Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Lakiuudistuksen tavoite rahankeräysten sujuvoittamisesta toteutumassa

Sini Lahdenperä Julkaisupäivä 13.11.2017 13.16 Blogit SM

Sini LahdenperäRahankeräyslain uudistamistyö on ollut käynnissä reilun vuoden ja toimikauden loppu alkaa häämöttää. Minä ja muut sisäministeriön valmistelutiimistä olemme tyytyväisiä uudistamistyön lopputulokseen. Hankkeen päällimmäisenä tavoitteena on ollut rahankeräystoiminnan sujuvoittaminen ja uskon, että olemme löytäneet esiselvitystyössä keinot tavoitteen toteuttamiseksi.

Tässä on mielestäni hyvä esimerkki hankkeesta, jossa on lähdetty tarkastelemaan erilaisia sujuvoittamisen vaihtoehtoja täysin puhtaalta pöydältä. Rahankeräyksiin ja siihen liittyvään sääntelyyn liittyy erilaisia intressejä ja intohimoja, joita olemme mielestäni saaneet sovitettua hyvin yhteen. Tästä täytyy antaa suuri kiitos aktiivisille ja yhteistyöhaluisille intressitahoille sekä osaaville ja innostuneille asiantuntijoille, joiden kanssa olen saanut tätä uudistamistyötä tehdä.

Monialainen työryhmä on kerääntynyt pohtimaan rahankeräyslain tulevaisuutta yhteensä 25 kertaa. Viimeiset kolme kokousta pidetään ennen joulukuun puoliväliä, mihin mennessä viimeiset yksityiskohdat tulisi saada kirjattua hallituksen esityksen muotoon laadittavaan mietintöluonnokseen. Lausuntokierros järjestetään tammikuussa sen jälkeen, kun mietintö on ensin luovutettu sisäministeri Paula Risikolle. Hallituksen esitys pyritään antamaan eduskunnalle vuoden 2018 kevätistuntokauden lopussa tai viimeistään kesälomien jälkeen syyskuussa.

Positiivisia kokemuksia on tarttunut matkaan myös yhteistyöstä oikeusministeriön säädösvalmisteluun liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun, vuorovaikuttamiseen ja kuulemiseen erikoistuneen asiantuntijaryhmän kanssa. Ylpeänä voin todeta, että uudistamishankkeemme ja me valmistelijat saimme kiitettävällä arvosanalla läpivietyä yhdessä oikeusministeriön asiantuntijoiden kanssa sidosryhmäkuulemista koskevan hankeklinikan, jonka avulla syvensimme ja nostimme intressitahojen kanssa käytävän vuoropuhelun kokonaan uudelle tasolle. Tämän mahdollisti tiheä yhteydenpito intressitahoihin sekä nimenomaan tämän hankkeen tarpeisiin räätälöidyt työpajamuotoiset kuulemistilaisuudet. Hankeklinikasta saadut opit siirtyvät varmasti myös tuleviin hankkeisiin!

Uudella mallilla vastataan rahankerääjien erilaisiin tarpeisiin

Työryhmä tullee mietinnössään esittämään rahankeräyslain uudistamista siten, että uudessa laissa huomioitaisiin rahankeräysten järjestäjien toisistaan poikkeavat tarpeet. Tämä tarkoittaisi kahden erillisen menettelyn luomista, joista toinen koskisi niin sanottuja vakiintuneita kerääjiä ja toinen pienimuotoisia ja spontaaneja keräyksiä järjestäviä. Työryhmä on hyödyntänyt työssään kansainvälistä vertailutietoa, ehdottanut intressitahoille aktiivisesti erilaisia ratkaisumalleja sekä kuunnellut kolmannen sektorin näkemyksiä työryhmän etenevästä työstä.

Työryhmän työn alkaessa tarkasteltiin erilaisia toteuttamismalleja rahankeräystoiminnan sujuvoittamiseksi. Maltillisin ratkaisu olisi ollut nykyisen lupamenettelyn sujuvoittaminen. Tämän lisäksi työryhmä selvitti mahdollisuuksia siirtyä rahankeräysasioissa ilmoitusmenettelyyn, jollainen on käytössä esimerkiksi Tanskassa. Suurinta muutosta edusti malli itsesääntelyjärjestelmään siirtymisestä, joka olisi käytännössä tarkoittanut voimassa olevan rahankeräyslain kumoamista ja rahankeräyksiä koskevan pitkän sääntelyhistorian päättymistä Suomessa.

Hyvää vuoropuhelua intressitahojen kanssa

Työryhmä esitteli intressitahoille kesäkuussa 2017 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa alustavan näkemyksensä uuden rahankeräyslain sisällöstä. Kahden erillisen menettelyn malli sai lähtökohtaisesti positiivisen vastaanoton, mutta joitakin kritiikin kohteitakin löytyi. Työryhmä on jatkanut työtään tilaisuudessa saadun palautteen pohjalta. Töitä on tehty erityisesti sen eteen, että menettely muodostuisi kesäkuun kuulemistilaisuudessa esitetystä vieläkin sujuvammaksi. Lisäksi työryhmä on toimikautensa loppupuolella tarkastellut erityisesti rahankeräyslain suhdetta uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja pyrkinyt huomioimaan toimintaympäristön muutokset, joihin myös rahankeräystoiminnassa tullaan tulevaisuudessa törmäämään.

Sisäministeriön valmistelutiimi halusi vielä ennen tammikuun lausuntokierrosta sparrata kesäkuun kuulemistilaisuuden jälkeen jalostuneita näkemyksiä uudistuksen sisällöstä järjestökentän edustajien kanssa. Tässä tarkoituksessa kahdeksan eri järjestön edustajat kutsuttiin marraskuun alussa sparraustapaamiseen. Tapaamisessa käytiin vielä kertaalleen läpi hankkeen keskeiset uudistusehdotukset ja arvioitiin yhdessä hankkeen mahdollisia vaikutuksia laaja-alaisesti kolmanteen sektoriin ja lahjoittajiin. Alan asiantuntijat haastoivat jälleen kerran meidät valmistelijat pohtimaan useita yksityiskohtia ja samalla parantamaan lausuntokierrokselle lähtevää esitystä, kiitos siitä heille!

Tapaaminen ja positiivinen palaute hankkeen valmistelusta antoi meille myös lisäboostia loppurutistukseen työn loppuunsaattamiseksi. Intressitahojen kanssa on onnistuttu luomaan avoin vuoropuhelu ja kentän huolia ja toiveita on pysähdytty kuuntelemaan. Näillä eväillä jatkamme työskentelyä hankkeen parissa ja seuraavan kerran meistä kuuleekin jo tammikuussa, kun työryhmän mietintö lähetetään viimein lausuntokierrokselle.

Lisätietoa rahankeräystoiminnan uudistamisesta

Sini Lahdenperä
ylitarkastaja

 

1 Kommentti

Syötä kommenttisi tähän.