen säädösvalmisteluun ja laajentaa osaamistani sisäisen turvallisuuden alalla.

Kerro työsi positiivisista ja negatiivisista puolista.

Säädösvalmistelijana koen tekeväni yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja vastuullista työtä. On palkitsevaa osallistua lainsäädännön kehittämiseen. Rajavartiolaitoksen tehtäväkenttä on laaja, joten työni on hyvin monipuolista. Työtehtävät edellyttävät usein nopeaa perehtymistä itselle uusiin aiheisiin, mikä on haastavaa, mutta myös motivoivaa. Työn nopeatempoisuus ja toisaalta laadukkaan säädösvalmistelun vaatima aika edellyttävät kykyä priorisoida työtehtäviä.

Rajavartiolaitoksen sisäinen järjestys on sotilaallinen, joten työyhteisö eroaa ministeriön muista osastoista. Kollegoinani on sekä siviilivirkamiehiä että sotilasvirassa palvelevia, jotka siirtyvät tietyin väliajoin tehtävästä toiseen. Siviilinä ja naisena on kuitenkin ollut helppoa sopeutua joukkoon. On hienoa, että operatiivinen asiantuntemus löytyy samasta talosta.

Miten työn ja vapaa-ajan yhdistäminen onnistuu?

Pääsääntöisesti hyvin, mutta kiireelliset työtehtävät edellyttävät joskus joustavuutta. Toisaalta työajan joustavuus toimii myös toisinpäin ja etätyömahdollisuus helpottaa ajankäytön suunnittelua.

Julkaistu 24.4.2017