Bestämmelser om sotning ses över

Vid inrikesministeriet bereds en ändring av räddningslagen så att det lokala räddningsväsendets skyldighet att sörja för ordnandet av sotningstjänster slopas. I praktiken innebär ändringen att man avstår från distriktssotningssystemet. Avsikten är att sotning i fortsättningen är fritt konkurrensutsatt företagsverksamhet där byggnadens ägare eller innehavare beställer tjänsten av den företagare som han eller hon önskar.

För närvarande tillämpas distriktssotningssystemet i största delen av landet. Distriktssotningssystemet utgår från att räddningsverket konkurrensutsätter och väljer områdets sotarföretag och beslutar om avgiften för sotning. I vissa delar av landet har man redan avstått från distriktssotningssystemet. Sotningstjänster kan för närvarande erbjudas fritt i Östra Nyland och Mellersta Nyland samt delvis i Södra Karelen och Päijänne-Tavastland.

Regelbunden sotning förbättrar brandsäkerheten. Avsikten är att byggnadens ägare också i fortsättningen har skyldighet att se till att sotningen utförs regelbundet. Också i fortsättningen får endast personer som avlagt yrkesexamen för sotare erbjuda sotningstjänster.

Reformen hänför sig till regeringens mål att gallra i kommunernas uppgifter, avveckla normer och öka konkurrensen.

Beredningsfas

Projektets mandatperiod är 15.3.2016–31.12.2018. Reformen är avsedd att träda i kraft i början av 2019. Regeringens proposition om omarbetning av sotningsbestämmelserna gavs till riksdagen 9.5.2018.

Regeringens proposition om omarbetning av sotningsbestämmelserna

Remissbehandling den 20 april till den 13 juni 2017. Man kan bekanta sig med propositionen om sotning på adressen utlåtande.fi

Sammandrag av utlåtandena | fi

Preliminär utredning

Behovet av att se över bestämmelserna om sotning har diskuterats redan länge. I synnerhet fastighetsägarna har velat öka valfriheten och flexibiliteten i användningen av sotningstjänster. Avregleringen förbättrar också förutsättningarna för företagsverksamhet och nya sotarföretagares möjligheter att etablera sig inom branschen.

En preliminär utredning av behoven att ändra lagstiftningen om sotning blev klar 2014 och var på remiss i början av 2015. Remissinstanserna understödde inte att den nuvarande regleringen bibehålls.

Sammandrag av remissvaren och Dinasikt-enkäten | fi

Mer information

Jaana Rajakko, Yli-insinööri/överingenjör 
Inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö 0295488435  


Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman 
Inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö 0295488432  


Veli-Pekka Hautamäki, överinspektör 
Inrikesministeriet, Pelastusosasto, Oikeusyksikkö 0295488419