Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sotning reformeras - behov av fortsatt beredning uppstod under remissbehandlingen

Inrikesministeriet 27.9.2017 9.14 | Publicerad på svenska 28.9.2017 kl. 10.48
Nyhet

En reform av bestämmelserna om sotning bereds vid inrikesministeriet. Avsikten är att sotning i fortsättningen är fritt konkurrensutsatt företagsverksamhet i hela landet, och byggnadens ägare eller innehavare beställer tjänsten av den företagare som han eller hon önskar. Ett utkast till regeringens proposition var ute på remiss mellan den 20 april och den 13 juni 2017, och det kom in över 100 yttranden.

Beredningsarbetets grundläggande riktlinjer fick mycket understöd i yttrandena, och beredningen fortsätter utgående från det förslag var ute på remiss. I yttrandena lyftes fram också frågor där den fortsatta beredningen kräver lite mer tid än planerat.

De flesta remissinstanserna ansåg att om kravet på avlagd yrkesexamen för sotare kvarstår räcker det också i fortsättningen för att trygga högklassiga sotningstjänster. I många yttranden lyftes det ändå fram att det skulle vara nödvändigt att registrera sotarna för att kunderna kunde vara säkra på sotarens kompetens. Denna fråga utreds i den fortsatta beredningen.

Sotningsbranschens Centralförbund och vissa aktörer inom sotningsbranschen föreslog att det nuvarande distriktssotningssystemet ska ersättas med tillstånd för sotare på landskapsnivå. Ett system med tillstånd begränsar dock företagsverksamheten och etableringen i branschen mer än för närvarande och är ett administrativt tungt förfarande. Därför utreds ett sådant alternativ inte i den fortsatta beredningen.

Yttrandena innehöll mycket respons om intervaller mellan sotningarna och underrättande om de fel som sotaren observerat. I den fortsatta beredningen ändras intervallerna mellan sotningarna och underrättandet om de fel som sotaren observerat så att de i stort sett motsvarar nuvarande bestämmelser. I den fortsatta beredningen preciseras dessutom bedömningen av ändringarnas konsekvenser när det gäller sotarutbildningen och räddningsverkens tillsynsuppgift.

Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2018 efter den fortsatta beredningen. Reformen är avsedd att träda i kraft i början av 2019.

Läs mera om reformen av bestämmelserna om sotning (på finska)

Ytterligare information

Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, [email protected]
Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 432, [email protected]