Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma: kohti välittävämpää ja merkityksellisempää turvallisuustyötä

Jari Lepistö Julkaisupäivä 15.8.2019 15.00 Blogit SM

On ainutlaatuista, kuinka viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat voivat keskustella turvallisuudesta saman pöydän äärellä.

Jari LepistöTämä oli erään sidosryhmäseminaariin osallistuneen kommentti palautekeskustelussa, joita kävimme yhteisen työn päätteeksi pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman laadintahankkeessa. Kaikkiaan hankkeeseen osallistui 67 eri tahoa, joista 40 sidosryhmäseminaareihin. Kaikki pelastuslaitokset, sisäministeriö ja muut pelastusalan toimijat olivat hankkeessa mukana.

Suomessa voidaan siis tehdä laajasti yhteistyötä yhteisten asioitten ratkaisemiseksi, kunhan sitä todella halutaan.

Koen olevani etuoikeutettu ja kiitollinen, kun sain tehdä työtä hankkeeseen osallistuneiden ihmisten kanssa. Ihmisten aktiivisuus ja halu päästä yhteiseen päämäärään puhuttelivat erityisellä tavalla. Ajatusten virrat olivat vaikuttavia ja osoittivat yhteistyössä olevan voimaa.

Pelastustoimi voi osaltaan ehkäistä myös syrjäytymistä

Toimintaohjelman laadintahankkeessa muotoilimme pelastusalalle yhteisiä turvallisuustyön tavoitteita. Tässä halusimme olla aidosti avoimia ihmisten ajatuksille ja näkemyksille turvallisuuteen liittyvistä tarpeista. Kuulemisia tapahtui niin eri väestöryhmiä edustavien järjestöjen ja yksittäisten ihmisten haastatteluilla kuin kyselyillä sosiaalisessa mediassa. Yhteen pelastustoimen työpajaan kutsuttiin kokemusasiantuntijoita kertomaan näkemyksiään heidän elämäänsä liittyvistä turvallisuusasioista.

Pelastustoimella nähdään olevan iso merkitys turvallisuuden edistämisessä. Onnettomuuksien taustalla olevat juurisyyt ovat samoja kuin missä tahansa muussakin arjen häiriötilanteessa. Monet ilmiöistä ovat hyvin laajoja. Riippumatta siitä, liittyvätkö ilmiöt pelastustoimen ydintoimintaan, pelastustoimelta odotetaan aktiivista osallistumista niiden haltuunottoon.

Myös syrjäytymisessä, yksinäisyydessä ja muussa yhteiskunnasta eristäytymisessä on arjen kriisitilanteiden siemen, johon pelastustoimi voi ehkäisevästi vaikuttaa. Pelastustoimen tekijöistä toivotaan keskustelevaa kumppania, osallistavaa kasvattajaa, riskienhallinnan osaajaa, yhtenäisten linjausten suunnannäyttäjää ja monipuolisten palveluiden tarjoajaa.

Turvallisuuden edistäminen on välittämistä

Puolen vuoden mittainen hanke oli hyvin intensiivinen. Vaikuttavuusasiantuntija Jonna Heliskosken avulla etenimme vaihe vaiheelta muodostaen käsityksen yhteiskunnallisista ilmiöistä ja niistä johdetuista vaikuttavuustavoitteista, muutostarpeista ja tarvittavista teoista. Saimme aikaiseksi sellaisen ohjelmadokumentin, jossa ihmisten tunnot ja hankkeeseen osallistuneiden ajatukset todella näkyvät.

Missioksi muodostui turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki 2025. Missio on samanaikaisesti haastava ja avoin kaikille pyrkimyksille kehittää suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta. Se kutsuu laajaan yhteistyöhön jatkossakin. Missiossa on neljä osatavoitetta: turvallisuuden tunteen vahvistuminen, aktiivisen toimijuuden lisääntyminen, palvelujen saatavuuden varmistuminen ja yhteisen työn kehittyminen. Näissä korostuvat osaaminen, osallisuus, omatoimisuus ja yhteinen tekeminen.

Toimintaohjelmaan muotoiltiin kaikkiaan kymmenen vaikuttavuustavoitetta, jotka ovat hyvin läpileikkaavia eri väestöryhmiin ja yhteiskunnan toimintoihin. Tavoitteista kolme tärkeintä ovat lasten ja nuorten turvallisuuspääoman kasvattaminen, yhteistyön lisääminen palveluntuottajien kanssa ja välittämisen tunteen lisääminen vahvistamalla suhdetta ihmisiin ja yhteisöihin. Välittäminen on keskeistä ihmisten välisessä toiminnassa. Välittämisen tunne määrittää omalta osaltaan myös palvelukykyä ja vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen.

Turvallisuuden edistäminen sen eri muodoissa on mitä parhainta välittämisen osoitusta. Tähän kuuluu halu tehdä ihmisille hyvää niin, ettei heidän tarvitse kokea onnettomuuden tuomaa tuskaa elämässään. Teot voivat olla pieniä tai isoja. Pääasia että välittää ja tekee samalla toimensa merkityksellisiksi. Merkityksellisyyden kokemus on elämässä eteenpäin työntävä voima, jota me jokainen tarvitsemme.

Jari Lepistö
pelastusylitarkastaja
@jari_lepisto

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.