Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen

Sisäministeriössä valmistellaan pelastuslain muuttamista niin, että alueen pelastustoimelta poistuisi velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä. Käytännössä muutos tarkoittaisi piirinuohousjärjestelmästä luopumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan yrittäjältä.

Tällä hetkellä suurimmassa osassa maata on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohouksen hinnasta. Osassa maata piirinuohousjärjestelmästä on jo luovuttu. Nuohouspalveluita voi tarjota nykyään vapaasti Itä-Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla sekä osittain Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä.

Säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta. Rakennuksen omistajan velvoite huolehtia nuohouksesta määräajoin säilyisi ennallaan. Nuohouspalveluita saisi jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua.

Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista

Tarve nuohoussääntelyn uudistamiseen on ollut esillä jo pitkään. Erityisesti kiinteistöjen omistajat ovat halunneet lisätä valinnanvapautta ja joustavuutta nuohouspalveluiden käyttämisessä. Sääntelyn purkaminen parantaisi myös yritystoiminnan edellytyksiä ja uusien nuohousyrittäjien mahdollisuuksia tulla alalle.

Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista valmistui vuonna 2014 ja oli lausuntokierroksella vuoden 2015 alussa. Lausuntokierroksella lausunnonantajat eivät kannattaneet nykyisenlaisen sääntelyn säilyttämistä.

Lausuntoyhteenvedon ja OtaKantaa-kyselyn tiivistelmä

Valmisteluvaihe

Hankkeen toimikausi on 15.3.2016–31.12.2017. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätkaudella 2017 ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2018.

Lisätietoja

Jaana Rajakko, Yli-insinööri/överingenjör 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja varautuminen 0295488435  


Kirsi Rajaniemi, neuvotteleva virkamies 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja varautuminen 0295488432  


Veli-Pekka Hautamäki, ylitarkastaja 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Lainsäädäntö ja ohjaus 0295488419