Laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu


Hankenumero

SM055:00/2015

Asettaja

Sisäministeriö
Poliisiosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2016-01-13 00:00:01.0

Toimikausi/aikataulu

2016-01-13 00:00:01.0 - 2016-12-31 00:00:01.0

Yhteyshenkilö

Jarkko Nieminen, ylitarkastaja, 0295 488 599

Organisointitapa

Ilman asettamista tehtävä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi, joka sisältää tilaisuuksiin ja tiloihin liittyviä turvallisuustarkastuksia koskevien poliisilain säännösten muutokset, huomioiden tarpeellisessa laajuudessa myös muiden lakien ja alemmanasteisten säädösten mahdolliset muutostarpeet.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa turvallisuustarkastusten kattavampi suorittaminen yleisötilaisuuksissa.
Tavoitteena on yleisötilaisuuksien yleisen järjestyksen ja turvallisuuden lisääminen muun muassa siten, että poliisi voi tarkastuksin tehokkaasti ennalta estää huumausaineiden kulkeutumista tilaisuuksien järjestämisalueille.
Tavoitteena on myös mahdollistaa tehokkaampi huumausainerikostorjunta yleisötilaisuuksissa menettelyllä, josta aiheutuu tilaisuuteen osallistuville vain vähäistä haittaa.

Tausta

Eri hallinnonaloille on säädetty lakeja, joiden perusteella viranomaiset voivat rajoitetusti käyttää esimerkiksi huumausaineiden etsimiseen koulutettua koiraa apuna ilman konkreettista rikosepäilyä tehtävissä tarkastuksissa. Poliisilain 2 luvun 12 §:ssä säädetään muun muassa yleisötilaisuuksiin liittyvistä poliisimiehen tarkastustoimivaltuuksista, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei esimerkiksi tilaisuuteen osallistuvalla henkilöllä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden turvallisuudelle. Luvun 13 §:n mukaan tarkastuksen toimittamisessa voidaan käyttää koulutettua koiraa. Poliisilain säännöksissä on havaittu täsmennys- ja täydennystarpeita sekä lakiteknisesti että käytännön huumausainerikostorjunnan näkökulmasta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on poliisin huumekoirien käyttöä koskevassa päätöksessään 29.11.2013 (Dnrot 1870/4/13, 2061/4/13, 2186/4/13, 2187/4/13 ja 2189/4/13) huomauttanut, että jos poliisi puuttuu henkilön oikeuspiiriin, tulee tätä koskevan toimivaltaperusteen löytyä laista. Perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Omaisuudensuojasta säädetään lain 15 §:ssä. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Kustannukset ja rahoitus

Hanke toteutetaan virkatyönä. Hankkeeseen käytettävä työaikaja muut kulut kirjataan toiminto-seurantakohteelle 2000 520 100

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hanke toteutetaan virkatyönä sisämlnisterlön pollisiosastolla. Hankkeen vastuuvalmistelijana toimiiylitarkastaja
Jarkko Niemlnen sisäministeriön poliisiosastolta.
Hanke valmistellaan yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. Sen aikana kuullaan taru¡ttavia poliisiyksiköitä,
oikeusministeriötä, ylimpiä laillisuusvalvojia sekä muita keskeisiä asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Ajankohta, jolloin HE tullee VN:oon

12/2016

Aihealueet

Järjestys ja turvallisuus. Väestönsuojelu

Asiasanat

Toimivalta

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Kauko Aaltomaa, Katriina Laitinen

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Nieminen Jarkko ylitarkastaja sisäministeriö Valmistelija
Nieminen Jarkko ylitarkastaja sisäministeriö Vastuuhenkilö
Nieminen Jarkko ylitarkastaja sisäministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Tilannekuvaus

Toimikautta jatkettu 31.12.2016 saakka.

Asiankäsittely eduskunnassa / HE-numero

37/2017 

Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sisäministeriön asianhallintajärjestelmässä numerolla SMDno-2015-1740.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

12 asiakirjaa


 1. Lausunto

  Thu Dec 15 00:00:01 EET 2016  Humaania päihdepolitiikkaa ry.
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21397/405566/LAUSUNTO_20170125082411_405566.pdf


 2. Lausunto, OM/216/43/2016

  Mon Nov 28 00:00:01 EET 2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21397/261206/LAUSUNTO_20161130074505_261206.pdf


 3. Lausunto, POL-2016-15183

  Wed Nov 23 00:00:01 EET 2016  Poliisihallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21397/260998/LAUSUNTO_20161124103432_260998.pdf


 4. Lausunto, EOAK/4968/2016

  Wed Nov 23 00:00:01 EET 2016  Eduskunnan oikeusasiamies
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21397/261039/LAUSUNTO_20161125110435_261039.pdf


 5. Lausunto

  Fri Nov 18 00:00:01 EET 2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21397/260995/LAUSUNTO_20161124093518_260995.pdf


 6. Lausunto, Dnro OKV/52/20/2016

  Thu Nov 17 00:00:01 EET 2016  Valtioneuvoston oikeuskansleri
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21397/260993/LAUSUNTO_20161124093114_260993.pdf


 7. Lausunto, Dnro 423/2016

  Thu Nov 17 00:00:01 EET 2016  Suojelupoliisi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21397/261000/LAUSUNTO_20161124104617_261000.pdf


 8. Lausunto, POL-2016-15183

  Tue Nov 15 00:00:01 EET 2016  Sisä-Suomen poliisilaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21397/260999/LAUSUNTO_20161124104158_260999.pdf


 9. Lausuntopyyntö

  Thu Oct 27 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21397/260992/LAUSUNTOPYYNTO_20161124092918_260992.pdf


 10. Luonnos hallituksen esitykseksi

  Thu Oct 27 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Mietinnöt, muistiot, raportit ja tutkimukset | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21397/260997/MUISTIO_20161124095309_260997.docx


 11. Jatkoaikapäätös

  Sat Aug 20 00:00:01 EEST 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21397/260991/PAATOS_20161124092803_260991.pdf


 12. Asettamispäätös

  Wed Jan 13 00:00:01 EET 2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21397/260983/ASETTAMISPAATOS_20161124083731_260983.pdf

Ei julkaisuja