Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Keskustelu maahanmuutosta on tärkeää ja siihen halutaan osallistua – kokemuksia maahanmuuttodialogeista

Anna Rundgren Mariana Salgado Julkaisupäivä 17.11.2022 10.10 Blogit SM

Sisäministeriö toteutti maahanmuuttodialogien keskustelusarjan kolmena päivänä loka–marraskuussa 2022. Maahanmuuttodialogien tarkoituksena oli haastaa mahdollisimman laajasti koko yhteiskunta keskustelemaan maahanmuutosta ja sen lukuisista eri teemoista. Erätauko-menetelmällä toteutettujen dialogien tavoitteena oli lisätä maahanmuutosta käytävää keskustelua ja sitä kautta yhteistä ymmärrystä maahanmuuton teemoista.

Maahanmuuttodialogien järjestäjiksi ilmoittautui yhteensä lähes 80 toimijaa ympäri Suomen. Dialogeja järjestettiin ainakin yhdeksällä eri kielellä, usein monikielisesti. Järjestäjät olivat moninaisia: ministeriöitä, virastoja, järjestöjä, kuntia, kirjastoja, museoita, säätiöitä ja muutama yrityskin. Mukaan saatiin ilahduttavan paljon myös sellaisia tahoja, jotka eivät ole maahanmuuttoasioita hoitavien ministeriöiden tutuimpia sidosryhmiä.

Keskustelun teeman kukin järjestäjä valitsi itse. Näin haluttiin edesauttaa maahanmuuton kokonaisuuden ymmärtämistä ja sitä, että piiloon jäävät kokonaisuudet tulisivat näkyviksi. Tärkeää oli, että teema on sellainen, joka kiinnostaa järjestäjää itseään ja josta keskustelu koetaan tarpeelliseksi. 

Monet keskustelujen aiheet liittyivät maahanmuuttajien työllistymiseen, kotoutumiseen ja osallisuuteen. Toisaalta mukana oli myös harvinaisempia aiheita, kuten vaikkapa maahanmuuttajanaisten kokemukset suomalaisessa tekoäly-ympäristössä.

Maahanmuuttodialogeille toivotaan jatkoa

Dialogitilaisuuden järjestäminen vaatii aina ennakkovalmistelua ja suunnittelua sekä tietynlaista heittäytymistä. Sisäministeriölle toimitetuissa palautteissa monet järjestäjistä kuvasivat sitä, kuinka keskusteluiden järjestäminen jännitti mutta lopulta myös palkitsi. Järjestäjien palaute onkin ollut lähes kokonaan myönteistä. Keskusteluissa saatiin oivalluksia ja rakennettiin yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä teemasta.

”Hieno juttu, palkitseva kaikille osapuolille. Myös me koimme saavamme arvokasta tietoa, ja hyviä yhteistyökumppaneita toimintamme kehittämiseen. Kaikki keskustelijat toivoivat, että jatkamme keskustelua ja kehittämistä samalla porukalla.”
 – maahanmuuttodialogin järjestäjä

Palautteen perusteella maahanmuuttodialogit koettiin tärkeäksi ja onnistuneeksi tavaksi edistää maahanmuutosta käytävää keskustelua yhteiskunnassa. Lähes kaikki dialogikirjauksen jättäneistä (95 %) katsoivat maahanmuuttodialogit tarpeellisiksi myös jatkossa. Lähes kaikki olivat myös valmiita osallistumaan dialogien järjestämiseen. 

Ihmisten välinen kohtaaminen, aito dialogi ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen koetaan hyvin tärkeäksi. Maahanmuutosta halutaan keskustella!

Yhteenveto maahanmuuttodialogeista on tulossa alkuvuodesta

Kaikista loka–marraskuun aikana käydyistä maahanmuuttodialogeista on pyydetty toimittamaan kirjaukset sisäministeriölle. Tästä laajasta ja monipuolisesta aineistosta laaditaan yksi yhteinen yhteenveto, jonka tarkoitus on kuvata sitä, mitä maahanmuutosta Suomessa keskustellaan. Mitkä asiat ovat tärkeitä? Mitkä häiritsevät? Mitkä tulee huomioida paremmin ja mitkä vaativat toimenpiteitä? 

”Kiitos mahdollisuudesta järjestää maahanmuuttodialogi. Toivon, että keskusteluista esiin noussut ääni kuuluu kauas.”
– maahanmuuttodialogin järjestäjä

Yhteenveto julkaistaan valtioneuvoston julkaisusarjassa alkuvuodesta 2023. Tavoitteena on, että sitä hyödynnetään yhteiskunnassa mahdollisimman laajasti, ja sisältöjä tullaankin käsittelemään poikkihallinnollisesti. Toimitamme yhteenvedon myös eduskuntapuolueille. Me sisäministeriössä hyödynnämme yhteenvetoa muun muassa kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan suunnittelussa sekä ulkomaalaislain kokonaisuudistuksessa. 

Kansallisten dialogien tarkoitus on vahvistaa demokraattista yhteiskuntaa

Sisäministeriön lisäksi keskustelusarjan takana on työryhmä, jossa ovat edustettuina muun muassa Maahanmuuttovirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö.

Maahanmuuttodialogit-keskustelusarja on kansallisten dialogien pilotti. Kansalliset dialogit on uudenlainen malli yhteiskunnalliseen vuoropuheluun kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten välillä. Ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista keskustellaan tavalla, joka vahvistaa osallisuutta ja lisää ihmisten kokemuksiin perustuvaa ymmärrystä erilaisista haasteista ja mahdollisuuksista. Kansalliset dialogit alkavat virallisesti vuoden 2023 alussa, ja ensimmäisen aiheen valintadialogit järjestetään kaikille avoimessa tilaisuudessa 1.12. Lisätietoja tilaisuudesta saa viestittämällä: [email protected] 

Anna Rundgren
erityisasiantuntija
@AnnaRundgren

Mariana Salgado
palvelumuotoilija
@Salgado

Lisätietoa maahanmuuttodialogeista
Kansalliset dialogit | Avoinhallinto.fi

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.