Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä tukemaan kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloa ja integroitumista

Opetus- ja kulttuuriministeriöSisäministeriö 2.4.2019 12.43
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäministeriö ovat asettaneet 22. maaliskuuta yhteistyöryhmän tukemaan korkeakouluopiskelijoiden maahantuloa ja integroitumista. Tavoitteena on löytää toimenpiteitä maahantulon ja oleskelulupakäytäntöjen sujuvoittamiseksi. Eri hallinnonalojen ja korkeakoulujen yhteistyötä tarvitaan, jotta korkeakouluopiskelijoiden maahantuloon liittyvät prosessit saataisiin nykyistä sujuvammiksi ja valmistuneilla opiskelijoilla olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä Suomessa.

Työryhmän tehtävänä on muodostaa yhteinen tilanne- ja tavoitekuva kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloprosessien sujuvuudesta ja suomalaisille työmarkkinoille integroitumisesta sekä tarvittaessa ehdottaa parannuksia nykykäytäntöihin. Ryhmän tulee tehdä ehdotuksia siitä, miten poikkihallinnollista yhteistyötä voidaan tiivistää sekä lisätä verkostoitumista ja tiedonkulkua.

Suomen työikäisen väestön määrä vähenee, eikä työntekijöitä riitä kaikille aloille. Yksi vastaus työmarkkinoiden ongelmiin on maahanmuutto. Kansainvälisten opiskelijoiden maahantulo- ja oleskelulupaprosessien lisäksi Suomessa on löydettävä uusia keinoja täällä valmistuneiden ulkomaalaisten työllistymisen edistämiseksi. On Suomelle eduksi, että täällä opiskellut henkilö pystyisi jäämään tänne myös töihin.

- Suomi tarvitsee väistämättä korkeakoulutettuja kansainvälisiä osaajia, jotta osaavan työvoiman saatavuus pystytään turvaamaan. Meidän täytyy löytää keinoja, joilla Suomi pystyy jatkossakin kilpailemaan kansainvälisistä osaajista ja joilla voimme auttaa Suomeen opiskelemaan tulevia osaajia työllistymään nykyistä sujuvammin. Talouskasvu ei saa jäädä osaajapulasta kiinni, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Erilaiset selvitykset osoittavat, etteivät kansainväliset opiskelijat tällä hetkellä työllisty yhtä hyvin kuin muut tutkinnon suorittaneet opiskelijat Suomessa.

– Jotta nykyistä useammat kansainväliset opiskelijat jäisivät valmistumisensa jälkeen Suomeen rakentamaan uraa, heidän täytyy tuntea olevansa tänne tervetulleita. Meidän on varmistettava, että oleskelulupaprosessit ovat sujuvia. Työnantajia täytyy myös kannustaa palkkaamaan ulkomaalaisia osaajia, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen.

Yhteistyöryhmä tarkastelee myös muussa kuin opiskelutarkoituksessa maahan tulleiden osaajien opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi turvapaikanhakijat.

OECD:n Education at a Glance -raportin (2018) mukaan kotimaansa ulkopuolella opiskelevia kansainvälisiä opiskelijoita oli vuonna 2016 jo noin 5 miljoonaa ja heistä 3,5 miljoonaa opiskeli OECD‐maissa. Neljässä englanninkielisessä maassa opiskeli yli puolet kaikista kansainvälisistä opiskelijoista. Myös maat, kuten Suomi, joissa on runsaasti englanninkielistä koulutustarjontaa, ovat houkutelleet merkittävän määrän kansainvälisiä opiskelijoita. Kotimaansa ulkopuolella opiskelevien määrän kasvaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kilpailu kansainvälisistä osaajista helpottuisi.

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyön yhtenä tavoitteena on, että Suomi on osaavimman työvoiman kotimaa. Tavoitteen saavuttamiseksi Suomeen tarvitaan lisää ulkomaalaisia osaajia, kuten korkeakouluopiskelijoita ja tutkijoita.

Yhteistyötyöryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtajana johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen sisäministeriöstä. Jäsenet ovat konsulipäällikkö Pasi Tuominen (ulkoministeriö), maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen (työ- ja elinkeinoministeriö), tulosalueen johtaja Leena Turku (Maahanmuuttovirasto), päällikkö Hanna Boman (Opetushallitus), kehittämispäällikkö Anna Grönlund, (Jyväskylän yliopisto, Unifi ry) sekä rehtori Matti Sarén (Kajaanin ammattikorkeakoulu, Arene ry). Ryhmän sihteereinä toimivat opetusneuvos Kaisu Piiroinen (OKM) ja asiantuntija Roope Jokinen (sisäministeriö).

Yhteistyöryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Talent Boost -toimijoiden ja Korkeakoulujen kansainvälistymis-foorumin kanssa. Yhteistyöryhmän toimikausi kestää 15.6.2019 asti.

Lisätietoja:

johtaja Birgitta Vuorinen (OKM), p. 0295 330 335, [email protected]
maahanmuutto-osaston lainsäädäntöjohtaja Riitta Koponen (SM), p. 0295 488 610, [email protected]

Kai Mykkänen Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Sanni Grahn-Laasonen