Bestämmelser om sotning ses över

Lagstiftningen om sotningstjänster ändrades den 1 januari 2019.

Räddningsverkens skyldighet att ordna sotningstjänster i deras områden slopades. I praktiken innebär detta att distriktssotningssystemet upphör. De nuvarande regionala distriktssotningsavtalen upphör att gälla senast den 30 juni 2019.

Man övergår till ett fritt utbud av sotningstjänster i hela landet, när tjänsterna för närvarande är ordnade så endast i en del av landet. Också i fortsättningen får endast personer som avlagt yrkesexamen för sotare erbjuda sotningstjänster. Skyldigheten för en byggnads ägare och innehavare att se till att eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet kvarstår oförändrad, likaså intervallerna mellan sotningarna. I bostäder som används för stadigvarande boende ska sotning utföras varje år, i fritidsbostäder med minst tre års mellanrum.

Uppföljningsgrupp

Inrikesministeriet tillsatte den 21 januari 2019 en uppföljningsgrupp för sotningsreformen. Uppföljningsgruppens mål är att främja genomförandet av sotningsreformen samt följa upp och utvärdera hur förändringarna inverkar på byggnadernas brandsäkerhet och sotningstjänsterna.. Informationen används för att stödja bl.a. den gemensamma kommunikationen. I uppföljningsgruppen finns företrädare för aktörer inom sotningsbranschen och fastighetsbranschen samt de centrala myndigheterna.Uppföljningsgruppens mandatperiod löper ut vid utgången av 2020.

Beredningsfas

Projektets mandatperiod var 15.3.2016–31.12.2018. Reformen är avsedd att träda i kraft i början av 2019. Regeringens proposition om omarbetning av sotningsbestämmelserna gavs till riksdagen 9.5.2018. Republikens president stadfäste den 5 december 2018 de ändringar av bestämmelserna i räddningslagen som gäller ordnande av sotningstjänster. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2019.

Regeringens proposition om omarbetning av sotningsbestämmelserna

Remissbehandling den 20 april till den 13 juni 2017. Man kan bekanta sig med propositionen om sotning på adressen utlåtande.fi

Sammandrag av utlåtandena | fi

Preliminär utredning

Behovet av att se över bestämmelserna om sotning har diskuterats redan länge. I synnerhet fastighetsägarna har velat öka valfriheten och flexibiliteten i användningen av sotningstjänster. Avregleringen förbättrar också förutsättningarna för företagsverksamhet och nya sotarföretagares möjligheter att etablera sig inom branschen.

En preliminär utredning av behoven att ändra lagstiftningen om sotning blev klar 2014 och var på remiss i början av 2015. Remissinstanserna understödde inte att den nuvarande regleringen bibehålls.

Sammandrag av remissvaren och Dinasikt-enkäten | fi

Mer information

Jaana Rajakko, Yli-insinööri/överingenjör 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö 0295488435  


Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö 0295488432