Hyppää sisältöön
Media

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto nestemäisten kemikaalien valutuskourulle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2018 10.35
Tiedote 132/2018

Palosuojelurahaston (PSR) vuoden 2018 innovaatiopalkinnon sai paloesimies Jarno Joensuu nestemäisten kemikaalien valutuskourun kehittämisestä. Valutuskouru yksinkertaistaa ja nopeuttaa nestemäisten aineiden kuljetukseen käytettävän säiliön tyhjentämistä onnettomuustilanteessa.

Rahasto myönsi myös kaksi kunniamainintaa. Ensimmäinen kunniamaininta myönnettiin Pertti Väisäselle ja Mikko Myllymäelle Fintekra Oy:stä Liekkiloukku ® -palonsuojarakenteen kehittämisestä. Toinen kunniamaininta myönnettiin Anne-Mari Heiskalalle sovellusideasta Hätäilmoitus kuvin.

Innovaatiopalkinnon saajat julkistettiin torstaina 22. marraskuuta pelastustoimen ajankohtaispäivillä Tampereella. Palkinnon suuruus on yhteensä 20 000 euroa, josta pääpalkinnolle myönnettiin 15 000 euroa, ensimmäisen kunniamaininnan saaneelle 3 000 euroa ja toisen kunniamaininnan saaneelle 2 000 euroa.

Valutuskourulla tehokkuutta nestesäiliöiden tyhjentämiseen

Vaarallisten aineiden säiliökuljetuksissa ajoneuvo päätyy usein onnettomuustilanteessa kyljelleen, jolloin se pitää tyhjentää ennen nostoa. Kyljellään olevan säiliön tyhjentäminen on hidasta ja vaikeaa. Jarno Joensuun kehittämä nestemäisten kemikaalien valutuskouru yksinkertaistaa ja nopeuttaa säiliön tyhjentämistä onnettomuustilanteessa hyödyntämällä säiliöosaston katolla sijaitsevaa miehistöluukkua.

Kun säiliön tyhjentämisessä käytetään valutuskourua, vältytään hitaammilta ja vaikeammilta vaihtoehdoilta. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi ajoneuvon omien täyttö-, purku- ja korvausilmaputkistojen käyttö tai reiän leikkaaminen säiliön kylkeen. Valutuskourun avulla vuoto voidaan ottaa hallitusti talteen ja estää aineen päätyminen ympäristöön. Ajoneuvon lasti voidaan pelastaa säiliötä rikkomatta, ja ajoneuvossa oleva vaarallisten aineiden kuorma saadaan puhtaana talteen ympäristöä vahingoittamatta.

- Aiemmin lähes aina kyljellään olevaan säiliöön täytyi tehdä reikä osaston tyhjentämiseksi. Tämä vaaransi pelastajien työturvallisuutta, sillä työskentely tapahtui liukkaan ja pyöreän säiliön päällä kemikaalisukellusvarusteissa. Toimenpide myös nosti onnettomuuden kokonaiskustannuksia kuorman likaantumisen ja säiliörakenteen lisävaurioiden johdosta, Joensuu kertoo.

- Valutuskourua on testattu erilaisissa harjoituksissa ja muutamissa käytännön onnettomuustilanteissa Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Testien perusteella sen voidaan todeta parantavan työturvallisuutta, nopeuttavan toimintaa ja alentavan onnettomuuden kokonaiskustannuksia.

Liekkiloukku® on uusi tapa tukahduttaa onnettomuuksista ja vahingoista johtuvat nestepalot

Pertti Väisäsen kehittämä Liekkiloukku on uudenlainen palonsuojarakenne, joka päästää palavan nesteen lävitsensä ja tukahduttaa sen alapuolelleen. Liekkiloukku ei tarvitse toimiakseen erillistä kemikaalia tai mekaniikkaa, ja sitä voidaan käyttää kaikkien palavien nesteiden valuma-altaiden päällä. Palonsuojarakenne varmistaa, että nestepalot sammuvat alle seitsemässä sekunnissa. Käyttökohteita ovat muun muassa muuntajat, asuinkiinteistöt, kauppakeskukset sekä sähköasemat. Liekkiloukku toimii myös työskentely- ja kulkutasona.

Palavat nesteet tulee säilyttää määräysten mukaisten valuma-altaiden päällä. Valuma-allas on nestetiivis rakennelma, joka kerää mahdolliset vuodot eikä päästä niitä leviämään ympäristöön. Liekkiloukun innovaatio on siinä, että sammutus tapahtuu sen avulla täysin rakenteellisin keinoin. Sammutettavaan nesteeseen ei tarvitse lisätä ulkopuolisia kemikaaleja, jolloin palaneen nesteen hävittäminen on ympäristöystävällisempää ja kustannuksiltaan edullisempaa.

- Liekkiloukussa parasta on mielestäni sen toimintavarmuus sekä valmistuksen, asennuksen ja huollon yksinkertaisuus. Innovaatio parantaa paloturvallisuutta, sillä se ei vaadi jatkuvaa huolenpitoa toimintakykynsä säilyttämiseksi. Palonsuojarakenne rajoittaa palopinta-alaa ja palon vaikutusaikaa. Samalla se myös vähentää palokuormaa merkittävästi, koska kaikki Liekkiloukun alapuolelle päätynyt palava aine tukahtuu muutamassa sekunnissa, Väisänen kertoo.

Hätäilmoitus kuvin -sovelluksesta apua puhe- ja kommunikaatiovaikeuksista kärsiville

Anne-Mari Heiskala on ideoinut Hätäilmoitus kuvin -sovelluksen, joka voi valmistuessaan auttaa eriasteisista puhe- ja kommunikaatiovaikeuksista kärsiviä hätäilmoituksen teossa. Hätäilmoitus kuvin -sovelluksella hätäilmoituksen voisi tehdä kuvasymboleiden avulla. Tämä mahdollistaisi ilmoituksen tekemisen myös henkilöille, joilla on vaikeuksia puheen ja kommunikaation kanssa.

- Tällä hetkellä hätäilmoituksen voi tehdä joko soittamalla eli puheen avulla tai tekstiviestillä eli kirjoittamalla. Yhteiskunnassamme on kuitenkin ihmisiä, jotka kommunikoivat kuvien avulla, koska heille kirjoittaminen ja puhuminen on hankalaa tai mahdotonta. Mielestäni meidän tulisi ottaa nämä ihmiset huomioon ja taata yhtäläinen mahdollisuus hätäilmoituksen tekemiseen, Heiskala kertoo.

Mielestäni ideassa parasta se, että se mahdollistaa hätäilmoituksen tekemisen yhä suuremmalle osalle väestöstä, ja tätä kautta parantaa yleistä turvallisuutta sekä paloturvallisuutta.

Mikä on Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto?

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt mainittuja tavoitteita. Palkinto voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai vastaava muu uusi keksintö.

Lue innovaatiopalkinnosta

Katso video innovaatiopalkinnosta

Lisätietoja

paloesimies Jarno Joensuu ,p. 040 354 3070, [email protected]
toimitusjohtaja Pertti Väisänen, p. 0400 467 462, [email protected]
projektipäällikkö Mikko Myllymäki, p. 044 313 1830, [email protected]
Anne-Mari Heiskala puh 0400 726144, [email protected]
pääsihteeri Johanna Herrala, p. 0295 488 460, [email protected] (Palosuojelurahasto)