Hyppää sisältöön
Media

Komission tavoitteena yhdenmukaistaa jäsenmaiden toimenpiteitä EU:n ulkorajoilla kriisitilanteissa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2022 13.54
Tiedote 23/2022

Euroopan komissio haluaa yhdenmukaistaa jäsenmaiden toimenpiteitä EU:n ulkorajoilla erilaisissa kriisitilanteissa. Komissio antoi joulukuussa ehdotuksen Schengenin rajasäännöstön muuttamiseksi. Tavoitteena on kehittää jäsenmaiden yhteisiä toimia ulko- sekä sisärajoilla ja vapaan liikkuvuuden alueella. Valtioneuvosto ilmaisi kantansa ehdotukseen eduskunnalle antamassaan kirjelmässä 10.2.

Yhteistä lähestymistapaa vahvistetaan pandemiatilanteessa

Komission nyt antama ehdotus on osa kokonaisuutta, jolla pyritään kehittämään Schengenin toimivuutta. Tavoitteena on vahvistaa yhteistä lähestymistapaa ulkorajoilla esimerkiksi pandemiatilanteessa, jolloin pyritään rajoittamaan erittäin tarttuvan taudin leviämistä. Säädökset velvoittaisivat jäsenmaita aiempaa enemmän ja niillä turvattaisiin vapaan liikkuvuuden aluetta sekä sisämarkkinoita.

Välineellistämisen haasteisiin pyritään vastaamaan

Komissio esittää myös uutta sääntelyä muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaamiseksi ulkorajoilla. Välineellistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä tilannetta, joissa kolmasmaa yllyttää siirtolaisia unionin alueelle aktiivisesti rohkaisten tai järjestäen tätä liikehdintää oman alueensa kautta ulkorajalle. Tavoitteena on muun muassa aiheuttaa epävakautta unionissa tai jäsenmaassa.

Ehdotuksessa määritellään mitä muuttoliikkeen välineellistämisellä tarkoitetaan ja mihin toimiin jäsenmaan tulisi näissä tilanteissa ryhtyä. Lisäksi uusi sääntely pyrkii selkeyttämään jäsenmaiden vastuuta ulkorajojen valvonnasta ja vastaamaan välineellistämisen haasteisiin.

Komissio esittää, että jäsenmaalla olisi mahdollista tilanteen niin vaatiessa rajoittaa rajanylityspaikkojen aukioloa tai tarvittaessa sulkea rajanylityspaikka kokonaan. Tällaisiin toimiin turvauduttaessa tulisi kuitenkin huomioida Euroopan unionin kansalaisten pääsy maahan sekä turvata oikeus hakea kansainvälistä suojelua.

Uutta sääntelyä myös sisärajavalvonnan palauttamiseen ja sen vaihtoehtoihin liittyen

Komissio esittää myös uutta mekanismia, jolla EU:n jäsenmaa voisi palauttaa sisärajavalvonnan koordinoidusti tilanteissa, jotka vaarantavat yleisen järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden suuressa osassa jäsenmaista. Samassa yhteydessä esitetään lisäyksiä liittyen toimiin, joiden avulla voidaan minimoida sisärajavalvonnan aiheuttamat vaikutukset rajayhteisöille ja laajemmin sisämarkkinoille.

Ehdotus täsmentää niitä toimenpiteitä, joita jäsenmaa voi jo nyt tehdä sisärajavalvonnan tilapäisen palauttamisen sijaan. Tavoitteena on antaa jäsenmaille kansalliseen lainsäädäntöön perustuva riittävä liikkumavara, jonka puitteissa eri viranomaiset voisivat toimia sisärajalla tai sen läheisyydessä kyseisen säädöksen tavoitteiden mukaisesti.

Komissio pyrkii ehdotuksellaan antamaan jäsenmaille paremmat mahdollisuudet puuttua kolmansien maiden kansalaisten luvattomaan edelleen liikkumiseen sekä terveysturvallisuusuhkiin vastaamiseksi ilman, että jäsenmaan tarvitsee palauttaa sisärajavalvontaa. Sääntelyllä pyritään myös selventämään jäsenmaiden mahdollisuutta hyödyntää valvontateknologian käyttöä sekä matkustajista saatavaa ennakkotietoa sisärajoja ylitettäessä.

Schengen ja vapaa liikkuvuus on EU:n keskeisimpiä saavutuksia

Schengen-aluetta ja vapaata liikkuvuutta pidetään EU:n keskeisimpinä saavutuksina.  Viimeisten vuosien aikana vapaan liikkuvuuden alue on kohdannut ennen näkemättömiä haasteita. Vuoden 2015 muuttoliikekriisi osoitti Schengenin haavoittuvuuden ja tätä käsitystä vahvistivat vähän myöhemmin tapahtuneet terrori-iskut. Viimeisimpänä globaali koronapandemia sekä muuttoliikkeen välineellistäminen ovat osoittaneet, että Schengeniä tulee kehittää vastaamaan tämän päivän haasteisiin.

Lisätietoja:
rajaturvallisuusasiantuntija Jani Järäinen, p. 0295 421 134, [email protected]