Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Brandskyddsfondens innovationspris till en avrinningsränna för flytande kemikalier

Inrikesministeriet
22.11.2018 10.35
Pressmeddelande 132/2018

Brandskyddsfondens innovationspris 2018 tilldelades brandförman Jarno Joensuu, som utvecklat en avrinningsränna för flytande kemikalier. Med hjälp av avrinningsrännan går det lättare och snabbare att i fall av olycka tömma tankar som används vid transport av flytande kemikalier.

Fonden beviljade också två hedersomnämnanden. Det ena gick till Pertti Väisänen och Mikko Myllymäki på Fintekra Oy för brandskyddsanordningen Liekkiloukku®. Det andra gick till Anne-Mari Heiskala, som kommit med idén till applikationen Hätäilmoitus kuvin. Applikationen gör det möjligt att göra en nödanmälan med hjälp av bilder.

Pristagarna offentliggjordes torsdagen den 22 november vid räddningsväsendets aktualitetsseminarium i Tammerfors. Prissumman är sammanlagt 20 000 euro, varav vinnaren fick 15 000 euro. I det första hedersomnämnandet ingick ett penningpris på 3 000 euro och i det andra hedersomnämnandet ett penningpris på 2 000 euro.

Avrinningsränna möjliggör effektivare tömning av vätsketankar

I en olyckssituation lägger sig tankfordon ofta på sida, och en vätsketank med farliga ämnen måste tömmas innan fordonet ställs upprätt igen. Det är dock ett svårt och långsamt arbete att tömma en tank som ligger på sida. Den avrinningsränna för flytande kemikalier som Jarno Joensuu utvecklat gör det lättare och snabbare att i fall av olycka tömma tanken genom luckan på tankfackets tak.

Med hjälp av avrinningsrännan kan man undvika långsammare och svårare sätt att tömma tanken, så som att använda fordonets påfyllningsrör, utloppsrör och rör för ersättningsluft eller att skära upp ett hål i dess sida. Avrinningsrännan gör det möjligt att kontrollerat ta tillvara vätskan och hindra den från att spridas i omgivningen. Lasten kan räddas utan att förstöra tanken och de farliga ämnena tas tillvara utan att skada miljön.

"Tidigare var det nästan alltid nödvändigt att skära upp ett hål i tanken för att kunna tömma den när den låg på sida. Det äventyrade räddarnas säkerhet i arbetet, eftersom de arbetade ovanpå en hal, rund tank i kemdykningsutrustning. Olyckan innebar då också större totala kostnader i och med att lasten förorenades och tanken fick skador", berättar Joensuu.

"Avrinningsrännan har testats i samband med olika övningar och i några riktiga olyckssituationer tillsammans med Satakunta räddningsverk. Testerna har visat att rännan förbättrar säkerheten i arbetet, försnabbar arbetet och minskar de totala kostnaderna för olyckor."

Liekkiloukku® är ett nytt sätt att kväva bränder till följd av olyckor med brännbara vätskor

Liekkiloukku, som har utvecklats av Pertti Väisänen, är en helt ny brandskyddsanordning som först släpper igenom den brinnande vätskan och därefter kväver den. Liekkiloukku kräver inga kemikalier eller någon mekanik för att fungera, och anordningen kan användas i avrinningsbassänger för alla slags brännbara vätskor. Anordningen säkrar att vätskebränder kvävs på mindre än sju sekunder. Den lämpar sig för bland annat transformatorstationer, bostadsfastigheter och köpcentrum. Liekkiloukku kan också användas som arbets- och gångyta.

Brännbara vätskor ska förvaras i anslutning till avrinningsbassänger som stämmer överens med föreskrifter. En avrinningsbassäng är en vätsketät konstruktion där läckande vätskor samlas så att de inte sprids i omgivningen. Innovationen i Liekkiloukku är att anordningen släcker bränder med konstruktionsmässiga medel. Det behövs sålunda inga extra kemikalier för att släcka vätskebränder, varmed det är miljövänligare och förmånligare att göra sig av med vätskan.

"Det bästa med Liekkiloukku är enligt min mening dess funktionssäkerhet och hur lätt det är att tillverka, installera och underhålla anordningen. Innovationen förbättrar brandsäkerheten eftersom den inte kräver kontinuerligt underhåll för att fungera. Liekkiloukku minskar både brandytan och brandvaraktigheten. Samtidigt minskar brandbelastningen avsevärt, eftersom det brinnande ämnet kvävs på några sekunder", berättar Väisänen.

Applikationen Hätäilmoitus kuvin hjälper personer med tal- och kommunikationssvårigheter

Anne-Mari Heiskala har kommit med idén till applikationen Hätäilmoitus kuvin, som kan vara till hjälp för personer med tal- och kommunikationssvårigheter av olika grad. Applikationen gör det möjligt att göra en nödanmälan med hjälp av bilder, varmed även personer med tal- och kommunikationssvårigheter kan göra en anmälan.

"För närvarande kan man göra en nödanmälan genom telefonsamtal, vilket kräver talförmåga, eller genom sms, vilket kräver skrivkunnighet. I vårt samhälle finns dock också personer som kommunicerar med hjälp av bilder, eftersom det är svårt eller rentav omöjligt för dem att tala eller skriva. Vi bör ta hänsyn till dem genom att garantera dem lika möjligheter att göra en nödanmälan", berättar Heiskala.

"Det bästa med idén är att en större del av befolkningen kan göra en nödanmälan, vilket förbättrar den allmänna säkerheten och brandsäkerheten."

Vad är Brandskyddsfondens innovationspris?

Syftet med Brandskyddsfondens innovationspris är att uppmuntra företag, sammanslutningar, personal i räddningsbranschen och enskilda personer att utveckla nya, effektivare och säkrare anordningar, tillvägagångssätt och arbetsmetoder samt att förbättra räddningsbranschens synlighet och uppskattning i samhället. Priset kan beviljas en innovation som utvecklas av ett företag, en sammanslutning eller en enskild person och som avsevärt har främjat dessa mål. Innovationen kan vara en anordning, ett redskap eller en maskin, en arbetsmetod, ett tillvägagångssätt eller någon annan motsvarande ny uppfinning.

Mer information om innovationspriset

Video om innovationspriset

Ytterligare information

Jarno Joensuu, brandförman, tfn 040 354 3070, [email protected]
Pertti Väisänen, verkställande direktör, tfn 040 046 7462, [email protected]
Mikko Myllymäki, projektchef, tfn 044 313 1830, [email protected]
Anne-Mari Heiskala, tfn 040 072 6144, [email protected]
Johanna Herrala, generalsekreterare, tfn 0295 488 460, [email protected] (Brandskyddsfonden)