YES Yhdenvertaisuus EtuSijalle 6 -hanke

SM005:00/2013 Kehittäminen

EU-komission prioriteetit vuoden 2012-hankehaussa olivat: 1) yhdenvertaisuuden valtavirtaistaminen, 2) Monimuotoisuusjohtaminen, 3) Romanit, 4) Moniperusteinen syrjintä, 5) Syrjinnän mittaaminen, 6) Uskonnon ja vakaumuksen perusteella tapahtuva syrjintä. YES6-hanke vastaa prioriteetteihin 1, 2 ja 3.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM005:00/2013

Asianumerot SMDno/2013/728

Asettaja sisäasiainministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.1.2013 – 14.1.2014

Asettamispäivä 26.3.2013

Tavoitteet ja tuotokset

Yhdenvertaisuuden valtavirtaistamiseen liittyvät toimenpiteet YES6-hankkeessa:
- Tuotetaan julkaisupaketti (3 julkaisua) syrjinnän tunnistamisesta ja syrjintään puuttumisen tueksi: eri syrjinnän vaarassa olevia ryhmiä kuvaava julkaisu, syrjinnän ilmenemismuotoja kuvaava julkaisu ja syrjintään puuttumista tukeva materiaali. Kirjasarjaa varten perustetaan työryhmä, joka ohjaa ja kommentoi kirjoittajien työtä. Kirjoittajat hankitaan ulkopuolisena asiantuntemuksena.
- Esitteet syrjinnän ilmoituskynnyksen alentamiseksi. Esitteet (6 erilaista) tuotetaan kirjasarjan pohjalta syrjintää kohdanneille henkilöille sekä seuraavien ammattialojen edustajille: työvoimaneuvojat, poliisit, opettajat, syrjinnän vastaista neuvontaa antavat tahot.
- Koulutustilaisuudet (10) syrjinnän tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta Poliisiammattikorkeakoulun kouluttajille ja opettajille, syrjinnän vastaista neuvontaa antaville tahoille, journalisteille sekä paikallisille työvoimaviranomaisille.
- Kansainvälinen yhdenvertaisuuskonferenssi Inarissa (2pvää) elokuussa 2013. Konferenssin teemat liittyvät saamelaiskysymysten käsittelyyn mediassa, vihapuheeseen ja journalismin etiikkaan. Konferenssia varten laaditaan taustapaperi aiheesta.
- Tiedotuskampanja opetuksen yhdenvertaisuudesta. Kampanjan tavoitteena on levittää ja juurruttaa YES5- hankkeen aikana tuotettua koulutusmateriaalia ja syrjinnän vastaisen pedagogiikan käsitettä oppilaitoksiin. Kampanjatoteutus ostetaan osittain ulkopuolisena asiantuntemuksena.
- Vähemmistönuorten mediavaikuttamisen koulutusohjelman puitteissa kootaan 16 nuorta oppimaan erilaisista median muodoista vaikuttamisen väylänä. Koulutusta suunnittelemaan ja ohjaamaan perustetaan asiantuntijatyöryhmä, jonka jäsenet osittain toimivat myös kouluttajina. Koulutus toteutetaan koulutusviikonloppujen (4) aikana. Nuoret edustavat laajalti eri vähemmistöjä, mikä tarjoaa toisenlaisen oppimiskokemuksen ja ryhmienvälisen vuorovaikutuksen mahdollisuuden.
- Monimuotoisuusjohtamisen käytäntöjä julkishallinnossa kartoitetaan ja levitetään tekemällä pienimuotoinen selvitys aiheesta sekä kouluttamalla julkishallinnon johtajia ja esimiehiä Kuntamarkkinoilla (syyskuu 2013).
- Monimuotoisuusverkoston (Diversity Charter) vakiintumista Suomessa tuetaan erilaisin toimenpitein (työpajat, internet-sivut, tietopankki, käsikirja ja itsearviointityökalu). Toimenpiteiden toteutus hankitaan ulkopuolisena asiantuntemuksena.
- Perustetaan romaniasioiden portaali Suomeen. Portaali käsittää erilaisia alasivustoja, jotka tarjoavat tietoa romaneista teemoittain (kulttuuri/taide, eri hallinnonalojen näkökulmat, romanit Euroopassa, romanikieli). Portaali perustetaan YES5-hankkeen aikana rakennetun www.romanit.fi -sivuston pohjalle. Sivustojen kirjoittajat hankitaan ulkopuolisena asiantuntemuksena ja työtä ohjaa laaja alatyöryhmä.
- Hankkeen tiedottaminen tapahtuu pääasiassa www.yhdenvertaisuus.fi -portaalin kautta. Sivustolle perustetaan oma Facebook-ryhmä, jonka kautta tiedotetaan myös hankkeen ajankohtaisista asioista. Hankekumppanit tiedottavat omien kanaviensa kautta hankkeesta tausta- ja sidosryhmilleen sekä oman alansa muille toimijoille. Sisäasiainministeriön internet-sivustolla tiedotetaan hankkeen keskeisistä toiminnoista ja tuloksista. Tiedotussuunnitelma laaditaan yhdessä SM:n viestinnän kanssa. Lehdistötiedotteet ja tiedotustilaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä SM:n viestinnän sekä hankkeessa mukanaolevien eri ministeriöiden ja järjestöjen yhteistyössä.
- Evaluointi: YES6-hankkeen arviointi toteutetaan YES4-hankkeen aikana tehdyn arviointisopimuksen 2.optiokauden puitteissa. Arvioinnin arvo on € 9500. Arviointi kohdistuu koko kuuden YES-hankevuoden vaikuttavuuteen ja onnistumiseen.

Tiivistelmä

EU-komission prioriteetit vuoden 2012-hankehaussa olivat: 1) yhdenvertaisuuden valtavirtaistaminen, 2) Monimuotoisuusjohtaminen, 3) Romanit, 4) Moniperusteinen syrjintä, 5) Syrjinnän mittaaminen, 6) Uskonnon ja vakaumuksen perusteella tapahtuva syrjintä. YES6-hanke vastaa prioriteetteihin 1, 2 ja 3.